بررسی و ارزیابی کتابخانه های دانشگاهی شهرستان سبزوار بر اساس استانداردهای کتابخانه …

دریافت وجه در برابر ارائه خدماتی مثل فتوکپی،ترجمه و..

۱۰۰%

۷

۸/۷۷

۵

۲/۲۲

۲

منظور شدن درآمد هایی مثل جریمه یا ارائه خدمات مثل فتوکپی به عنوان درآمد های اختصاصی

چنانچه در جدول فوق ملاحظه می شود استاندارد بودجه در جدول فوق مورد بررسی قرار گرفته است.در این خصوص،۲/۲۲درصد از کتابخانه ها دارای بودجه کافی بوده و این بودجه مستقل و متناسب با هدف ها و وظایف مصوّب آن می باشد.در ۱/۱۱درصد، بودجه سالانه کتابخانه در آغاز هر سال مالی به اطلاع رئیس کتابخانه می رسد.در۲/۲۲درصد هزینه های سرمایه ی از بودجه جاری سالانه مجزا می باشد(در این مورد یک سوال پاسخ داده نشده).در ۱/۱۱درصد(یک کتابخانه)پیشنهاد بودجه سالانه کتابخانه توسط رئیس کتابخانه صورت میگیرد.در ۳/۳۳درصدکنترل،نظارت و اداره بودجه کتابخانه با نظر مستقیم رئیس کتابخانه صورت می گیرد.۱/۱۱ درصد کتابخانه ها برای کنترل و نگهداری حساب های خوددارای یک بخش واحد به نام حسابداری می باشد.در ۳/۳۳درصد موارد،در قبال ارائه خدماتی چون فتوکپی ازدرخواست کنندگان وجه دریافت می شود.و در ۲/۲۲درصد موارد درآمد های حاصل از ارائه خدماتی چون فتوکپی به عنوان درآمد اختصاصی کتابخانه منظور می شود(در این مورد دو نفر به این سوال پاسخ نداده اند)
همانطور که می بینیم،در ۳/۳۳ درصد،۱۰تا۳۰درصد، در ۴/۴۴ درصد میزان ۳۰تا۷۰درصد و در ۲/۲۲درصد میزان ۷۰ تا۹۰ درصد بودجه کتابخانه صرف تهیه منابع اطلاعاتی می شود.
نمودار شماره۴ـ۱۰٫ درصد فراوانی شاخص استاندارد هشتم ( بودجه )
۴-۲٫ تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش
چون متغیر مورد بررسی یک متغیر کیفی و دو مقداری است و نیز تعداد مشاهدات کم می باشد برای مقایسه درصد پاسخهای مطلوب(پاسخ بلی) با یک مقدار ثابت(مقدار متوسط ۵۰%) از آزمون ناپارامتری دوجمله ای استفاده می شود.همچنین برای بررسی معنی داری هر شاخص، از پاسخهای افراد به سوالات مربوط به آن شاخص، میانگین تهیه و با یکدیگر ادغام گردید . سپس آزمون رتبه ـ علامتدار ویلکاکسون در مورد هرکدام از استانداردها انجام شد که در این تحقیق نتایج زیر بدست آمد:
جدول ۴-۲۰٫ آزمون دوجمله ای برای بررسی وضعیت شاخص های استاندارد اول

نتیجه سطح معنی داری نسبت مقایسه شده نسبت مشاهده شده تعداد مقوله ها استاندارد اول
آزمون معنی دار نیست ۵/. ۵/. ۳۳/. ۳ بلی مدون،مکتوب و مصوب بودن اهداف و وظایف کتابخانه
۶۷/.
دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir