سامانه پژوهشی – بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر نگرش و رفتار بازیافت مطالعه موردی شهر مریوان- قسمت ۳۰

۱۰٫۰

از وسایل بازیافت شده همچون دستمال کاغذی بازیافت شده استفاده می کنید؟

تعداد

۸

۶۴

۸۰

۱۱۲

۱۳۶

۲٫۲۴

درصد

۲٫۰

۱۶٫۰

۲۰٫۰

۲۸٫۰

۳۴٫۰

همان‌طور که ملاحظه می‌شود، فراوانی مربوط به گویه‌های نگرش نسبت به بازیافت در جدول شماره ۸-۵ آمده است.
یافته‌ها حاکی از آن است که:
۲۰درصد از پاسخگویان گفته اند که «همیشه» از ظروف و بطری های شیشه ای استفاده می کنند. ۴۲ درصد نیز گفته اند که «اکثر اوقات» استفاده می کنند. ۳۴ درصد نیز اظهار داشته اند که «گاهی اوقات» و ۴ درصد هم گفته اند «به ندرت» از این بطری ها استفاده می کنند. میانگین به دست آمده برای گویه «در خانه از ظروف و بطری های شیشه ای استفاده می کنید؟» ۲٫۲۲ بدست آمد که حاکی از آن است، تعداد زیادی از پاسخگویان از بطری ها و ظروف شیشه ای استفاده می کنند.
بیشترین فراوانی پاسخ (۱۲۸ نفر) برای گویه «از کاغذهای باطله مجدداً استفاده می کنید؟» به گزینه «به ندرت» اختصاص دارد. ۲۶ درصد پاسخگویان گزینه «اکثر اوقات»، ۸درصد گزینه «همیشه»، ۲۴ درصد گزینه «گاهی اوقات» را انتخاب کرده اند و ۱۰ درصد (۴۰ نفر) هم گفته اند که اصلا از کاغذهای باطله مجدداً استفاده نمی کنیم. میانگین این گویه از ۵، ۲٫۹۰ بدست آمد.
۳۶ درصد پاسخگویان گزینه «گاهی اوقات» را در پاسخ به گویه «وسایل خانه را که استفاده نمی کنید جهت استفاده دوباره نگه می دارید؟» انتخاب کرده اند، همچنین ۳۰ درصد نیز گفته اند که همچین وسایلی را جهت استفاده دوباره نگه می داریم. ۳۰ درصد پاسخگویان گزینه «به ندرت» و ۴ درصد هم گزینه «اصلاً» را در پاسخ به این گویه انتخاب کرده اند. میانگین بدست آمده برای این گویه ۲٫۹۴ (از ۵) بوده است.
۳۸ درصد پاسخگویان (۱۵۲ نفر) در پاسخ به گویه « لباسهایی که استفاده نمی کنید را برای استفاده دوباره نگه می دارید؟» گفته اند که «اکثر اوقات» همچین لباسهایی را جهت استفاده دوباره نگه می داریم. ۴ درصد نیز گزینه «همیشه»، ۲۲ درصد گزینه «گاهی اوقات»، ۲۶ درصد گزینه «به ندرت» و ۱۰ درصد نیز گزینه «اصلا» را در پاسخ به این گویه انتخاب کرده اند. همچنین میانگین بدست آمده برای این گویه ۳ (از ۵) به دست آمد.
۳۴ درصد پاسخگویان (۱۳۶ نفر) در پاسخ به گویه « از وسایل بازیافت شده همچون دستمال کاغذی بازیافت شده استفاده می کنید؟» گفته اند که «اصلا» از وسایل بازیافت شده استفاده نمی کنند. همچنین ۲۸ درصد نیز گفته اند که «به ندرت» از وسایل بازیافتی استفاده می کنند. ۲۰ درصد از پاسخگویان گزینه «گاهی اوقات»، ۱۶ درصد گزینه «اکثر اوقات» و ۲ درصد نیز گزینه «همیشه» را در پاسخ به این سوال انتخاب کرده اند. در نهایت میانگین به دست آمده برای این گویه، ۲٫۲۴ (از ۵) بوده است.
مقایسه میانگین‌ها نشان می‌دهد که میانگین ۳ (از ۵) مربوط به گویه «لباسهایی که استفاده نمی کنید را برای استفاده دوباره نگه می دارید؟» در بالاترین سطح و میانگین ۲۲/۲ (از ۵) مربوط به گویه«در خانه از ظروف و بطری های شیشه ای استفاده می کنید؟» در پائین‌ترین سطح قرار دارد. در مجموع، میانگین متغیر رفتار بازیافت ۲٫۶۶ (از ۵) می‌باشد که سطح متوسطی از رفتار بازیافت را نشان می‌دهد.
۵-۲-۲-۳- مقیاس پارادایم نوین اکولوژیکی
همان‌طور که قبلاً مطرح گردید مقیاس پارادایم نوین اکولوژیکی NEP)) یکی از پایاترین و معتبرترین مقیاس‌ها در سنجش نگرش کلی نسبت به محیط‌زیست می‌باشد. این مقیاس با ۱۵ گویه تشکیل شده است. پاسخ‌های آن برحسب طیف لیکرت طبقه‌بندی شده‌اند. جدول زیر، توزیع فراوانی متغیر پارادایم نوین اکولوژیکی را براساس نمره مقیاسی ۱ تا ۵ نشان می‌دهد.
جدول شماره (۱۰-۵): توزیع فراوانی متغیر پارادایم نوین اکولوژیکی (NEP)

گویه‌ها فراوانی
درصد
کاملاً موافق موافق
برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.