علمی : بررسی رابطه بین چرخه ی عمر با ساختار سرمایه شرکت های صنعت خودرویی …

 
روش ها و آزمون های آماری به کار گرفته شده …………………………………………………………۱۰۵
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های تحقیق …………………………………………………………..۱۰۸
۴-۱- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………..۱۰۹
۴-۲- جامعه آماری و شرکت های غیر واجد شرایط ………………………………………………………………۱۰۹
۴-۳ – چرخه عمر صنعت خودرو ………………………………………………………………………………….۱۱۱
۴-۴- سوالات تحقیق و نتایج تجزیه و تحلیل داده ها ………………………………………………………………۱۱۵
۴-۴- ۱- سوال اصلی …………………………………………………………………………………………۱۱۶
 
 
سوالات فرعی …………………………………………………………………………………….۱۱۶
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات ……………………………………………………………………….۱۲۷
۵-۱- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………..۱۲۸
۵-۲- تحلیل نتایج چرخه عمر صنعت خودرو ………………………………………………………………………۱۲۸
۵-۳- نتایج حاصل از بررسی ساختار سرمایه در طول چرخه عمر شرکت ها ……………………………………..۱۲۹
۵-۳-۱- نتایج حاصل از آزمون چاو ………………………………………………………………………..۱۲۹
۵-۳-۲- نتایج حاصل از تخمین مدل های ساختار سرمایه به روش تلفیق داده ها( pooled) ……………۱۳۰
۵-۳-۲-۱- بررسی معنادار بودن ضرایب مدل های برآوردی در طول چرخه عمر ……………..۱۳۰
۵-۳-۲-۲- بررسی توجیه پذیری مدل های برآوردی در طول چرخه عمر ……………………..۱۳۲
۵-۳-۲-۳- بررسی ضرایب مدل های ساختارسرمایه در طول چرخه عمر ……………………۱۳۳
۵-۳-۳- نتیجه کلی تحقیق …………………………………………………………………………………..۱۳۶
۵-۴- پیشنهادات برای تحقیقات آتی ……………………………………………………………………………….۱۳۸
فهرست منابع و ماخذ ……………………………………………………………………………………………۱۳۹
فهرست جداول و نمودارها ……………………………………………………………………………………..۱۹
جداول:
جدول ۲- ۱- مزایا و معایب مربوط به انواع ساختار سرمایه از دیدگاه نظری ……………………………………….۳۸
جدول ۲-۲-کسب و کارهای تازه تاسیس (تولد) ……………………………………………………………………۴۲
جدول ۲-۳ -کسب و کارهای در حال رشد ………………………………………………………………………….۴۳
جدول ۲-۴-کسب و کارهای بالغ …………………………………………………………………………………….۴۳
جدول ۲-۵-کسب و کارهای در حال افول ………………………………………………………………………….۴۴
جدول ۲-۶- ( پیش بینی های تئوری های مختلف ساختار سرمایه در مورد متغیر های تاثیر گذار) ……………….۶۵
جدول ۲-۷- (تحقیقات خارجی مرتبط با چرخه عمر) ………………………………………………………………۷۱
جدول ۳-۱- متغییرهای تحقیق برای محاسبات چرخه عمر ………………………………………………………….۸۳
جدول ۳-۲- متغییر های تحقیق برای محاسبات ساختار سرمایه ……………………………………………………..۸۴
جدول ۳-۳- مدل تفکیک شرکت ها به مراحل چرخه عمر ……………………………………………………….۱۰۲
جدول ۴-۱- شرکت های محذوف از جامعه آماری ………………………………………………………………۱۱۰
جدول۴-۲- مراحل چرخه عمر صنعت خودرو …………………………………………………………………….۱۱۳
جدول ۴-۳- تعداد شرکت ها در مراحل مختلف چرخه عمر ……………………………………………………..۱۱۴
جدول۴-۴- نتیجه آزمون چاو آزمون توازن ایستا- سوال اصلی تحقیق …………………………………………..۱۱۶
جدول ۴-۵- نتایج تخمین مدل آزمون توازن ایستا- سوال اصلی تحقیق ………………………………………….۱۱۷
جدول۴-۶ – نتیجه آزمون چاو آزمون سلسله مراتبی- سوال اصلی تحقیق ……………………………………….۱۱۷
جدول ۴-۷- نتایج تخمین مدل آزمون سلسله مراتبی- سوال اصلی تحقیق ……………………………………….۱۱۷

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است