تاثیر آزمون های عملکردی سازنده گرایی بر پیشرفت ریاضی دانش آموزان ابتدایی- قسمت ۸

معلم لازم است برای نوشتن هدف یادگیری برای عملکرد از اصول معینی پیروی کند.لازم بذکر است شیوه ی نوشتن یک هدف یادگیری برای حوزه ی مهارتی متفاوت از شیوه ی نوشتن یک هدف یادگیری برای عملکرد است. به عبارت دیگر هدف یادگیری مربوط به «مهارت»مانندانتظار دارم«دانش آموز تغییرات شیمیایی را با آزمایش نشان دهد»،اگرچه به نشان دادن یک مهارت اشاره دارد اما نمی توان آن را به دلیل اینکه مهارت است،عملکرد دانست. زیرا همانطور که قبلاً تعریف شد عملکرد توانایی استفاده از دانش و مهارت در موقعیت های جدید(مساله)برای تولید راه حل،محصول یا یک مهارت ویژه است. مهارت اجرای یک عمل در یک حوزه ی خاصی را می توان با بهره گرفتن از فرم های مشاهده ی رفتاری از نوع وارسی رفتار(چک لیست)[۳۹] یادرجه بندی رفتار(رنج لیست)[۴۰] اندازه گیری کرد. برای نوشتن هدف یادگیری عملکرد لازم است محتوا و افعال رفتاری چهارحیطه ی دانش،استدلال،مهارت وتولید را با یکدیگر ترکیب کرده و انتظارات آموزشی خود را با بهره گرفتن از آنها در یک یا دوجمله بنویسید. به عبارت دیگر جمله ای که انتظار آموزشی و بژیا هدف های یادگیری عملکرد را در برمی گیرد باید حاوی افعال ترکیبی مربوطه به دانش،استدلال،مهارت و تولید باشد.(خوش خلق، ۱۳۹۱)
۲٫نوشتن ملاک و شواهد آزمون عملکرد
ملاک ها وضعیت مطلوب بودن هدف های یادگیری یا تغییرات مورد انتظار را نشان می دهند. وقتی معلم پس از نوشتن هدف یادگیری از خود می پرسد شواهد رسیدن به هدف یادگیری چیست«یعنی من از کجا بفهمم که دانش آموز به تغییرات مورد انتظار رسیده است یا نه؟» در واقع ملاک های مطلوب بودن یادگیری و یا شواهد رسیدن به یادگیری اشاره می کند.ملاک ها در فرایند سنجش نقش مهمی ایفا می کند. آ ن ها باعث می شوند،قضاوت های مربوط به کیفیت عملکرد یادگیرنده در نگام مشاهده ی تکالیف عینی تر شود. در واقع ملاک یا شواهدهای یادگیری یه نقش اساسی در سنجش ایفا می کنند.ملاک ها ۱)هدف های عملکرد را به صورت عملیاتی تعریف کرده و به معلم کمک می کند تا به تهیه ی تکالیف هدفمند،باارزش و مرتبط با هدف های یادگیری اقدام کند.۲)بعدها در نقش فرم های توصیف عملکرد ظاهرشده باعث عینی ترشدن قضاوت های معلم به هنگام ارزش گذاری برای عملکردیادگیرنده می گردند ۳)بازخوردهای کیفی – توصیفی نمادی یا نوشتاری برای اصلاح و هدایت یادگیری فراهم می آورند. بنابراین معلم لازم است پس از نوشتن هدف یادگیری عملکرد(یا تغییرات مورد انتظارخود)نسبت به نوشتن ملاک های رسیدن به آن ها نیز اقدام کند. او در هنگام نوشتن ملاک ها،لازم است دقیقاً روشن کند که یک عملکرد مطلوب از نظراو چه نشانه هایی باید داشته باشد تا او با قاطعیت رسیدن دانش آموز به هدف های یادگیری مورد انتظار را تائید کنددر جدول ب به چند نمونه از هدف های یادگیری عملکرد و ملاک های آنها اشاره می شود.(خوش خلق، ۱۳۹۱)
جدول ۴-۲: هدفهای یادگیری عملکرد و ملاک های آن

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انتظار دارم پس از آموزش:
۱٫هدف یادگیری عملکرد:مفهوم جمع اعشار را درک و از آن برای رحل مساله استفاده کند.
ملاک یا شواهد هدف یادگیری: 

 

 

  • براس سوال هرمساله از جمع مناسب استفاده کند.

 

 • دلایل استفاده از انواع جمع اعشار و نوشتن زیر هم ان از به روشنی توضیح دهد.
۲٫هدف یادگیری عملکرد: انتظار دارم پس از آموزش:
– مفهوم مدل مولکولی مواد جامد،مایع و کاغذ را با بهره گرفتن از مهرهای رنگی بسازد.
ملاک یا شواهد هدف های یادگیری: 

 

 

  • نوع نمایش مولکولی را به نوع ماده ربط دهد.

 

 • مواد را براساس مدل مولکولی طبقه بندی کند.

 

۳٫هدف یادگیری عملکردی: انتظار دارم دانش اموز«مفهوم تغییر شیمیایی را درک کرده واز حرارت برای تغییر مواد استفاده کند».
ملاک ها یا نشانه های یادگیری:

 

 

  • تاثیر حرارت را به تغییر مواد ربط دهد.

 

 • تغییرات مواد را براساس تاثیرواری با یکدیگرمقایسه کند.

 

۳.نوشتن تکلیف آزمون عملکرد
الف) معرفی انواع تکالیف آزمون عملکرد
معلم پس از تعریف هدف یادگیری عملکرد و ملاک های آن، نسبت به تهیه ی تکالیفی که عملکرد مورد انتظار را دانش آموز فراخوانده و یا سبب شود اقدام می کند.تکالیف به تمرین ها وفعالیت هایی اشاره دارد که دانش آموز با انجام ان ها عملکرد یا توانایی استفاده از دانش و مهارت های آموخته شده را در تولید محصول،راه حل ویا هر مهارت ویژه نشان می دهد. نوشتن تکلیف به میزان تسلط معلم در موضوعات درسی وابسته است.معلم هراندازه برمحتوا ،نحوه ی معرفی و اموزش مفاهیم تسلط بیشتری داشته باشد به همان اندازه در نوشتن تکالیف با مطلوبیت بالا و پیچیده طوری که هدف یادگیری عملکرد و یا انتظار او را برآورده کند،موفق تر خواهد بود.
تکلیف از سه بخش۱)بافت مساله ۲)لوازم وسایل کار ۳)نحوه ی انجام تکلیف یا دستورالعمل دستکاری اطلاعات در بافت مساله تشکیل می شود. معلم لازم است با توجه به هدف یادگیری عملکرد و شواهد آنم نسبت به نوشتن این سه بخش تکلیف اقدام کند.(استیگنز ، ۲۰۰۴).
استیگنز و ویگنز برای ساخت و تهیه ی انواع آزمون عملکرد الگوهای یکپارچه ای معرفی کردند. الگوی ویگنز برای طراحی «آزمون واقعی عملکرد»والگوی استیگنز برای طراحی«آزمون کتبی عملکرد»مناسب است در شکل های شماره ۱ و۲ این الگوها مشاهده می شود.
شکل ۴-۲: الگوی طراحی مراحل آزمون کتبی عملکرد براساس نظراستیگنز

 

 

 

 

 

مرحله ی۱:دلایل سنجش را روشن کنید.
الف)تصمیم های اتخاذ شده را مشخص کنید
ب)چه کسی تصمیم گیرنده است را مشخص کنید
ج)کاربردهای نتایج سنجش را مشخص کنید.
مرحله ی۲:عملکرد را تعریف کنید.
الف)محتوای عملکرد یا مهارت ها را برای سنجش مشخص کنید
ب)نوع عملکرد را مشخص و تعریف کنید. ۱- فرایند: ۲-پیامد: ۳-هردو:
ج)ملاک ها یا شواهد عملکرد رابنویسید.
مرحله ی۳:تمرین یا تکلیف را طراحی کنید.
۱-اگرساختارمندباشد آن را بنویسید.
۲-اگر باز است آن را بنویسید.
مرحله ی۴:شیوه ی رتبه بندی عملکرد را طراحی کنید.
۱-نوع سطوح را مشخص کنید. تحلیلی کلی نگر هردو
۲-چه کسی عملکرد را رتبه بندی می کند. معلم خودسنجی هردو
۳-شیوه ی نمره گذاری را مشخص کنید چک لیست مقیاس درجه بندی هردو

 

شکل شماره۵-۲ :الگوی طراحی مراحل آزمون واقعی عملکرد براساس نظرویگنز((GRASPS[41]

 

 

 

 

گام ۱:نوشتن هدف سنجش 

 

 

  1. هدف شما اینست که:

 

  1. مساله شما اینست که:

 

 1. موانعی که باید برطرف شود اینست که:

 

گام ۲:نوشتن نقش ها درسنجش
۱٫وظیفه شما اینست که:
۲٫ازشما خواسته می شود که:
گام۳:نوشتن مخاطبان سنجش عملکرد

 

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *