دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی و ارزیابی کتابخانه های دانشگاهی شهرستان سبزوار بر اساس استانداردهای کتابخانه …

۴-۱-۵ مقایسه مجموعه مورد نیاز جامعه پژوهش براساس فرمول استاندارد کتابخانه های دانشگاهی ایران……۷۳
۴-۱-۶ بررسی وضعیّت فضای مطالعه جامعه پژوهش…………………………………………………………………….۷۴
۴-۱-۷ بررسی وضعیّت نیروی انسانی جامعه پژوهش…………………………………………………………………….۷۵
۴-۱-۸ بررسی وضعیّت بودجه جامعه پژوهش………………………………………………………………………………۷۶
۴-۲ تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش…………………………………………………………………………………………….۹۲
۴-۳ پاسخ به پرسش های پژوهش…………………………………………………………………………………………………۱۰۱
فصل پنجم: نتایج پژوهش………………………………………………………………………………………………………………۱۱۱
۵-۱ خلاصه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………۱۱۰
۵-۲ بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………۱۱۰
۵-۳ آزمون رتبه ـ علامتدار ویلکاکسون…………………………………………………………………………………………….۱۱۲
۵-۴ تفسیر و بحث موارد معنی دار آزمون ………………………………………………………………………………………..۱۱۳
۵-۵ محدویت های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………….۱۱۵
۵-۶ پیشنهادهای کاربردی………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۵
۵-۷ پیشنهادهایی برای پژوهش های آینده…………………………………………………………………………………………۱۱۶
منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۷
الف) فارسی………………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۷
الف) غیرفارسی…………………………………………………………………………………………………………………………۱۲۰
پیوست ها………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۲۲
پیوست ۱٫ معرفی شهرستان سبزوار………………………………………………………………………………………………….۱۲۳
پیوست۲٫ معرفی دانشگاه های شهرستان سبزوار………………………………………………………………………………..۱۱۹
پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۳۴
سوالات پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………………………….۱۳۸
فهرست جداول
جدول ۴-۱ بررسی نام و عنوان دانشگاه و وابستگی کتابخانه های دانشگاهی شهرستان سبزوار………………………………….۶۳
جدول ۴-۲ توزیع فراوانی نوع کتابخانه ………………………………………………………………………………………………………. ۶۴
جدول ۴-۳ توزیع فراوانی اعضای هیأت علمی دانشجویان و مقاطع دانشگاهی شهرستان سبزوار……………………………… ۶۵
جدول ۴-۴ بررسی کمّی مجموعه کتابی و غیر کتابی چاپی کتابخانه های دانشگاهی شهرستان سبزوار………………………. ۶۷
جدول ۴-۵ تعداد عنوان اشتراک نشریات ادواری جاری کتابخانه های دانشگاهی شهرستان سبزوار…………………………… ۶۸
جدول ۴-۶ بررسی کمی مجموعه دیداری – شنیداری کتابخانه های دانشگاهی شهرستان سبزوار…………………………….. ۶۹
جدول ۴-۷ مجموعه مورد نیاز بر اساس فرمول استاندارد کتابخانه های دانشگاهی ایران……………………………………………۷۰
جدول ۴-۸ مقایسه مجموعه مورد نیاز بر اساس فرمول استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی ایران
بامجموعه کتابخانه های دانشگاهی شهرستان سبزوار……………………………………………………………………………..۷۲
جدول ۴-۹ مقایسه فضاهای مورد نیاز بر اساس فرمول استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی ایران
با فضاهای موجود در کتابخانه های دانشگاهی شهرستان سبزوار……………………………………………………………………….. ۷۴
جدول ۴-۱۰ مقایسه نیروی انسانی جامعه پژوهش بر اساس فرمول استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی ایران.. ۷۵
جدول ۴-۱۱ توزیع فراوانی وضعیت کتابخانه های مورد مطالعه در شاخص های استاندارد اول………………………………. ۷۸
جدول ۴-۱۲ توزیع فراوانی وضعیت کتابخانه های مورد مطالعه در شاخص های استاندارد دوم………………………………. ۷۹
جدول ۴-۱۳ توزیع فراوانی وضعیت کتابخانه های مورد مطالعه در شاخص های استاندارد سوم……………………………… ۸۰
جدول ۴-۱۴ توزیع فراوانی تعداد نیروی انسانی شاغل در کتابخانه های مورد پژوهش…………………………………………… ۸۱
جدول ۴-۱۵ توزیع فراوانی وضعیت کتابخانه های مورد مطالعه در شاخص های استاندارد چهارم…………………………… ۸۲
جدول ۴-۱۶ توزیع فراوانی وضعیت کتابخانه های مورد مطالعه در شاخص های استاندارد پنجم…………………………….. ۸۴

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است