تحقیق دانشگاهی – بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر نگرش و رفتار بازیافت مطالعه موردی شهر …

علاوه‌بر روش پیمایشی با توجه به هدف تحقیق و سطح تحلیل داده‌ها، برای جمع‌آوری اطلاعات و داده‌ها در سطح کلان از روش تحقیق اسنادی نیز استفاده می‌شود. مراجعه به اسناد و تحقیقات مرتبط از عمده‌ترین شیوه‌های جمع‌آوری داده‌های سطح کلان می‌باشد. در ابتدا مفاهیم اصلی تحقیق معرفی و تعریف نظری و عملیاتی برای آنها صورت می‌گیرد. بعد از تعیین نحوه سنجش متغیرها، سایر عناصر روش‌شناختی تحقیق شامل: واحد تحلیل و سطح تحلیل، جمعیت آماری، محدوده پژوهش، واحد آماری، شیوه نمونه‌گیری و روش محاسبه حجم نمونه، چارچوب نمونه‌گیری، چگونگی جمع‌آوری داده‌ها، تکنیک‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها، و در نهایت روش‌های اعتباریابی و ارزیابی پایایی ابزار سنجش مشخص میگردد.
۴-۳- واحد تحلیل
واحد تحلیل[۶۳] واحدی است که اطلاعات از آن گردآوری می شود؛ واحدی که خصوصیات آن را توصیف می کنیم (دواس، ۱۳۸۶: ۴۱). ارل ببی معتقد است که واحدهای تحلیل، افراد یا چیزهایی هستند که محققان اجتماعی ویژگی های آنان را مشاهده، توصیف و تبیین می کنند (ببی، ۱۳۸۶: ۲۴۱). در این پژوهش، واحد تحلیل شامل فرد (۱۸ سال به بالای ساکن در شهر مریوان) است.
۴-۴- جامعه آماری
جامعه آماری مجموعه اعضای حقیقی یا فرضی است که نتایج پژوهشی به آن انتقال داده می شود (حبیب پور و صفری، ۱۳۸۸: ص۳۰). جامعه آماری تحقیق حاضر،کلیه افراد بالای ۱۸ سال ساکن در شهر مریوان می باشد که طبق سرشماری سال ۱۳۹۰ (سرشماری عمومی نفوس و مسکن، ۱۳۹۰)، حدود ۶۲۰۰۰ نفر می باشد.
۴-۵- روش نمونه گیری و حجم نمونه
در هر تحقیق اجتماعی چون مشاهده تمام گنش ها و کنشگرانی که مرتبط با پدیده مورد مطالعه هستند، هرگز امکان پذیر نیست، پس در این گونه تحقیقات لازم از جمعیت آماری جامعه مورد مطالعه نمونه گیری شود. ارل ببی معتقد است هر نمونه ای زیر مجموعه خاصی از یک جمعیت است که برای استنباط ماهیت کل آن جمعیت مورد مشاهده قرار می گیرد (ببی، ۱۳۸۶: ۴۷۰).
روش نمونه گیری در این پژوهش از نوع نمونه گیری احتمالی است. روش های نمونه گیری احتمالی، برآورد تعداد خطای نمونه گیری را که از یک نمونه معین انتظار می رود امکانپذیر می سازند (ببی، ۱۳۸۶: ۴۷۱). از میان انواع نمونه گیری احتمالی، در این پژوهش، از روش نمونه گیری خوشه ای استفاده شده است. بیکر معتقد است که نمونه گیری خوشه ای در تحقیقاتی رایج است که برای پیمایش مناطق (شهرها) صورت می گیرد (بیکر، ۱۳۸۶: ۱۸۰). با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای در این پژوهش، پس از تعیین حجم نمونه، شهر را به چهار خوشه تقسیم کرده ، سپس محلات هر خوشه را با توجه میزان تقریبی جمعیت هر یک از محلات ، نمونه مورد مطالعه انتخاب شده است. در جدول زیر اطلاعات مربوط به حجم خوشه ها و محلات آورده شده است.
جدول شماره(۵-۴): نام خوشه ها و مناطق نمونه

نام خوشه محلات منتخب تعداد نمونه
خیابان هلال احمر چهارباغ- استادیوم- لیلاخی- شهید چراغی- سردوشی ۸۵
خیابان جمهوری مسجد هژاره- دارسیران قدیم- آتش نشانی- حاجی نجیم ۷۰
خیابان مردوخ میانه ای- بهاران- مردوخ- ترخان آباد ۸۰
خیابان شهید عبادت کوره موسوی- دارسیران ۱- دارسیران ۲- دارسیران ۳ موسک۱ – موسک ۲- تپه موسک ۱۶۵
جمع کل ۴۰۰
منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است