فایل دانشگاهی – بررسی عوامل مؤثر بر تجهیز منابع در شعب بانک رفاه شهر اصفهان۸۹- قسمت ۲

عنوان صفحه
چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱
فصل اول:کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲
۱-۲- بیان مسأله……………………………………………………………………………………………………………………………… ۳
۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………………………… ۴
۱-۴- اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………. ۵
۱-۵- سوال های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………. ۵
۱-۶- قلمرو پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………… ۶
۱-۷- تعریف واژه ها…………………………………………………………………………………………………………………………۶
۱-۷-۱- تعاریف نظری واژه ها…………………………………………………………………………………………………………..۶
۱-۷-۲- تعاریف عملیاتی واژه ها……………………………………………………………………………………………………….۷
فصل دوم :ادبیات و پیشینه تحقیق
۲-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………۹
۲-۲- نگاهی به اقلام اصلی ترازنامه بانک ها در ایران……………………………………………………………………………۱۰
۲-۳- بررسی روش های تجهیز و تخصیص منابع در نظام بانکی…………………………………………………………….۱۳
۲-۳-۱- روش های تجهیز منابع…………………………………………………………………………………………………………۱۳
۲-۳-۱-۱- تجهیز منابع در بانکداری سنتی ………………………………………………………………………………………..۱۳
۲-۳-۱-۲- تجهیز منابع در بانکداری اسلامی………………………………………………………………………………………۱۴
۲-۳-۲- روش های تخصیص منابع……………………………………………………………………………………………………۱۶
۲-۳-۲-۱- عقود مشارکتی………………………………………………………………………………………………………………..۱۶
۲-۳-۲-۲- عقود مبادله ای………………………………………………………………………………………………………………..۱۶
۲-۳-۳-۳- سایر عقود………………………………………………………………………………………………………………………۱۶
۲-۴- عوامل مؤثر بر جذب منابع………………………………………………………………………………………………………..۱۷
۲-۴-۱- عوامل مؤثر برون سازمانی…………………………………………………………………………………………………….۱۷
۲-۴-۲- عوامل درون سازمانی…………………………………………………………………………………………………………..۱۸
۲-۵- بررسی عوامل درون سازمانی مؤثر بر جذب منابع در بانک رفاه ……………………………………………………۱۹
۲-۵-۱- عوامل خدماتی……………………………………………………………………………………………………………………۱۹
۲-۶-۲- عوامل مالی………………………………………………………………………………………………………………………..۲۳
۲-۵-۳- عوامل ارتباطی و انسانی…………………………………………………………………………………………………….. ۲۷
۲-۵-۴- عوامل و شرایط فیزیکی………………………………………………………………………………………………………۳۱
۲-۵-۵- عوامل وابستگی سازمانی……………………………………………………………………………………………………..۳۴
۲-۶- پیشینه تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………..۳۷
۲-۶-۱- مطالعات داخلی………………………………………………………………………………………………………………….۳۷
۲-۶-۲- مطالعات خارجی………………………………………………………………………………………………………………..۴۱
۲-۷- خلاصه و جمع بندی………………………………………………………………………………………………………………۴۴
فصل سوم: روش تحقیق
۳-۱- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………۴۵
۳-۲- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………..۴۵
۳-۳- جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………………….۴۵
۳-۴- حجم نمونه و روش نمونه گیری………………………………………………………………………………………………۴۶
۳-۵- شیوه اجرای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………۴۶