منابع مقالات علمی : بررسی و ارزیابی کتابخانه های دانشگاهی شهرستان سبزوار بر اساس استانداردهای کتابخانه …

آزمون معنی دار نیست

کمتراز حد متوسط

۸

برابربا متوسط( ۵۰% )

۰

مجموع

۹

همانطور که از تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده مشخص گردید، می توان نتیجه گرفت که فرضیه پژوهش مورد تایید قرار گرفته است. یعنی طبق فرضیه ” کتابخانه های دانشگاهی شهرستان سبزوار با استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی ایران مطابقت ندارد”.
۴-۳ پاسخ به پرسش های پژوهش
کلیه کتابخانه های مورد بررسی در این تحقیق به طور جداگانه با هشت استاندارد موجود در استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی ایران مقایسه گردیده اند که در اینجا به ارائه نتایج و پاسخ به پرسش ها پرداخته میشود.تعداد ۹ پرسشنامه حاوی ۸۱ سوال میان کتابخانه های دانشگاهی شهرستان سبزوار توزیع گردیده بود که کلیه پرسشنامه ها با پاسخ سوالات برگردانده شد البته قابل به ذکر است که به ۵ سوال از مجموع ۷۲۹ سوال پاسخ داده نشده بود.پس از ورود پاسخ ها به نرم افزار spss.18جهت پاسخ گویی به سوالات از آزمون نسبت استفاده شد.
پرسش اول: آیا اهداف و وظایف کتابخانه های دانشگاهی شهر سبزوار با استانداردهای
کتابخانه های دانشگاهی ایران مطابقت دارد؟
استاندارد۱:”مدیر کتابخانه باید هدفدار باشد و هدفش را مدون کرده در راستای وظایف سازمان به کتابدارها ابلاغ نماید.”(تعاونی،۱۳۸۱)
جهت بررسی پرسش اول پژوهش،۴ سوال در پرسشنامه طراحی شده بود.بررسی پاسخ سوالات مربوط به اهداف و وظایف کتابخانه های دانشگاهی مشخص کرد که ۳/۳۳ درصد کتابخانه ها دارای اهداف و وظایف مدون،مکتوب و مصوب هستند.۲/۲۲ درصد برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت دارند.۶/۵۵ اهداف و وظایف را مورد بازنگری قرار داده و ۷/۶۶ درصد به پیشرفت های علمی در تغییر اهداف و وظایف توجه کرده اند.
آنچه از تجزیه و تحلیل اطلاعات ارائه شده توسط کتابخانه های دانشگاهی شهرستان سبزوار به دست آمده است نشان می دهد تمامی شاخص های این استاندارد (داشتن اهداف و وظایف مدون مکتوب و مصوب، داشتن
برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت ،مورد بازنگری قرار گرفتن اهداف و وظایف و توجه به پیشرفت های علمی در تغییر اهداف و وظایف) از لحاظ آماری معنی دار نیست.یعنی اینکه، همه این شاخص ها در حد متوسط(۵۰ درصد) رعایت می شود.
پرسش دوم: آیا سبک و شیوه مدیریت کتابخانه های دانشگاهی شهرستان سبزوار با استاندارد های کتابخانه های دانشگاهی ایران مطابقت دارد؟
استاندارد۲:”برای رسیدن به اهداف، امکان بیشترین و بهترین بهره وری از منابع فراهم شود،جایگاه
کتابخانه ها از نظر سلسله مراتب اداری معلوم باشد.ارتباط رئیس کتابخانه با رئیس سازمان وجود داشته و برنامه ها مدوّن باشند.کمیته های مشورتی برای کتابخانه ها وجود داشته باشند.” (تعاونی،۱۳۸۱).
جهت پاسخگویی به این پرسش پژوهش تعداد ۵ سوال در پرسشنامه در نظر گرفته شده بود.بررسی پاسخ سوالات مربوطه مشخص کرد که در ۶/۵۵ درصد کتابخانه ها جایگاه کتابخانه در سلسله مراتب اداری مشخص است ورئیس کتابخانه زیر نظر مستقیم رئیس دانشگاه کار می کند.۱/۱۱ درصد کتابخانه ها دارای کمیته مشورتی هستند.در ۳/۳۳ درصد کتابخانه ها رئیس کتابخانه عضو شورای آموزشی است و حوزه وظایف،مسئولیت ها و اختیارات رئیس کتابخانه مکتوب است.
آنچه از تجزیه و تحلیل اطلاعات ارائه شده توسط کتابخانه های مورد پژوهش مشخص می شود این است که از پنج شاخص ارائه شده برای استاندارد سازمان و مدیریت تنها یک شاخص معنی دار است(که به معنای عدم وجود کمیته مشورتی است)که استاندارد این شاخص رعایت نشده است. امادر چهار شاخص دیگرکه از لحاظ آماری معنی دار نیست، شاخص ها در حد متوسط( ۵۰ درصد) با استناد به آزمون رتبه – علامتدار ویلکاکسون رعایت شده است.
پرسش سوم: نیروی انسانی شاغل در کتابخانه های واحد های دانشگاهی شهر سبزوار به چه میزان با استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی ایران مطابقت دارد؟
استاندارد۳:”نیروی انسانی کارآمد با دانشنامه تخصصی کتابداری و اطلاع رسانی باشد.شرح وظایف کارکنان روشن و مشخص و به صورت مکتوب در اختیار آنها قرار گرفته باشد.کارکنان در طول دوره تعالیم لازم را ببینند و فعالیت کارکنان مورد ارزیابی قرار گیرد.” (تعاونی،۱۳۸۱).
تعداد سوالات در نظر گرفته شده برای پاسخگویی به این پرسش در پرسشنامه۶ سوال بود.بررسی پاسخ ها نشان داد در۴/۴۴ درصد از کتابخانه ها رئیس کتابخانه دارای مدرک کتابداری است. در۷/۶۶ درصد از کتابخانه ها شرح وظایف کارکنان روشن و مشخص است.در۳/۳۳ درصد شرح وظایف کارکنان در اختیار آنان قرار گرفته.در هیچ موردی در سه سال اخیر دوره های کتابداری برگزار نشده است و در نهایت در ۷/۶۶ درصد فعالیت کارکنان مورد ارزیابی قرار گرفته است.
آنچه از تجزیه و تحلیل اطلاعات ارائه شده توسط کتابخانه های واحدهای دانشگاهی بدست آمده است نشان می دهد در استاندارد نیروی انسانی شاخص های داشتن مدرک کتابداری برای رئیس کتابخانه،روشن و مشخص بودن شرح وظایف کارکنان،در اختیار قرار دادن شرح وظایف کارکنان و مورد ارزیابی قرار گرفتن فعالیت کارکنان از لحاظ آماری معنی دار نیستند. یعنی شاخص ها در حد متوسط( ۵۰ درصد) رعایت شده است و تنها در مورد برگزاری دوره های کتابداری در سه سال اخیر آزمون معنی دار است زیراکه دوره های کتابداری در سه سال اخیر برگزار نشده لذا، استاندارد این شاخص، رعایت نش

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

ده است.
پرسش چهارم: مجموعه کتابخانه های دانشگاهی شهرستان سبزوار به چه میزان با استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی ایران مطابقت دارد؟
استانداد۴:”مجموعه کتابخانه باید متوازن با رشته های دانشگاهی بوده و تمام مدارک در آن زمینه جمع آوری شود.” (تعاونی،۱۳۸۱).
تعداد۱۲ سوال برای رسیدن به پاسخ این پرسش در پرسشنامه در نظر گرفته شده بود.بررسی پاسخ ها نشان داد که در تهیه مجموعه کتابخانه۶/۵۵ درصد به نیاز های جاری و آینده آموزشی توجه شده و برای ارتقاء کیفیت مجموعه کتابخانه هابا ناشران وبانک های اطلاعاتی ارتباط دارند.۴/۴۴ درصد امکان دسترسی به بانک های اطلاعاتی از طریق دیسک فشرده را فراهم آورده اند.۳/۳۳ درصد به اینترنت متصل هستند، کتابخانه هادارای کامپیوتر کافی بوده و امکان دسترسی به بانک های اطلاعاتی از طریقon line وجود دارد.۴/۴۴ درصد جستجوی رایانه ای را برای
کاربران ایجاد نموده اند. ۶/۵۵ درصد رئیس کتابخانه مسئول نهایی تصویب و خرید سفارشات است. در ۷/۶۶ دصد، منابع پاسخگو مجموعه است.۲/۲۲ درصد قانون مدون برای وجین منابع وجود داشته و اشتراک منابع از طریق امانت بین کتابخانه ای وجود دارد .در ۶/۵۵ درصد موارد،سیستم حفاظتی برای جلوگیری از سرقت و آتش سوزی وجود دارد.
تجزیه وتحلیل اطلاعات ارائه شده توسط کتابخانه های دانشگاهی نشان می دهد که هیچکدام از نتایج بدست آمدهاز لحاظ آماری معنی دار نیست.در نتیجه شاخص های این استاندارد در حد متوسط( ۵۰ درصد) رعایت شده است.
قابل ذکر است که، با توجه به فرمول تعیین استاندارد حداقل تعداد کتابی که باید در یک کتابخانه دانشگاهی وجود داشته باشد، براساس اطلاعات گردآوری شده از کتابخانه ها، مشخص گردید که تمامی کتابخانه های مورد مطالعه از مجموعه ناکافی برخوردار هستند.به طوری که تعداد مدارک موجود در کتابخانه های مورد پژوهش در حال حاضر۳۵۶۸۰۹ مدرک می باشد که طبق استاندارد باید ۱۰۵۶۶۹۵ باشد.
پرسش پنجم: سازماندهی منابع کتابخانه های واحد های دانشگاهی شهرستان سبزوار به چه میزان با استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی ایران مطابقت دارد؟