بررسی و ارزیابی کتابخانه های دانشگاهی شهرستان سبزوار بر اساس استانداردهای کتابخانه های …

جدول ۴-۱۷ توزیع فراوانی وضعیت کتابخانه های مورد مطالعه در شاخص های استاندارد ششم…………………………….. ۸۶
جدول ۴-۱۸ توزیع فراوانی وضعیت کتابخانه های مورد مطالعه در شاخص های استاندارد هفتم…………………………….. ۸۸
جدول ۴-۱۹ توزیع فراوانی وضعیت کتابخانه های مورد مطالعه در شاخص های استاندارد هشتم……………………………. ۹۰
جدول ۴-۲۰ آزمون دوجمله ای برای بررسی وضعیت شاخص های استاندارد اول………………………………………………… ۹۲
جدول ۴-۲۱ آزمون دوجمله ای برای بررسی وضعیت شاخص های استاندارد دوم………………………………………………….۹۳
جدول ۴-۲۲ آزمون دوجمله ای برای بررسی وضعیت شاخص های استاندارد سوم……………………………………………….. ۹۴
جدول ۴-۲۳ آزمون دوجمله ای برای بررسی وضعیت شاخص های استاندارد چهارم…………………………………………….. ۹۵
جدول ۴-۲۴ آزمون دوجمله ای برای بررسی وضعیت شاخص های استاندارد پنجم………………………………………………. ۹۶
جدول ۴-۲۵ آزمون دوجمله ای برای بررسی وضعیت شاخص های استاندارد ششم……………………………………………… ۹۷
جدول ۴-۲۶ آزمون دوجمله ای برای بررسی وضعیت شاخص های استاندارد هفتم……………………………………………… ۹۸
جدول ۴-۲۷ آزمون دوجمله ای برای بررسی وضعیت شاخص های استاندارد هشتم…………………………………………….۱۰۰
جدول ۴-۲۸ آزمون رتبه ـ علامتدار ویلکاکسون…………………………………………………………………………………………….. ۱۰۱
فهرست نمودارها
نمودار شماره ۴-۱ مقایسه مجموعه مورد نیاز بر اساس فرمول استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی ایران
با مجموعه کتابخانه های دانشگاهی شهرستان سبزوار……………………………………………………………………………..۷۲
نمودار شماره ۴-۲ درصد فراوانی شاخص استاندارد اول (اهداف و وظایف)……………………………………………. ۷۸
نمودار شماره ۴-۳ درصد فراوانی شاخص استاندارد دوم (سازمان و مدیریت)……………………………………………۷۹
نمودار شماره ۴-۴ درصد فراوانی شاخص استاندارد سوم (نیروی انسانی)…………………………………………………۸۰
نمودار شماره ۴-۵ درصد فراوانی نیروی انسانی شاغل در کتابخانه های مورد پژوهش………………………………..۸۱
نمودار شماره ۴-۶ درصد فراوانی شاخص استاندارد چهارم (مجموعه)……………………………………………………..۸۳
نمودار شماره ۴-۷ درصد فراوانی شاخص استاندارد پنجم (سازماندهی منابع)……………………………………………۸۵
نمودار شماره ۴-۸ درصد فراوانی شاخص استاندارد ششم (خدمات)……………………………………………………….۸۷
نمودار شماره ۴-۹ درصد فراوانی شاخص استاندارد هفتم(ساختمان و تجهیزات)………………………………………۸۹
نمودار شماره ۴-۱۰ درصد فراوانی شاخص استاندارد هشتم ( بودجه )…………………………………………………….۹۱
فصل اول
کلیات
مقدمه
گسترش روز افزون منابع اطلاعاتی و رشد منابع چاپی و الکترونیکی و محدودیت نیروی انسانی و اقتصادی نیاز به داشتن کتابخانه ای کار آمد در محیط یک دانشگاه را نمایان می سازد. در این راستا وظیفه و هدف اصلی کتابخانه های دانشگاهی حمایت از برنامه های آموزشی و پژوهشی دانشگاه است و کتابخانه نیز ابزار تحقیق و آموزش به حساب می آید.کتابخانه های دانشگاهی که به عنوان بخشی از نظام آموزشی عالی هر کشوری محسوب می شوند نقش بسیار مهمی در گردآوری و انتقال اطلاعات علمی دارند. البته کتابخانه های دانشگاه های مدرن امروزی ، با در اختیار داشتن امکانات وسیع و مناسب می توانند در توسعه زمینه های مختلف دانش حتی در پیشرفت تمدن بشر نقش مهمی داشته باشند
برای تحول در کشور و حرکت به سوی توسعه واقعی در همه ابعاد آن، باید در دانشگاه ها تحول ایجاد کرد و بدون این تحول صحبت از توسعه مفهومی ندارد. تا زمانی که ما به انسانهای آگاه که در دانشگاه ها و مراکز علمی پرورش می یابند دست پیدا نکنیم، جامعه به توسعه مطلوب دست نخواهد یافت . باروری آموزش و ترویج و توسعه فرهنگ پژوهش در دانشگاه ها و سرانجام گسترش مرزهای دانش ، به اعتلای کیفی خدمات کتابخانه ها بستگی دارد و این خود مستلزم برخورداری این کتابخانه ها از خدمات نیروی انسانی مناسب و کار آمد است
( فدایی، ۱۳۷۵ ).
توماس کارلایل[۱] فیلسوف مشهور،اعتقاد داشت که، “دانشگاه واقعی عبارت است از مجموعه ای از کتابها”.همچنین لوئیس شورز[۲]، رئیس گروه کتابداری دانشگاه فلوریدا[۳] در مورد نقش کتابخانه در بافت آموزشی دانشگاه نظریه ” کتابخانه دانشکده ای[۴] ” را ارائه می دهد که از کتابخانه به عنوان نهادی آموزشی که در آن دانشکده یک کتابخانه و کتابخانه یک دانشکده است یاد می کند (پریرخ،۱۳۸۰).
براساس نظرات ویلسون و تابر[۵] کتابخانه دانشگاهی که خوب اداره شود، فعالیت های خود را در مسیر اجرای عملکردهای دانشگاه قرار می دهد. کتابخانه دانشگاه با گردآوری و سازماندهی کتابها ، نسخه های خطی ، نشریات و سایر مواد، به حفظ دانش و عقاید، و نیروهای فعال در تدریس و پژوهش، وهمچنین گسترش
برنامه های دانشگاه کمک شایانی خواهد داشت.کتابخانه از طریق خدمات گوناگون مرجع و کتابشناختی ،باید در هماهنگی هرچه بیشتر با انتظارها و نیازهای در حال تغییر کاربران( که برخاسته از ظهور فناوری های نوین و تولید فرایند اطلاعات است).باشد چرا که ماموریت کتابخانه دانشگاهی مدرن عمل کردن به عنوان ابزار پویای آموزشی می باشد(ترقی،۱۳۸۸).
کتاب

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

خانه ها باید به عنوان کانون های اصلی اطلاع رسانی و فناوری های مربوط به آن همگام بوده و مطابق با استانداردهای کتابخانه ای رشد نماید.در این راستا می توان از معیارهای معتبر جهانی به عنوان وسیله ای برای ارزیابی کتابخانه بهره گرفت و کتابخانه را مورد بررسی قرار داد.با توجه به گسترش کتابخانه ها و تاثیر تکنولوژیهای ارتباطی و اطلاعاتی ، رعایت استانداردها در اداره امور کتابخانه ها و ارتقای سطح کمّی و کیفی خدمات کتابخانه ها، ملموس و از اهمیت خاصی برخوردار است. با به کارگیری استانداردها ، خدمات کتابخانه ها بهینه سازی
می شود (احمد زاده،۱۳۸۴).
توسعه آموزش عالی در ایران ، افزایش تعداد پذیرش دانشجو ، تنوع رشته های تحصیلی و ارتقاء درجات تحصیلات عالی در همه دانشگاه هاو از جمله دانشگاه های شهرستان سبزوار ، نیازها و تغییراتی را می طلبد. شناسایی و معرفی مشکلات و معضلات در جامعه پژوهش این تحقیق وجود دارد و مقایسه این جامعه با استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی ایران نشان خواهد داد که تا چه اندازه با استانداردها فاصله وجود دارد و چگونه باید این فاصله ها را پر کرد.
۱ـ۱٫ بیان مسئله
کتابخانه های دانشگاهی به واسطه رسالتی که در راستای تربیت و آموزش نیروی انسانی عهده دار هستند بیش از هر زمانی نیازمند فراهم آوری، پردازش ، ارائه و اشاعه اطلاعات لازم به دانشجویانی هستند که این مهم مستلزم همگام شدن با آخرین انتشارات بومی و جهانی و همچنین دستیابی به فن آوری های لازم در این زمینه است که به نظرمی رسداین مسئله به دلایل گوناگون در کتابخانه های دانشگاهی کشور ما آنگونه که شایسته است تحقق نیافته و ضرورت دارد با انجام تحقیقات لازم بستری فراهم شود تا فعالیت این کتابخانه ها علاوه بر انطباق با استاندارد های موجود خدمات ارزنده تری به جامعه دانشگاهی ارائه کنند.
بنابراین در نظام های دانشگاهی نیز باید به این مهم توجه شود که وجود کتابخانه هایی با امکانات مناسب نه تنها قدرت یادگیری دانشجویان را به شکل غیر مستقیم افزایش می دهد بلکه اساساً دانشجویان را به سمت خلاقیّت و نوآوری هدایت می کنند. همخوانی امکانات و تجهیزات و همچنین وجود نیروی انسانی کارآمد ، اصلی است که در کتابخانه های دانشگاهی مورد توجه کافی قرار نگرفته و همین مسئله سبب می شود تا کتابخانه های دانشگاهی در راه رسیدن به اهداف واقعی خود کاملا منطبق نباشند.وجود چنین مشکلاتی ایجاب می کند تا با بررسی های لازم و شناخت موانع و مشکلات بستر مناسبی برای رشد و شکوفایی این نوع از کتابخانه ها فراهم شود و مسئولین دانشگاه ها را در درک مناسب از ضرورت وجودی کتابخانه ها و شناخت مسائل و مشکلاتی که با آن دست به گریبانند، یاری کرد ( ترکیان تبار و دیگران ، ۱۳۸۸).
دراین تحقیق سعی برآن است که میزان کارآیی کیفی وکمّی کتابخانه های دانشگاهی شهرستان سبزوارکه زیرنظر وزارت علوم،تحقیقات و فناوری و همچنین وزارت بهداشت و درمان وآموزش پزشکی هستند طبق استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی ایران ارزیابی گردد. بدین وسیله تصویری روشن و جامع از وضعیت کنونی کتابخانه های دانشگاهی ارائه داده می شود و ضمن این مقایسه نواقص و کاستی ها مشخص و بتوان در جهت رفع آن راهکارهایی مناسب ارائه داد.
مراعات کردن استانداردهای کتابخانه ها راه مطمئنی برای جلوگیری از اتلاف نیروی انسانی و مهمتر از همه ارتقای خدمات کتابخانه ای به کاربران است.استانداردهای کتابخانه ای ضوابطی است که با استفاده از آن می توان خدمات کتابخانه را سنجش و ارزیابی کرد.استانداردهای کتابخانه ای را می توان به عنوان الگوی مطلوب راهکارهای نمونه، ملاک ارزشیابی، انگیزه ای برای توسعه و پیشرفت آتی و نیز به عنوان ابزارهای ضروری برای کمک به تصمیم گیری و عمل ، نه تنها برای کتابداران بلکه عموم افراد غیر کتابدار که به طور مستقیم با مقوله