بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر نگرش و رفتار بازیافت مطالعه موردی شهر …

۴۰

۳٫۱۰

درصد

۸٫۰

۳۰٫۰

۱۶٫۰

۳۶٫۰

۱۰٫۰

جهت حفظ اقتصاد سالم، نیازمند نوعی توسعه اقتصاد پایدار هستیم که در آن رشد صنعتی کنترل می‌شود.

تعداد

۱۰۴

۱۹۲

۱۰۴

۴

درصد

۲۶٫۰

۴۸٫۰

۲۶٫۰

همان‌طور که ملاحظه می‌شود، فراوانی مربوط به گویه‌های متغیر پارادایم نوین اکولوژیکی (NEP) در جدول شماره ۹-۵ آمده است. یافته‌ها حاکی از آن است که:
بیشترین فراوانی (با ۳۴ درصد) برای گویه «ما آخرین ساکنان زمین هستیم که در مقابل مسائل و مشکلات زیست محیطی دنیای جدید دوام می‌آوریم» به گزینه «بی‌نظر» اختصاص دارد.۲۶ درصد گزینه‌های«مخالف» و «کاملاً مخالف» و ۴۰ درصد گزینه‌های «موافق» و «کاملاً موافق» را برگزیده‌اند. همچنین میانگین بدست آمده برای این گویه ۳٫۲۰ (از ۵) بوده است.
۳۲ درصد «مخالف» و ۱۸ درصد «کاملاً مخالف» با گویه «انسانها حق دارند برای برآوردن نیازهایشان محیط‌زیست طبیعی را تغییر دهند» بوده‌اند. ۳۸ درصد نیز «موافق» و «کاملاً موافق» تغییر محیط‌زیست طبیعی برای برآوردن نیازهای انسان‌ها بوده‌اند. همچنین ۱۲ درصد نیز نظری درباره این گویه نداشته اند. همچنین میانگین بدست آمده برای این گویه ۳٫۲۰ (از ۵) بوده است.
۴۲ درصد برای گویه «دخل و تصرف انسان در محیط‌زیست، اغلب نتایج فاجعه‌باری ایجاد می‌کند» «موافق» و ۳۸ درصد «کاملاً موافق» را انتخاب کرده‌اند. به عبارت دقیق‌تر، ۸۰ درصد موافقند که دخل و تصرف انسان‌ها موجب نتایج فاجعه‌بار شده است. ۱۰ درصد نیز نظری نداشته‌اند. همچنین ۱۰ درصد نیز مخالف با این گویه بودند. همچنین میانگین بدست آمده برای این گویه ۴٫۰۶ (از ۵) بوده است.
برای گویه «نبوغ انسان ما را مطمئن میسازد که زمین به جای غیر قابل زندگی تبدیل نمیشود» ۲۶ درصد از پاسخگویان گزینه «بی‌نظر» را انتخاب کرده‌اند. با این حال، ۳۰ درصد از پاسخ‌ها به گزینه «مخالف» و «کاملاً مخالف» پاسخ داده‌اند. همچنین ۴۲ درصد از پاسخگویان با این گویه موافق بودند. همچنین میانگین بدست آمده برای این گویه ۲٫۸۴ (از ۵) بوده است.
۴۶ درصد و ۴۰ درصد از پاسخگویان به ترتیب گزینه‌های «موافق» و «کاملاً موافق» را برای گویه «انسان‌ها بیش از حد از محیط‌زیست سوء استفاده می‌کنند» برگزیده‌اند. به عبارتی، ۸۶ درصد از پاسخگویان اعتقاد به سوء استفاده بشر از محیط‌زیست دارند. در عین حال، ۸ درصد از پاسخگویان نیز نظری در رابطه با این گویه نداشته‌اند.۶ درصد از پاسخگویان نیز با این گویه مخالف بودند. همچنین میانگین بدست آمده برای این گویه ۴٫۲ (از ۵) بوده است.
در مورد گویه «گیاهان و حیوانات به اندازه انسان‌ها حق حیات دارند» ۶۰ درصد از پاسخ‌ها به گزینه‌ «موافق» اختصاص دارد. ۱۳۶ نفر نیز گزینه «بی‌نظر» را انتخاب نموده‌اند. همچنین ۶ درصد از پاسخگویان با این گویه مخالف بودند. همچنین میانگین بدست آمده برای این گویه ۴٫۵ (از ۵) بوده است.
۴۶ درصد از پاسخ‌ها به گزینه «موافق» و ۳۴ درصد به گزینه «کاملاً موافق» برای گویه «تعادل طبیعت شدیداً توسط فعالیتهای کشورهای صنعتی مدرن در حال نابودی است» تعلق دارد. ۱۴ درصد نیز نظری در رابطه با گویه نداشته‌اند. همچنین ۶ درصد از پاسخگویان مخالف با این گویه بودند. همچنین میانگین بدست آمده برای این گویه ۴٫۰۸ (از ۵) بوده است.
۳۰ درصد (۱۲۰ نفر) درباره گویه «در بیان بحرانهای محیط‌زیستی اغراق میشود» بی‌نظر بوده‌اند. ۵۶ درصد«مخالف» و «کاملاً مخالف» و درنهایت، ۱۴ درصد «موافق» بوده‌اند. همچنین میانگین بدست آمده برای این گویه ۳٫۶۲ (از ۵) بوده است.
۶۰ درصد از پاسخگویان با گویه «منابع موجود در کره زمین بسیار محدود و غیر قابل بازگشت هستند» «موافق» و۲۲ درصد «کاملاً موافق» بوده‌اند. به عبارت دیگر، ۸۲ درصد از آنها منابع موجود را بسیار محدود و غیرقابل برگشت دانسته‌اند. ضمن اینکه ۱۶ درصد نیز نظری در این رابطه نداشته‌اند. ۲ درصد پاسخگویان نیز مخالف با این گویه بودند. همچنین میانگین بدست آمده برای این گویه ۴٫۰۲ (از ۵) بوده است.

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.