سامانه پژوهشی – بررسی و ارزیابی کتابخانه های دانشگاهی شهرستان سبزوار بر اساس استانداردهای کتابخانه های …

۳ـ۳٫ نمونه گیری پژوهش
جامعه آماری پژوهش حاضر شامل ۹ کتابخانه مرکزی و دانشکده ای دانشگاه های سبزوار وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی است ، که به منظور جامعیت تحقیق از هیچ نوع نمونه گیری استفاده نگردید و کل جامعه تحقیق مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفته است.
۳ـ۴٫ ابزار گردآوری اطلاعات پژوهش
در این پژوهش گردآوری اطلاعات با استفاده از پرسشنامه صورت گرفته است،که برای اطمینان از صحت داده ها از روش مشاهده مستقیم و مصاحبه با مسئولان کتابخانه هم استفاده شده . پرسشنامه مورد استفاده ، پرسشنامه محقق ساخته است که براساس گویه های موجود در ” استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی ایران ” تهیه شده است. از آنجائیکه پرسشنامه مذکور در انجام پزوهش های مشابه داخلی همچون مومنی،۱۳۸۸;غلامی،۱۳۸۰ ;علوی،۱۳۷۰ مورد استفاده قرار گرفته است. به نظر می رسد از روایی لازم برخوردار باشد. اما برای کسب اطمینان بیشتر از روایی محتوایی ، پرسشنامه بین ۵ نفر متخصص در رشته علوم کتابداری و اطلاع رسانی که دارای مدرک کارشناسی ارشد بودند توزیع گردید که پس از یک هفته، نظرات افراد مذکور گرد آوری و پرسشنامه نهایی تهیه که آلفای کرونباخ محاسبه شده برای آن معادل ۷۲۹/. درصد می باشد.
۳ـ۵٫ روش تجزیه و تحلیل آماری داده ها
در تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS ویرایش۱۸ استفاده شده است. برای نمایش تجزیه و تحلیل نتایج، نمودارها و جداولی، تنظیم و با فرمول های پیشنهادی استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی ایران مقایسه گردید.
در این پژوهش چون متغیر مورد بررسی یک متغیر کیفی و دو مقداری است و نیز تعداد مشاهدات کم می باشد برای مقایسه درصد پاسخهای مطلوب(پاسخ بلی) با یک مقدار ثابت(مقدار متوسط ۵۰%) از آزمون ناپارامتری دوجمله ای استفاده می شود.همچنین برای بررسی معنی داری هر شاخص، از پاسخهای افراد به سوالات مربوط به آن شاخص، میانگین تهیه و با یکدیگر ادغام گردید . سپس آزمون رتبه ـ علامتدار ویلکاکسون در مورد هرکدام از استانداردها انجام شد. نتایج بدست آمده همراه با تحلیل و تفسیر آن در فصل چهارم قابل مشاهده است.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه
به منظور پردازش داده های حاصل از پرسشنامه و نیز پاسخ به پرسش های پژوهش، تجزیه و تحلیل داده ها امری لازم و ضروری است. لذا به منظور ارائه خلاصه ای از نتایج پژوهش در قالب جداول و نمودار، فصل چهارم به این امر مهم اختصاص یافته است. شایان ذکر است که با توجه به سوالات پرسش نامه در بعضی از از پرسش ها، از جدول و در برخی دیگر از نمودار استفاده شده است. در این فصل جمع بندی نهایی از نتایج داده های پرسش نامه نیز ارائه خواهد شد.
۴ـ۱٫ یافته های پژوهش
پس از جمع آوری داده ها و تجزیه و تحلیل آنها توسط نرم افزار ۱۸٫spss نتایج زیر بدست آمد که در قالب جدول و نمودار بیان شده است.
جدول۴ـ۱٫ بررسی نام و عنوان دانشگاه و وابستگی کتابخانه های دانشگاهی شهرستان سبزوار

نام سازمان نام کتابخانه
دانشگاه حکیم سبزواری ( تربیت معلم سابق ) کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه حکیم سبزواری
کتابخانه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه حکیم
دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد سبزوار
دانشکده پرستاری و بهداشت دانشگاه آزاد سبزوار
دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه آزاد سبزوار
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی سبزوار کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی سبزوار
دانشگاه پیام نور شهرستان سبزوار کتابخانه علوم پایه دانشگاه پیام نور شهرستان سبزوار
دانشکده فنی و حرفه ای امام خمینی ( ره )
منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است