مقاله – بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر نگرش و رفتار بازیافت مطالعه موردی شهر …

۲٫۰

۴٫۰

خیلی علاقمندم که در محله خود به‌طور داوطلبانه در کارهای مربوط به ترویج بازیافت شرکت کنم.

تعداد

۷۲

۲۴۰

۴۰

۴۰

۸

۳٫۸۲

درصد

۱۸٫۰

۶۰٫۰

۱۰٫۰

۱۰٫۰

۲٫۰

همان‌طور که ملاحظه می‌شود، فراوانی مربوط به گویه‌های نگرش نسبت به بازیافت در جدول شماره ۸-۵ آمده است.
یافته‌ها حاکی از آن است که:
بیشترین فراوانی (۱۶۰ پاسخ) برای گویه «قوانین سخت‌گیرانه‌تری وضع شوند تا افراد را مجبور به بازیافت کنند» به گزینه «موافق» اختصاص دارد. ۳۴ درصد گزینه «کاملاً موافق» را برگزیده‌اند. به عبارت دقیق‌تر، ۷۴ درصد از افراد موافق اتخاذ قوانین سختگیرانه‌تر برای اجبار مردم به بازیافت هستند. همچنین ۶ درصد از پاسخگویان نظری در رابطه با این گویه نداشته اند. ۲۰ درصد افراد نیز با این گویه مخالف بوده اند. میانگین بدست آمده برای این گویه ۳٫۷۸ (از ۵) بوده است که حاکی از آن است، اکثر پاسخگویان موافق اتخاذ قوانین سختگیرانه تر برای اجبار مردم به بازیافت هستند.
بیشترین درصد پاسخ (۷۲ درصد) برای گویه «مردم می‌بایست بیش از این میزان بازیافت نماید» به گزینه «کاملا موافق» اختصاص دارد و ۲۶ درصد به گزینه « موافق» پاسخ داده‌اند. به عبارت دقیق‌تر، ۹۸ درصد با این گویه «موافق» یا «کاملاً موافق» بوده‌اند. ۲ درصد نیز نظری در رابطه با گویه نداشته‌اند. با توجه به میانگین به دست آمده (۴٫۷ از ۵) و این که هیچکدام از پاسخگویان با این گویه مخالف نبودند، می توان فهمید که اکثریت پاسخگویان با این گویه موافق بوده اند.
بیشترین فراوانی گویه «مسئولین می‌بایست فرصت‌ها و زمینه‌های بیشتری را برای بازیافت فراهم نمایند» (۲۰۰پاسخگو) به گزینه «کاملا موافق» اختصاص دارد و تعداد ۱۶۸ پاسخگو به گزینه « موافق» پاسخ داده‌اند. به عبارت دقیق‌تر، ۹۲ درصد با فراهم نمون فرصت‌های لازم برای بازیافت توسط مسئولین «موافق» یا «کاملاً موافق» بوده‌اند. ۸ درصد نیز نظری نداشته‌اند. میانگین به دست آمده برای این گویه ۴٫۴۲ (از ۵) بوده است که حاکی از موافق بودن اکثریت پاسخگویان با فراهم نمودن فرصت های لازم برای بازیافت توسط مسئولین، بوده است.
برای گویه «خوشم نمی‌آید مردم با من درمورد بازیافت صحبت می‌کنند» ۷۲ پاسخگو (۱۸ درصد) گزینه «بی‌نظر» را انتخاب کرده‌اند. با این حال، ۷۸ درصد از پاسخ‌ها به گزینه «مخالف» و «کاملاً مخالف» پاسخ داده‌اند. همچنین ۴ درصد از پاسخگویان، با این گویه موافق بوده اند. میانگین این گویه ۴٫۰۶ (از ۵) به دست آمد. بدین معنی که با توجه به میانگین بدست آمده می توان گفت که اکثر پاسخگویان مایلند درباره بازیافت با آنها صحبت شود.
۴۴ درصد و ۳۸ درصد از پاسخگویان به ترتیب گزینه‌های «مخالف» و «کاملاً مخالف» را برای گویه «واقعاً وظیفه‌ من نیست که زباله‌ها را بازیافت کنم» برگزیده‌اند. به عبارتی، ۸۲ درصد از افراد بازیافت را وظیفه خود دانسته‌اند. در عین حال، ۸ درصد از پاسخگویان نیز نظری در رابطه با این گویه نداشته‌اند و ۱۰ درصد از پاسخگویان نیز، بازیافت زباله را وظیفه خود ندانسته اند. میانگین بدست آمده برای این گویه برابر ۴٫۱۰ (از ۵) بوده که نشانگر این است، اکثر پاسخگویان بازیافت زباله ها را به عنوان یکی از وظایف خود تلقی می کنند.
۲۸ درصد از پاسخ‌ها به گزینه‌های «موافق» و «کاملاً موافق»، ۴۲ درصد به گزینه‌های «مخالف» و «کاملاً مخالف» برای گویه «بازیافت کار پر دردسری است» اختصاص دارد۱۲۰ نفر نیز گزینه «نظری ندارم» را انتخاب نموده‌اند. میانگین بدست آمده برای این گویه ۳٫۲۴ (از ۵) بوده است.
۲۸ درصد از پاسخ‌های گویه «دوست دارم که شغلی در ارتباط با بازیافت داشته باشم» به گزینه‌های «مخالف» و «کاملاً مخالف» اختصاص دارد. تعداد ۲۲ درصد به گزینه‌های «موافق» و «کاملاً موافق» پاسخ داده‌اند. ۵۰ درصد نیز نظری در رابطه با گویه نداشته‌اند. همچنین میانگین این گویه ۲٫۹۰ (از ۵) به دست آمده است.
۴۴ درصد درباره گویه «شغلی که در ارتباط با بازیافت باشد، از مهم‌ترین شغل‌هایی است که یک فرد می‌تواند داشته باشد» بی‌نظر بوده‌اند. ۳۴ درصد «موافق» یا «کاملاً موافق» و درنهایت، ۲۲ درصد «مخالف» و «کاملاً مخالف» بوده‌اند. همچنین میانگین بدست آمده برای این گویه ۳٫۱۲ (از ۵) بدست آمد.
۵۴ درصد از پاسخگویان با گویه «دوست دارم نظرات و اطلاعات جدیدی در مورد بازیافت بشنوم» «موافق» و ۳۴ درصد «کاملاً موافق» بوده‌اند. به عبارت دیگر، ۸۸ درصد از آنها دوست داشته‌اند درباره بازیافت بیشتر بدانند. ۶ درصد نیز نظری درباره این گویه نداشته اند و ۶ درصد نیز مخالف با این گویه بوده اند. در نهایت با توجه به میانگین بدست آمده (۴٫۱۲ از ۵) برای این گویه می توان گفت که بیشتر پاسخگویان مایل بوده اند تا اطلاعات بیشتری درباره بازیافت بدانند.
۶۰ درصد پاسخگویان گزینه‌ «موافق» و ۱۸ درصد گزینه «کاملاً موافق» را برای گویه «خیلی علاقمندم که در محله خود به‌طور داوطلبانه در کارهای مربوط به ترویج بازیافت شرکت کنم» انتخاب کرده‌اند. ۱۰ درصد نیز نظری در رابطه با گویه نداشته‌اند. و ۱۲ درصد با فع

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

الیت داوطلبانه برای ترویج بازیافت «مخالف» و «کاملاً مخالف» بوده‌اند و درنهایت، میانگین به دست آمده برای این گویه، ۳٫۸۲ (از ۵) به دست آمد.
مقایسه میانگین‌ها نشان می‌دهد که میانگین ۴۲/۴ (از ۵) مربوط به گویه «مسئولین می‌بایست فرصت‌ها و زمینه‌های بیشتری را برای بازیافت فراهم نمایند» در بالاترین سطح و میانگین ۹۰/۲ (از ۵) مربوط به گویه «دوست دارم که شغلی در ارتباط با بازیافت داشته باشم» در پائین‌ترین سطح قرار دارد. در مجموع، میانگین متغیر نگرش نسبت به بازیافت ۸۲/۳ (از ۵) می‌باشد که سطح مناسبی از نگرش مردم نسبت به بازیافت را نشان می‌دهد.
۵-۲-۲-۲- رفتار بازیافت
متغیر «رفتار بازیافت» با ۵ گویه سنجیده شده است. این متغیر برحسب طیف لیکرت تنطیم گردیده است. هر پنج گویه دارای جهت مثبت هستند. جدول زیر، توزیع فراوانی متغیر رفتار بازیافت را براساس نمره مقیاس ۱ تا ۵ نشان می‌دهد.
جدول شماره (۹-۵): توزیع فراوانی متغیر نگرش نسبت به بازیافت