جستجوی مقالات فارسی – بررسی و ارزیابی کتابخانه های دانشگاهی شهرستان سبزوار بر اساس استانداردهای کتابخانه های …

آدرسhttp//books.google.com/books?id=7a6pkKTcN3Y&pg =pA217&1pg=
ashoor+mohammad+saleh
میچل[۴۸] و سیدورکو[۴۹] (۱۹۹۵) در پژوهشی با عنوان ” بررسی و ارزیابی علمی در کتابخانه دانشگاه نیوکاسل ” پرداختند که دراین تحقیق مواردی همچون ارتباطات موجود در کتابخانه ها، توان کیفی مجموعه های کتابخانه ها، قابلیت دستیابی منابع موجود در کتابخانه های دانشکده ها، وهمچنین ارائه خدمات بررسی شده است. در قسمت پایانی هم خلاصه ای از نتایج به همراه پیشنهادات جهت رفع نقاط ضعف کتابخانه ارائه شده است.(غلامی،۱۳۸۰ ).
کلید واژه: Evaluation of Librarirs, University of Newcastle Library آدرس: Mitchell, C. & Sidorko, P.E.” Academic survey at the University of Newcastle Library”. Australian Academic and Research Libraries (AARL),Vol. 26,No3(1995):175-182.
ومبون و بنکیس [۵۰] (۱۹۹۵)در تحقیقی با عنوان ” مجموعه کتابخانه دانشگاه کشاورزی کلوردی[۵۱]” نیجریه پرداخته است.وی اظهار داشت که در کار ارزشیابی مجموعه اهمال شده است. وی به جمع آوری نظریه های اساتید از طریق پرسشنامه و تجزیه و تحلیل آنها می پردازد. ۹۵ درصد اساتید بیان نمودند، که کتابخانه نمی تواند نیاز برنامه های آموزشی جدید را رفع نماید ( غلامی،۱۳۸۰ص. ۲۰).
کلیدواژه ها University Library, Evaluation of Librarirs, Klvrdy
آدرس: Wombon.S, ” Collection Evalation in Africa: A case Study of University Library”.
Collection Management. Vol.17.No1( 1995):84-85.
گبمی، اگانبوت، و ادکومیسی[۵۲] (۲۰۰۴)، در تحقیق خود با عنوان ” بررسی گسترش مجموعه کتابخانه های دانشگاهی نیجریه پرداخته ” است . مورد مطالعه این گروه کتابخانه دانشگاه اولابیسی اونابانجو[۵۳] بوده است. نتیجه حاصله از این پژوهش نشان دهنده این است که مجموعه حاضر کتابخانه نتوانسته پیش بینی های اولیه و همچنین خط مشی خود را نیز برآورده کند.
کلید واژه هاNigerian Academic Libraryies, University Library آدرس:
Omagbemi C O; Ogunbote K O; Adekunmisi S R” Nigerian academic libraries and collection
development : a case study of Olabisi Onabanjo University library Nigeria”. Library Herald,Vol.42,No.2 (2004):87-93.
هاروی(۲۰۰۵) در تحقیق تحت عنوان ” استانداردهای کتابخانه دانشکده تازه تاسیس ایرانی” به این نتیجه رسیدکه به طور کلی، استانداردهای دانشگاهی به صورت یک راهنما برای توسعه دانشکده های تازه تاسیس طراحی شده اند. این استانداردها، برای راهنمایی کتابدارهای متخصص ایرانی جهت سرویس دهی بهتر کتابخانه ها
می باشند. به طور کلی، هدف این استانداردها توسعه کتابخانه های ایران، آموزش کتابداران و بالا بردن کیفت خدمات کتابخانه درحد شرایط موجود است نه استاندارد سازی آنها.
کلید واژه ها: College Libraries; Foreign Countries; Library Science; Library Services; Library Standards
آدرس:http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/detailmini.jsp?_nfpb=true&_&ERICExtSearch…. =ED073800
لارنس کووری[۵۴]و کاترین دیس[۵۵] (۲۰۰۷) تحقیقی با عنوان ” ارزیابی کتابخانه دانشکده مایاگوس[۵۶] دانشگاه پورتوریکو[۵۷] بر اساس استانداردهای انجمن کتابخانه های دانشگاهی و پژوهشی “انجام داده اند. گرد آوری داده ها از طریق مصاحبه با رئیس، متخصصین و کارکنان کتابخانه جمع آوری شد. نتایج این مطالعه نشان داد که مجموعه کتابخانه از نظر تطابق با استانداردها در حد رضایت بخشی قرار دارد. بودجه اختصاص داده شده به مجموعه ها در صورت افزایش شدید قیمت ها خصوصاً در حوزه مجلات علمی پاسخگو نیست. خدمات ارائه شده در این کتابخانه مطابق استانداردها بوده است. از طرف دیگر یافته ها نشان داد کارکنان کتابخانه برای آموزش روز آمد بسیار پاسخگو و وظیفه شناس هستند و از موارد جاری سواد اطلاعاتی آگاهی دارند. از نظر مقایسه پرسنل کتابخانه با استانداردهای یاد شده، نتایج به دست آمده نسبتاً خوب ارزیابی شده است.”
کلید واژه هاUniversity Library, Evaluation Library University of Puerto Rico,ACRL
آدرس: http://www.uprm.edu/library/docs/acrlfinalreport.pdf
۲ـ۱۵٫ جمع بندی پیشینه پژوهش
اهمیت مطالعه وضعیت کتابخانه ها در جهان امروز به حدی است که تحقیقات متعدد و متنوعی در این زمینه صورت گرفته است. در حال حاضر ارزیابی عملکرد، یکی از وجوه مدیریت کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی به شمار می آید.
اکثر کتابخانه های دانشگاهی مورد مطالعه در پیشینه پژوهش، چه از نظر کیفی و چه از نظر کمّی با استانداردها مطابقت ندارند. کمبودها و نارسایی هایی که در این کتابخانه ها به چشم می خورد عبارتند از: نداشتن خط مشی مدوّن و اساسنامه برای انجام امور، کمبود نیروی انسانی، فقر مجموعه، عدم تناسب موجودی مواد غیر چاپی با مواد چاپی،عدم تخصیص بودجه کافی و . . .
ازمرور نتایج می توان نتیجه گرفت اولاً پژوهش در زمینه ارزیابی کتابخانه ها در موسسات و دانشگاه های کشور نسبت به خارج از کشور، کمتر صورت می گیرد . ثانیاً از لحاظ کمّی و کیفی کتابخانه های داخل با شاخص های استاندارد و کتابخانه های خارج کشور، فاصله چشمگیری دارند.
پژوهش حاضر، قصد دارد که کتابخانه های دانشگاهی شهرستان سبزوار را با هشت استاندارد موجود در پیش نویس استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی ایران مقایسه کند تا نتایج بدست آمده از نظر کمّی و کیفی واقعیت های موجود جامعه پژوهش را نشان دهد. بیان این وضعیت می تواند به ارایه راه کارهایی برای حل مشکلات، بهره وری مناسب از امکانات و آگاهی مسئولان از کمبودها را

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

به همراه داشته باشد.
فصل سوم
روش شناسی پژوهش
مقدمه
هر پژوهشی با توجه به مسئله، متغیرها و طرح پژوهش، با استفاده از ابزارهای پژوهش متناسب اجرا
می شود. انتخاب ابزار مناسب به گونه ای باید باشد که بتواند همان سازه هایی را که هدف پژوهش قصد دستیابی به آن رادارد، پوشش دهد. علاوه بر انتخاب ابزار متناسب، انتخاب شیوه ی مناسب اجرا و صحت پاسخ های ارائه شده باید مد نظر قرار گیرد. پژوهشگر بعد از انتخاب ابزار مناسب پژوهش خود ، باید همبسنگی بالایی را بین اجزای پژوهش برقرار سازد.
این فصل از پژوهش شامل: روش پژوهش، جامعه پژوهش، نمونه گیری پژوهش، ابزار گرد آوری اطلاعات پژوهش، روش تجزیه و تحلیل آماری داده ها نیز می باشد.
۳ـ۱٫ روش پژوهش
به دلیل ماهیت مسئله روش اجرای پژوهش، روش پژوهش با رویکرد توصیفی – تحلیلی و ارزیابانه است که از نظر هدف کاربردی می باشد.
برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده گردید.این پرسشنامه مطابق با هشت استاندارد موجود در “پیش نویس استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی ایران” تهیه شده که حاوی۷۹ سوال است.همچنین علاوه بر روش فوق محقق برای نظارت بر صحت گردآوری اطلاعات پرسشنامه، به صورت مراجعه شخصی و مصاحبه با مسئولین و مشاهده عینی در انجام پروژه تحقیق نیز حضور داشته است.
۳ـ۲٫ جامعه پژوهش
دانشگاه های جامعه پژوهش به ترتیب تاریخ تأسیس به شرح ذیل می باشند:
دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان سبزوار( کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد، کتابخانه دانشکده فنی و مهندسی ، کتابخانه دانشکده ادبیات و علوم انسانی )
دانشگاه حکیم سبزواری ( دانشگاه تربیت معلم سابق: کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد، کتابخانه دانشکده ادبیات و علوم انسانی )
دانشگاه پیام نور شهرستان سبزوار( کتابخانه مرکزی دانشگاه پیام نور )
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات درمانی شهرستان سبزوار( کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد )
دانشکده فنی و حرفه ای امام خمینی (ره)
دانشکده فنی و حرفه ای بقیه ا…