سایت مقالات فارسی – تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد سازمان های خصوصی- قسمت ۲۳

متغیر شامل هرچیزی است که بتواند ارزش‌های گوناگون و متفاوت بپذیرد. این ارزش‌ها می‌توانند در زمان‌های مختلف برای یک شخص یا یک چیز متفاوت باشد یا این که در یک زمان برای اشخاص یا چیزهای مختلف تفاوت داشته باشد. (سکاران، ۱۳۸۸، ص ۸۲‌)‌
متغیر مستقلمتغیر مستقل به گونه‌ای مثبت یا منفی بر متغیر وابسته تأثیر می‌گذارد. یعنی وقتی متغیر مستقل وجود داشته باشد، متغیر وابسته نیز وجود دارد. دلیل تغییر در متغیر وابسته را باید در متغیر مستقل جستجو کرد. (سکاران، ۱۳۸۸، ص ۸۵‌)‌
متغیر وابسته:
پژوهشگر بیش از هر چیز به متغیر وابسته علاقمند است. هدف وی توصیف یا پیش‌بینی تغییرپذیری متغیر وابسته است به بیان دیگر این متغیر، همان متغیر اصلی است که به منزله یک مطلب قابل پژوهش جلوه می‌کند. با تحلیل متغیر وابسته، می‌توان برای حل مسأله به پاسخ‌هایی دست یافت. پژوهشگر علاقمند است این متغیر و نیز سایر متغیرهایی که بر آن تأثیر می‌گذارند را کمّی کند و بسنجد. (سکاران، ۱۳۸۴ ص ۸۳‌)
در این تحقیق که به بررسی رابطه بین مدیریت دانش بر عملکرد سازمان پرداخته شده است،  مدیرت دانش به عنوان متغیر مستقل و عملکرد شرکت با سه مولفه نوآوری در ارائه خدمات، کیفیت در ارائه خدمات، سودآوری عنوان متغیر وابسته مطرح هستند.
۳-۱۰- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها
تجزیه و تحلیل داده‌ها فرآیندی است چندمرحله‌ای که طی آن داده‌هایی که از طریق بکارگیری ابزارهای جمع‌آوری در نمونه (جامعه‌)‌ آماری فراهم آمده‌اند، خلاصه، کدبندی و دسته‌بندی و در نهایت پردازش می‌شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل‌ها و ارتباط‌ها بین این داده‌ها به منظور آزمون فرضیه‌ها فراهم آید. (خاکی، ۱۳۸۷، ص ۳۰۵‌)‌ تجزیه و تحلیل با استفاده از آمار توصیفی که عمدتاً مفاهیمی از قبیل جدول توزیع فراوانی و نسبت‌های توزیع، نمایش هندسی و تصویری توزیع و نظایر آن تشکیل می‌شود. در آمار توصیفی ویژگی‌های موضوع مورد مطالعه به زبان آماری تصویرسازی و توصیف می‌گردد. (حافظ‌نیا، ۱۳۸۲، ص ۲۳۷‌)‌
در این تحقیق پس از استخراج اطلاعات، خلاصه کردن و طبقه بندی داده‌های آماری انجام گردید که این کار با تشکیل جداول فراوانی و با استفاده از نرم‌افزار SPSS صورت گرفته است. در این تحقیق برای نمایش نحوه توزیع صفت در نمونه از نمودار میله‌ای و دایره‌ای استفاده شده است که در فصل چهارم به طور کامل شرح داده می‌شود.
۳-۱۱- جمع بندی فصل سوم
همانگونه که در این فصل عنوان شد روش تحقیق مذکور از نظر هدف کاربردی و از نظر روش جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای و پیمایشی می باشد. اطلاعات اولیه برای انجام تحقیق با استفاده از روشهای کتابخانه ای جمع آوری شده است و از پرسشنامه ای متشکل از ۱۶ گویه به عنوان ابزار اصلی جمع آوری اطلاعات بهره گرفته شد. جهت سنجش روایی محتوایی پرسشنامه ، از نظر استادان مجرب بازاریابی و مدیران و کارشناسان با تجربه بانکداری بهره گرفته شد و پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرنباخ و به میزان ۸۰۸/۰ مورد تایید قرار گرفت.
به جهت تجزیه تحلیل داده ها در ابتدا نرمال بودن داده ها از طریق آزمون کولموگروف – اسمیرنف انجام شده و تعیین روابط بین متغیرها و همچنین اثرات متغیرهای وابسته/ مستقل از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است .
اطلاعات بدست آمده از پرسشنامه ها بوسیله نرم افزار spss مورد بررسی و تجزیه تحلیل قرار گرفته است.
فصل چهارم:
تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱- آمار توصیفی
هنگامی که توده‌ای از اطلاعات کمی ‌برای تحقیق گرد آوری می‌شود، ابتدا سازمان بندی و خلاصه کردن آنها به طریقی که به صورت معنی داری قابل درک و ارتباط باشند، ضروری است. روشهای آمار توصیفی به همین منظور بکار برده می‌شوند. غالبا مفیدترین و در عین حال اولین قدم در سازمان داده‌ها مرتب کردن داده‌ها بر اساس یک ملاک منطقی است و سپس استخراج شاخص‌های مرکزی و پراکندگی و در صورت لزوم محاسبه همبستگی میان دو دسته اطلاعات و استفاده از تحلیل‌های پیشرفته تر می‌باشد. در یک جمعبندی با استفاده مناسب از روشهای آمار توصیفی می‌توان دقیقا ویژگیهای یک دسته از اطلاعات را بیان کرد. آمار توصیفی همیشه برای تعیین و بیان ویژگیهای اطلاعات پژوهش‌ها بکار برده می‌شوند. در آمار توصیفی اطلاعات حاصل از یک گروه، همان گروه را توصیف می‌کند و اطلاعات به دست آمده به دسته‌جات مشابه تعمیم داده نمی‌شود.
لذا درابتدای این فصل، جدول کلی برای سوالات مطروحه به تفکیک رسم گردیده که میزان میانگین ها، میانه ها و مدها و انحراف معیار برای هر سوال ذکر شده است که در زیر بطور مختصر به تحلیل آن می پردازیم.
باید ذکر شود برای پاسخ خیلی کم عدد(بسیار مخالفم) ۱، کم عدد(مخالفم) ۲، متوسط(نظری ندارم) عدد۳، زیاد(موافقم) عدد۴، و خیلی زیاد(بسیار موافقم) عدد ۵ نسبت داده شده است.
جدول شماره (۴-۱). اطلاعات آماری پرسشنامه در بخش مدیریت دانش

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

  نشانگر تعداد کل میانگین میانه مد انحراف معیار
۱ ایجاد دانش صرفه جویی در زمان جستجو و هزینه، برای انتخاب کارآمد و موثر منابع دانش مورد نیاز سازمان ۲۰۰