بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر نگرش و رفتار بازیافت مطالعه موردی شهر مریوان- …

۴۸ درصد «موافق» و ۲۲ درصد نیز «کاملاً موافق» با گویه «تعادل طبیعت بسیار حساس است و به راحتی از بین میرود» و ۱۶ درصد بی‌نظر بوده‌اند. به عبارت دقیق‌تر، ۷۰ درصد با این گویه «موافق» یا «کاملاً موافق» بوده‌اند. ۱۴ درصد نیز مخالف با این گویه بودند. همچنین میانگین بدست آمده برای این گویه ۳٫۷۸ (از ۵) بوده است.
۴۶ درصد با گویه «انسان‌ها جهت بقا، می‌بایست هماهنگ با طبیعت زندگی کنند» «موافق» و ۴۴ درصد «کاملاً موافق» بوده‌اند. در عین حال، ۴ درصد نظری در باره این موضوع ابراز نکرده‌اند و ۶ درصد نیز مخالف این گویه بودند. همچنین میانگین بدست آمده برای این گویه ۴٫۲۸ (از ۵) بوده است.
۴۶ درصد با گویه «انسان‌ها حق دارند که محیط طبیعی را طبق نیازهای خودشان دست‌کاری کنند» «مخالف» و ۱۸ درصد «کاملاً مخالف» را انتخاب کرده‌اند. به عبارت دقیق‌تر، ۶۴ درصد مخالف دخالت بشر در محیط طبیعی برای برآوردن نیازهایش می‌باشند. با این حال، ۲۰ درصد «موافق» یا «کاملاً موافق» این امر بوده‌اند و همچنین ۱۶ درصد نظری در رابطه با این گویه نداشتند. همچنین میانگین بدست آمده برای این گویه ۳٫۵۶ (از ۵) بوده است.
برای گویه «انسان‌ها برای حفظ و ادامه بقا نیازی به هماهنگی با طبیعت ندارند» ۵۲ درصد گزینه «مخالف» و ۳۶ درصد گزینه «کاملاً مخالف» را انتخاب کرده اند. همچنین ۲ درصد گزینه «موافق» و ۶ درصد گزینه «کاملاً موافق» را انتخاب کرده‌اند. ضمناً ۴ درصد از پاسخ‌ها به گزینه «نظری ندارم» تعلق دارد. همچنین میانگین بدست آمده برای این گویه ۴٫۱۰ (از ۵) بوده است.
۳۶ درصد در مورد گویه «هدف اولیه از خلقت گیاهان و جانوران استفاده آن‌ها توسط بشر می‌باشد» مخالف و ۱۰ درصد «کاملاً مخالف» بوده‌اند و ۳۸ درصد «موافق» یا «کاملاً موافق» این بوده‌اند که هدف از خلقت موجودات دیگر استفاده آنها توسط بشر می‌باشد. همچنین ۱۶ درصد نیز نظری در رابطه با این گویه نداشتند. همچنین میانگین بدست آمده برای این گویه ۳٫۱۰ (از ۵) بوده است.
در مورد گویه «جهت حفظ اقتصاد سالم، نیازمند نوعی توسعه اقتصاد پایدار هستیم که در آن رشد صنعتی کنترل می‌شود» ۴۸ درصد از پاسخ‌ها به گزینه‌ «موافق» و ۲۶ درصد به گزینه «کاملاً موافق» اختصاص دارد. در واقع، ۷۴ درصد از پاسخگویان با توسعه اقتصادی پایدار موافقند. ۱۰۴نفر نیز گزینه «بی‌نظر» را انتخاب نموده‌اند.
مقایسه میانگین‌ها نشان می‌دهد که میانگین۴٫۲۸ (از ۵) مربوط به گویه «انسا ها جهت بقا، می بایست هماهنگ با طبیعت زندگی کنند» در بالاترین سطح و میانگین ۲٫۸۴ (از ۵) مربوط به گویه «نبوغ انسان ما را مطمئن می سازد که زمین به جای غیرقابل زندگی تبدیل نمی شود» در پائین‌ترین سطح قرار دارد. در مجموع، میانگین متغیر پارادایم نوین اکولوژیکی ۳٫۷۶ (از ۵) می‌باشد که سطح بالایی از نگرش محیط‌زیستی را نشان می‌دهد.
۵-۳- بخش دوم: تحلیل داده ها
در این بخش، با استفاده از آزمون های آماری به مطالعه روابط میان متغیرها و آزمون فرضیات پرداخته می شود. برای انتخاب آزمون های مناسب آماری، رعایت پیش فرض ها لازم و ضروری است. پیش فرض ها شامل: نوع توزیع (نرمال یا غیرنرمال)، مقیاس داده ها (اسمی، ترتیبی، فاصلیه ای یا نسبی)، تعداد گروه ها، استقلال گروهها و تعداد متغیرها است (حبیب پور و صفری، ۱۳۸۸: ۴۱۶). بنابراین قبل از آزمون فرضیه ها لازم است که نرمال بودن متغیر وابسته (رفتار بازیافت) آزمون شود.
برای آزمون نرمالیتی متغیر وابسته از آزمون کولموگروف- اسمیرنف تک نمونه ای[۷۰] استفاده شده است. (در این آزمون تابع توزیع مشاهده شده با تابع توزیع مورد انتظار مقایسه می شود.) سطح معنی داری برای این متغیر برابر با (۰۰۰/.) بدست آمد. چون مقدار سطح معنی داری بدست آمده، کوچکتر از ۰۵/. است، پس، توزیع مشاهده شده با توزیع مورد انتظار یکسان نیست. یعنی توزیع صفت در بین نمونه با توزیع آن در جامعه نرمال نبوده و تفاوت معنی داری بین فراوانی های مشاهده شده و فراوانی های مورد انتظار وجود دارد. پس همانطور که ذکر شد توزیع متغیر وابسته تحقیق (رفتار بازیافت) نرمال نیست، بنابراین باید از آزمون های ناپارامتری جهت بررسی ارتباط متغیرهای مستقل با متغیر وابسته استفاده کنیم.
۵-۳-۱- آزمون فرضیات
در این قسمت، رابطه رفتار بازیافت با متغیرهای مستقل تحقیق مورد بررسی قرار می‌گیرد. از آنجا که توزیع متغیر رفتار بازیافت، غیرنرمال است، لذا جهت بررسی رابطه این متغیر با سایر متغیرها از آزمون های ناپارامتری استفاده می کنیم.
۵-۳-۱-۱-پارادایم نوین اکولوژیکی با رفتار بازیافت (فرضیه اول)
فرضیه اول تحقیق « به نظر می‌رسد بین پارادایم نوین اکولوژیکی و رفتار بازیافت رابطه وجود دارد» می‌باشد. با توجه به اینکه متغیر « پارادایم نوین اکولوژیکی» درسطح فاصله‌ای و متغیر «رفتار بازیافت» در سطح فاصله ای سنجیده شده است، و با توجه به این که توزیع متغیر «رفتار بازیافت» نرمال نیست، لذا برای آزمون تجربی رابطه دو متغیر از ضریب همبستگی اسپرمن[۷۱] استفاده شده است. جدول زیر خلاصه شاخص‌های آماری مربوطه را نشان می‌دهد.
جدول شماره (۱۱-۵): ضریب همبستگی اسپرمن بین پارادایم نوین اکولوژیکی (NEP) با رفتار بازیافت

متغیر وابسته متغیر مستقل مقدار آزمون سطح معناداری
دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

>

رفتار بازیافت

نگرش محیط‌زیستی (NEP)

۱۰/.

۰۴/.

همچنان‌که ملاحظه می‌شود، بین پارادایم نوین اکولوژیکی با رفتار بازیافت رابطه معنی دار ضعیفی در سطح معناداری کوجکتر از ۰۵/. به دست آمد. بدین معنا که فرضیه (شماره یک) تحقیق مبنی بر ارتباط بین پارادایم نوین اکولوژیکی و رفتار بازیافت مورد تائید واقع شده است.
۵-۳-۱-۲- رابطه نگرش نسبت به بازیافت با رفتار بازیافت (فرضیه دوم)
فرضیه دوم تحقیق « به نظر می‌رسد بین نگرش نسبت به بازیافت و رفتار بازیافت رابطه وجود دارد» می‌باشد. با توجه به اینکه متغیر «نگرش نسبت به بازیافت » درسطح فاصله‌ای و متغیر «رفتار بازیافت» در سطح فاصله ای سنجیده شده است، و با توجه به این که توزیع متغیر «رفتار بازیافت» نرمال نیست، لذا برای آزمون تجربی رابطه دو متغیر از ضریب همبستگی اسپرمن استفاده شده است. جدول زیر خلاصه شاخص‌های آماری مربوطه را نشان می‌دهد.
جدول شماره (۱۲-۵): ضریب همبستگی اسپرمن بین نگرش نسبت به بازیافت با رفتار بازیافت

متغیر وابسته متغیر مستقل مقدار آزمون