بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر نگرش و رفتار بازیافت مطالعه موردی شهر مریوان- قسمت …

فصل ششم )بحث و نتیجه گیری(
۶-۱- مقدمه ۱۱۵
۶-۲- نتیجه گیری ۱۱۶
۶-۳- پیشنهادات ۱۲۲
۶-۴- محدودیت‌ها ۱۲۳
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول ۱-۴: تعربف عملیاتی متغیرهای زمینه ای تحقیق ۷۴
جدول(۲-۴): گویه‌های مربوط به نگرش نسبت به بازیافت زباله‌ ۷۶
جدول(۳-۴): گویه‌های مربوط به پارادایم نوین اکولوژیکی ۷۷
جدول (۴-۴): گویه‌های مربوط به رفتار بازیافت ۷۸
جدول شماره(۶-۴): ضریب آلفای متغیرهای تحقیق ۷۲
جدول شماره(۵-۴): نام خوشه ها و مناطق نمونه ۶۹
جدول شماره (۱-۵): توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب سن ۸۱
جدول شماره (۲-۵): توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب جنسیت ۸۲
جدول شماره (۳-۵): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت تأهل ۸۳
جدول شماره (۴-۵): توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان تحصیلات ۸۴
جدول شماره (۵-۵): توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب وضعیت اشتغال ۸۵
جدول شماره (۶-۵): توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان درآمد ماهیانه خانوار ۸۶
۵-۲-۲- توصیف متغیرهای اصلی تحقیق ۸۷
جدول شماره (۷-۵): شاخص‌های آماری متغیرهای اصلی تحقیق ۸۷
جدول شماره (۸-۵): توزیع فراوانی متغیر نگرش نسبت به بازیافت ۸۸
جدول شماره (۹-۵): توزیع فراوانی متغیر نگرش نسبت به بازیافت ۹۲
جدول شماره (۱۰-۵): توزیع فراوانی متغیر پارادایم نوین اکولوژیکی (NEP) 95
جدول شماره (۱۱-۵): ضریب اسپرمن بین پارادایم نوین اکولوژیکی (NEP) با رفتار بازیافت ۱۰۱
جدول شماره (۱۲-۵): ضریب همبستگی اسپرمن بین نگرش نسبت به بازیافت با رفتار بازیافت ۱۰۲
جدول شماره (۱۳- ۵ ): ضریب اسپرمن بین پارادایم نوین اکولوژیکی با نگرش نسبت به بازیافت ۱۰۲
جدول شماره (۱۴-۵): ضرایب مربوط به ارتباط متغیرهای زمینه ای با رفتار بازیافت ۱۰۳
جدول شماره (۱۵-۵): ضرایب مربوط به ارتباط متغیرهای زمینه ای با نگرش نسبت به بازیافت ۱۰۵
جدول(۱۶-۵): نتیجه کلی معناداری رگرسیون ۱۰۷
جدول (۱۷-۵): تحلیل رگرسیون چندگانه بین متغیرهای مستقل با رفتار بازیافت ۱۰۷
جدول(۱۸-۵)ضرایب آزمون تحلیل رگرسیون درباره عوامل موثر بر رفتار بازیافت ۱۰۸
جدول(۱۹-۵): نتیجه کلی معناداری رگرسیون ۱۰۹
جدول (۲۰-۵): تحلیل رگرسیون چندگانه بین متغیرهای مستقل با نگرش نسبت به بازیافت ۱۰۹
جدول(۲۱-۵)ضرایب آزمون تحلیل رگرسیون درباره عوامل موثر بر نگرش نسبت به بازیافت ۱۱۰
جدول شماره (۲۲-۵): محاسبه اثرات نگرش نسبت به بازیافت (X1) بر رفتار بازیافت ۱۱۲
جدول شماره (۲۳-۵): محاسبه پارادایم نوین محیط زیستی (X2) بر رفتار بازیافت ۱۱۲
جدول شماره (۲۴-۵): محاسبه اثرات مستقیم و غیر مستقیم درآمد (X3) بر رفتار بازیافت ۱۱۲
جدول شماره (۲۵-۵): محاسبه اثرات مستقیم و غیر مستقیم سن (X4) بر رفتار بازیافت ۱۱۲
جدول شماره (۲۶-۵): محاسبه اثرات مستقیم و غیر مستقیم تحصیلات (X5) بر رفتار بازیافت ۱۱۲
جدول شماره (۲۷-۵): مجموع تاثیرات مستقیم و غیر ستقیم متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته ۱۱۳