تحقیق – بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر نگرش و رفتار بازیافت مطالعه موردی شهر مریوان- …

همچنین، با استناد به مقدار آزمون z (2.874) که در سطح خطای کوچک تر از ۰۱/. معنی دار است، باید گفت که با اطمینان ۹۹/. به لحاظ آماری تفاوت رفتار بازیافتی در بین زنان و مردان معنی دار است. یعنی میزان رفتار بازیافتی در بین زنان و مردان متفاوت است. همچنین، طبق نتایج جدول فوق، مشاهده می شود که میانگین رتبه رفتار بازیافت در بین مردان (۲۱۶٫۹۷) بیش تر از میزان آن در زنان (۱۸۴٫۰۴) است. بنابراین می توان گفت که رفتار بازیافت در بین مردان بیشتر از زنان بوده است.
همچنین در رابطه با ارتباط متغیر وضعیت تأهل با رفتار بازیافت، با استناد به مقدار آزمون z (978.) که در سطح خطای بزرگتر از ۰۵٫ معنی دار نیست، باید گفت که به لحاظ آماری تفاوت رفتار بازیافتی در بین افراد مجرد و متأهل معنی دار نیست. یعنی میزان رفتار بازیافتی در بین افراد مجرد و متأهل متفاوت نیست.
همچنین، بین میزان تحصیلات با رفتار بازیافت ارتباط معنی داری بدست نیامد.
همچنان‌که ملاحظه می‌شود، با استناد به مقدار آزمون کای اسکور (۴۳٫۳۱۴) که در سطح خطای کوچکتر از ۰۱/. معنی دار است، باید گفت که به لحاظ آماری تفاوت رفتار بازیافتی در بین گروههای شغلی (کارگر، کارمند، شغل آزاد، معلم/استاد، محصل/دانشجو، خانه دار، بازنشسته و بیکار) معنی دار است. یعنی میزان رفتار بازیافتی در بین گروههای شغلی مذکور متفاوت است.
همچنان‌که ملاحظه می‌شود، بین رفتار بازیافت با میزان درآمد ارتباط معنی داری در سطح خطای کوچکتر از ۰۱/. و اطمینان ۹۹/. بدست آمد. یعنی با افزایش درآمد افراد، میزان رفتار بازیافتی اظهار شده نیز بیشتر شده است.
۵-۳-۱-۴- رابطه متغیرهای جمعیت شناختی (سن، جنس، وضعیت تأهل، تحصیلات، شغل و درآمد) بانگرش نسبت به بازیافت (فرضیه پنجم)
برای سنجش رابطه هریک از متغیرهای زمینه ای با متغیر نگرش نسبت به بازیافت، با توجه به سطح سنجش هریک از متغیرها آزمون های متناسب با آنها بکار برده شده که نتایج هر یک از آزمونها در جدول زیر آورده شده است.
جدول شماره (۱۵-۵): ضرایب مربوط به ارتباط متغیرهای زمینه ای با نگرش نسبت به بازیافت

متغیر مستقل متغیر وابسته نام آزمون مقدار آزمون سطح معناداری
سن نگرش نسبت به بازیافت اسپرمن ۱۶۹٫ ۰۰۱٫
جنس یومن- وایت نی ۱٫۴۷۴- ۱۴۰٫
وضعیت تأهل یومن-وایت نی ۱٫۱۳۱- ۲۵۸٫
میزان تحصیلات اسپرمن ۱۵۴٫ ۰۰۲٫
منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است