بررسی رابطه بین چرخه ی عمر با ساختار سرمایه شرکت های صنعت خودرویی …

شناسایی ساختار سرمایه شرکت های صنعت خودروی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد تئوری توازن پایدار تامین مالی از سال ۸۰- ۸۹
شناسایی رابطه ی بین هر یک از مراحل چرخه ی عمر با ساختار سرمایه شرکت های صنعت خودرو پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال ۸۰- ۸۹
۵ – سوالات تحقیق
۵ – ۱- سوال اصلی
آیا بین چرخه ی عمر با ساختار سرمایه شرکت های صنعت خودروی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال ۸۰-۸۹ رابطه وجود دارد؟
۵ – ۲- سوالات فرعی
آیا بین مرحله ی رشد با چگونگی ساختار سرمایه شرکت های صنعت خودرو پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال ۸۰-۸۹ رابطه وجود دارد؟
آیا بین مرحله ی بلوغ با چگونگی ساختار سرمایه شرکت های صنعت خودرو پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال ۸۰-۸۹ رابطه وجود دارد؟
آیا بین مرحله ی افول با چگونگی ساختار سرمایه شرکت های صنعت خودرو پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال ۸۰-۸۹ رابطه وجود دارد؟
۶ – تعریف واژگان عملیاتی
چرخه ی عمر: (Life Cycle)
در نظریه های اقتصاد و مدیریت چرخه ی عمر شرکت ها و موسسات به مراحلی تقسیم می شوند. موسسات و شرکت ها با توجه به هر مرحله از حیات اقتصادی خود سیاست و خط مشی مشخصی را دنبال می کنند. که این سیاست ها به گونه ای در اطلاعات حسابداری شرکت ها منعکس می شوند. بر اساس مطالعات پژوهشگران مختلف همچون آدیزس، چرخه ی عمر به چهار مرحله ی اصلی تولد، رشد، بلوغ و افول تقسیم بندی می شود.
ساختار سرمایه: (Capital Structure)
راحت تر است که تصمیم گیری در مورد نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام را تصمیم ساختار سرمایه بنامیم.( جهانخانی، ۱۳۸۹، ص ۳۱۴)
تئوری سلسله مراتبی تامین مالی: (Pecking Order theory)
این تئوری بیان می کند که شرکت ها در تامین منابع مالی مورد نیاز خود، سلسله مراتب معینی را طی می نمایند. شکل گیری این سلسله مراتب، نتیجه یا پیامد عدم تقارن اطلاعات است. طبق این تئوری در مواردی که بین مدیران و سرمایه گذاران برون سازمانی، عدم تقارن اطلاعاتی وجود داشته باشد، مدیران تامین مالی از محل منابع داخل شرکت را به منابع خارج از شرکت ترجیح می دهند. یعنی ابتدا از محل سود انباشته یا اندوخته ها تامین مالی می کنند، سپس اگر منابع داخلی تکافو نکرد، از بین منابع خارج از شرکت، ابتدا به انتشار کم ریسک ترین اوراق بهادار یعنی اوراق قرضه (استقراض) متوسل می شوند و در صورتی که استقراض تکافو نکند و به منابع مالی بیشتری نیاز باشد، دست آخر به انتشار سهام مبادرت می ورزند. (باقرزاده، ۱۳۸۲، ص ۲۹)
تئوری توازن ثابت یا پایدار: (Static Ttrade-off theory)
این تئوری بیان می کند که مزیت مالیاتی بدهی، ارزش شرکت بدهی دار را افزایش می دهد. از سوی دیگر، هزینه های بحران مالی و ورشکستگی احتمالی ناشی از عدم ایفای به موقع تعهدات بدهی، ارزش شرکت بدهی دار را کاهش می دهد. لذا ساختار سرمایه شرکت را می توان به منزله توازن بین مزیت های مالیاتی بدهی و هزینه های بحران مالی و ورشکستگی احتمالی (ناشی از بدهی) تلقی کرد. از ان رو، این دو عامل خنثی کنده ی یکدیگر (توازن مزایا و مخارج ناشی از بدهی)، به استفاده بهینه از بدهی در ساختا سرمایه منجر می شود ( بریلی و مایرز، ۱۳۸۳).
۷ – قلمرو تحقیق
۷ – ۱ – قلمرو موضوعی
چرخه ی عمر و ساختار سرمایه
۷ – ۲ – قلمرو زمانی
از سال ۸۰ الی ۸۹
۷ – ۳ – قلمرو مکانی
شرکت بورس اوراق بهادار تهران
۸ – جامعه آماری تحقیق
مجموعه واحد هایی که حداقل در یک صفت مشترک باشند یک جامعه ی آماری را مشخص می سازند. جامعه ی آماری این تحقیق شامل تمامی شرکت های صنعت خودرو بوده که دارای شرایط زیر باشند:
جزو شرکت های صنعت خودرو باشد، به عبارت دیگر جزو شرکت های مالی، سرمایه گذاری و… نباشد.
به منظور ایجاد قابلیت مقایسه پایان سالی شرکت منتهی به ۲۹ اسفند باشد.
قبل از سال ۱۳۸۰ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده و تا پایان سال ۱۳۸۹ در لیست شرکت های بورس اوراق بهادار تهران باشند.
داده های آن ها در دسترس باشد.
۹ – روش شناسی تحقیق
۹ – ۱- از نظر هدف:
هر تحقیق، تلاشی سیستماتیک و روشمند به منظور دست یافتن به پاسخ یک پرسش یا راه حلی برای یک مسئله است. با توجه به این که پرسشها و مساله ها ماهیت های گوناگونی دارند، لذا می توان بر پایه ی چگونگی این پرسشها و مساله ها تحقیقات را طبقه بندی کرد. روش این تحقیق از نظر هدف، روش تحقیق کاربردی می باشد.
تحقیقات کاربردی تحقیقاتی هستند که نظریه ها، قانونمندیها، اصول و فنونی که در تحقیقات پایه تدوین می شوند را برای حل مسایل اجرایی و واقعی به کار می گیرد.
۹ – ۲ – از نظر روش:
روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی و پس رویدادی (با استفاده از اطلاعات گذشته) می باشد. در این تحقیق از روش آماری رگرسیون خطی دومتغییره و چندمتغییره به صورت مقطعی- زمانی یا روش رگرسیونی پنل دیتا، استفاده خواهد شد. در تحقیق همبستگی هدف آن است که مشخص شود آیا رابطه ای بین دو یا چند متغییر کمی( قابل سنجش) وجود دارد یا خیر. تحلیل رگرسیون چندگانه روشی است که زیرمجموعه ی روش همبستگی بوده و برای مطالعه ی سهم چند متغییر مستقل (Xi) در پیش بینی متغییر وابسته (Y) به کار می رود.
۱۰ – ابزارهای گردآوری اطلاعات
اطلاعات و داده های تحقیق از نشریات، گ

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

زارشهای سالانه، سایر گزارشات بورس اوراق بهادار تهران و صورت های مالی حسابرسی شده شرکت های خودرویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از نرم افزار ره آورد نوین ، گردآوری خواهد شد.
فصل دوم:
ادبیات و مبانی نظری تحقیق
۲- ۱ – مبانی نظری