بررسی رابطه بین چرخه ی عمر با ساختار سرمایه شرکت های صنعت …

۲-۱-۱- چرخه حیات
تمامی موجودات زنده از جمله گیاهان، حیوانات و انسان ها همگی از منحنی (دوره های) عمر و یا سیکل حیات[۱] پیروی می کنند. اینگونه موجودات، متولد می شوند، رشد می کنند، به پیری می رسند و نهایتاً می میرند. این سیستم های زنده در هر مرحله از عمر خود دارای الگو های رفتاری خاص به منظور غلبه و چیرگی بر مسائل آن دوره و یا مشکلات مربوطه به انتقال از دوره ای به دوره دیگر هستند. مواردی نیز پیش می آید که این سیستم ها در حل مسائل، باز می مانند و بمنظور تشخیص[۲] و درمان نیازمند دخالت و معالجه عوامل بیرون از سیستم می شوند. سالیان درازی است که داروها بعنوان ابزار درمان جسم مورد استفاده قرار می گیرند، اما ابزار تشخیص، درمان و تغییر فرهنگ و ایجاد پویایی در سازمان ها هنوز دوران اولیه خود را سپری می نمایند. سازمان ها مانند موجودات زنده دارای منحنی (دوره های) عمر و یا سیکل حیات هستند. از یک طرف در هر مرحله از مراحل انتقالی[۳] بین دوره ها با مسائل و مشکلات از نوع خاص مواجه می گردند. سازمان ها اصولاً در روند حرکتی خود پیوسته با مشکلات عدیده ای مواجه می گردند که عمدتاً بوسیله نیروهای درون سازمانی حل می گردد. گاهاً مسائلی حادث می شود که نیروهای داخلی قادر به حل نبوده و برای رفع آن ها دخالت حرفه ای بیرون از سازمان اجتناب ناپذیر می گردد.
زمانی که سازمان از دوره ای به دوره دیگر از منحنی عمر حرکت می کند، مشکلاتی که باعث تولید انرژی های خاص می باشد بروز می نمایند. در صورتی که انرژی های بدست آمده صرف نیاز مراحل انتقال گردد، سازمان را با مسائل خاص و عادی انتقال مواجه خواهد نمود. در غیر این صورت این انرژی ها بعوض بکارگیری در جهت رفع مشکلات بیرونی تغییر جهت پیدا کرده باعث بروز معضلات داخلی می شوند. (محمد سیروس، ۱۳۸۸، ص ۱-۲)
همانند موجودات رشد[۴] و پیری سازمان ها را ابتداعاً با ارتباط بین قابلیت انعطاف و کنترل پذیری نشان می دهند. در جوانی، سازمان ها بسیار منعطف، ولی در اکثر مواقع کنترل ناپذیر هستند. با پیر شدن سازمان، روابط تغییر می کند. کنترل پذیری افزایش و قابلیت انعطاف کاهش می باید. این وضعیت مشابه مقایسه بین بچه کوچک و شخص مسن است، کودک خردسال قابلیت انعطاف بسیار دارد، بطوریکه قادر به رسانیدن پاها به دهان است، اما حرکات و رفتارش بخوبی قابل کنترل نمی باشد. از طرف دیگر، نهایتاً ادامه پیر شدن با از دست رفتن قابلیت کنترل نیز همراه خواهد شد. (محمد سیروس، ۱۳۸۸، ص ۳)
۲-۱-۲- ساختار سرمایه
بحث ساختار سرمایه به چگونگی ترکیب منابع مالی شرکت، از قبیل بدهی های کوتاه مدت، بدهی بلند مدت ، سهام ممتاز و سهام عادی اشاره دارد. برخی شرکت ها هیچ برنامه ی از پیش تعیین شده ای را برای ساختار سرمایه ی خود در نظر نمی گیرند و تنها به تناسب تصمیمات مالی اتخاذ شده توسط مدیریت مالی ، بدون هیچ برنامه ریزی مشخصی اقدام به تعیین ساختار سرمایه ی شرکت می کنند. این شرکت ها اگرجه ممکن است در کوتاه مدت به موفقیت دست یابند، اما سرانجام در تامین منابع مالی لازم برای فعالیت های خود با مشکلات عمده ای مواجه میشوند. (وکیلی فرد،۱۳۹۱، ص ۲۰۴)
بنا به تعریفی دیگر ساختار سرمایه عبارت است از ترکیب دائمی بدهی های کوتاه مدت ، بدهی های بلند مدت، سهام ممتاز و حقوق صاحبان سهام عادی ( شامل سهام عادی و سود انباشته)در تامین مالی یک واحد تجاریست. این در حالی است ، که ساختار مالی به نسبت کل بدهی جاری ، بدهی طویل مدت، سهام ممتاز و حقوق صاحبان سهام عادی در تامین مالی واحد تجاری در هر زمان دلالت می کند. بر این اساس ، ساختار سرمایه جزئی از ساختار مالی محسوب می گردد. در تجزیه و تحلیل ساختار سرمایه تاکید اصلی بر ساختار سرمایه ی هدف، یعنی ساختار سرمایه ای که واحد تجاری در بلند مدت قصد دستیابی و رسیدن به آن را دارد مورد نظر است. در برخی از شرکت ها ، ساختار جاری و هدف سرمایه در اساس یکسان است. در این حالت محاسبه و تعیین ساختار سرمایه فرآیندی ساده و مستقیم محسوب می شود. در سایر شرکت ها برای تغییر از وضعیت جاری ساختار سرمایه به وضعیت ساختار سرمایه هدف مستلزم انجام اقدامات اضافی بیشتری است که باید صورت گیرد.از جمله دلایلی که این شرکت ها برای ایجاد ساختار سرمایه هدف اقامه می شود می توان به ضرورت انجام تغییر در ترکیب دارائی ها ی شرکت بدلیل بروز تغییر در دامنه ی ریسک یا به جهت افزایش رقابت مربوط دانست.(مدرکیان،۱۳۹۰، ص۱۱۰)
۲-۱-۳- مزایا و معایب مربوط به انواع ساختار سرمایه از دیدگاه نظری :
مزایا و معایب مربوط به انواع ساختار سرمایه از دیدگاه نظری به صورت خلاصه به شرح جدول ذیل می باشد:
جدول ۲-۱ مزایا و معایب مربوط به انواع ساختار سرمایه از دیدگاه نظری

بیش از نیاز های مالی نسبت به نیازهای مالی، زیاد نسبت به نیازهای مالی ، ناچیز منفی یا در حد ناچیز منفی یا در حد ناچیز تامین مالی
داخلی
تسویه بدهی/بازخرید سهام بدهی سهام عادی/ اوراق بهادار قابل تبدیل سرمایه گذاری مخاطره آمیز سهام عادی حقوق صاحبان سهام/بدهی به بانک تامین مالی
خارجی
زیاد ، اما در حال کاهش زیاد متناسب با درآمد شرکت افزایش می یابد به دلیل درآمد محدود، ناچیز است صفر مزایای مالیاتی

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

td>

ناچیز، ولی با عمر پروژه های دوره های قبل افزایش می یابد به تناسب روند صعودی سوددارایی های فعلی شرکت، دارای روند نزولی است زیاد، سود روندی صعودی دارد ولی از نوسان برخوردار است