سایت مقالات فارسی – بررسی رابطه بین چرخه ی عمر با ساختار سرمایه شرکت های صنعت خودرویی …

نمودار۴-۱ روند مراحل چرخه عمر صنعت خودرو
همانطور که مشاهده می شود در طول سال های ۱۳۸۰-۱۳۸۹ بسیاری از شرکت های صنعت خودرویی در مرحله بلوغ به سر می برند. از سال ۸۰ الی ۸۱ و ۸۳ و ۸۷-۸۹ تعداد شرکت های در مرحله رشد بیش از تعداد شرکت های در مرحله ی افول بوده و در سال ۸۲ ، سالهای ۸۴-۸۶ تعداد شرکت های در مرحله افول بیش از تعداد شرکت های در مرحله ی رشد بوده است. در سالهای اخیر صنعت خودرو از تعداد شرکت ها مراحل افولی خود کاسته و مجددا وارد مرحله ی رشد گردیده است وضعیتی که در سالهای ۸۰ و ۸۱ به وضوح مشاهده می شود.
۴-۴- سوالات تحقیق و نتایج تجزیه و تحلیل داده ها
ابتدا خلاصه نتایج حاصل از تحلیل آماری با توجه به سوال اصلی و فرعی (به تفکیک مراحل چرخه عمر) تحقیق در زیر ارائه شده است و تفسیر ونتیجه گیری آن به فصل پنجم موکول شده است. ذکر این نکته بجاست که در سوال اصلی تحقیق چرخه عمر مورد سوال قرار گرفته است و نیازی به تفکیک شرکت ها در مراحل رشد، بلوغ و افول چرخه عمر در طول بازه زمانی برای آزمون های ساختار سرمایه نیست زیرا در طول بازه زمانی تحقیق صنعت بیشتر در مرحله ی بلوغ بوده و در ابتدا مراحل رشد آن بیشتر بوده سپس مراحل افول ان افزایش یافته و سپس مجددا مرحله ی رشد، که این نشان حرکت صنعت در طول چرخه عمر خود هست.
۴-۴- ۱- سوال اصلی
آیا بین چرخه ی عمر با ساختار سرمایه شرکت های صنعت خودروی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال ۸۰-۸۹ رابطه معناداری وجود دارد؟
 
 
سوالات فرعی
در این بخش از رساله با توجه به سوال های فرعی تحقیق ، شرکت های صنعت خودرو به طور مجزا در هر مرحله از چرخه عمر و در طول سال های ۱۳۸۰-۱۳۸۹بررسی شده اند و نتایج آماری به طور خلاصه بیان شده است.
آیا بین مرحله ی رشد با چگونگی ساختار سرمایه شرکت های صنعت خودرو پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال ۸۰-۸۹ رابطه معناداری وجود دارد؟
آیا بین مرحله ی بلوغ با چگونگی ساختار سرمایه شرکت های صنعت خودرو پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال ۸۰-۸۹ رابطه معناداری وجود دارد؟
آیا بین مرحله ی بلوغ با چگونگی ساختار سرمایه شرکت های صنعت خودرو پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال ۸۰-۸۹ رابطه معناداری وجود دارد؟
خلاصه نتایج آماری آزمون توازن ایستا، سلسله مراتبی و ترکیبی ساختار سرمایه از سال ۸۰-۸۹ به شرح زیر است:
جدول۴-۴ نتیجه آزمون چاو آزمون توازن ایستا- سوال اصلی تحقیق

Effects Test Statistic d.f. Prob.
Period F ۱٫۴۱۲۴۷۵ (۹,۱۵۹) ۰٫۱۸۶۸

با توجه به نتیجه آزمون چاو ، مقدار احتمال آزمون بیشتر از خطای ۵ درصد بوده لذا فرضیه مقابل آزمون چاو یعنی استفاده از مدل اثرات ثابت زمانی رد می شود، لذا از آزمون هاسمن و در نتیجه آزمون تابلویی صرف نظر شده و بایستی مدل را به روش تلفیقی داده ها یا pooled تخمین بزنیم که در آن عرض از مدل در طول زمان ثابت بوده لذا از مدل رگرسیونی پس از آزمون حذف شده است.که خلاصه ی نتایج آن به شرح زیر است:
جدول ۴-۵ نتایج تخمین مدل آزمون توازن ایستا- سوال اصلی تحقیق

سال ۱۳۸۰- ۱۳۸۹ متغییر های آماری
۰٫۷۷۷۹۶۶ برآورد ضریب رگرسیونی
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.