پژوهش – تاثیر هوش عاطفی بر رف‍ت‍ار ش‍ه‍رون‍دی‌ س‍ازم‍ان‍ی‌ در س‍ازم‍ان‌ تامین اجتماعی کاشان- قسمت …

کاملاموافقم

۱

۲

۳

۴

۵

پرسشنامه مذکور شامل ۲ بخش عمده می‌باشد:

  1. نامه همراه: در این قسمت با معرفی موضوع پژوهش، هدف از گردآوری داده‌ها به وسیله پرسشنامه و ضرورت و اهمیت همکاری پاسخ دهنده بیان شده است. برای این منظور بر محرمانه بودن داده‌های حاصل از پرسشنامه تأکید شده تا پاسخ دهنده گان بدون نگرانی پاسخ سوالات را ارائه دهند.
  2. سوال‌های (گویه های) پرسشنامه: این بخش از پرسشنامه شامل ۲ قسمت است:

الف) سوالات عمومی: این بخش از پرسشنامه مرتبط با ویژگی‌های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان (شامل جنسیت، وضعیت تاهل، سن و تحصیلات وسابقه کار) می‌باشد.
ب) سوالات مرتبط با متغیرهای تحقیق: این بخش از پرسشنا مه متغیرهای تحقیق(هوش عاطفی و رفتار شهروند سازمانی) را اندازه گیری می‌کند. متغیرها و سوالات مربوطه در جدول ۳-۲ آمده است.
پرسشنامه هوش عاطفی
این آزمون ﺷﺎﻣﻞ ۲۸ ﻣﺎده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﻴﺎس ۵ درﺟﻪای ﻟﻴﻜﺮت ﻧﻤﺮه ﮔﺬاری ﻣﻲﺷﻮد. ﭼﻬﺎر ﻣﻮﻟﻔﻪ ﺧﻮد آﮔﺎﻫﻲ، ﺧﻮد ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ، آﮔﺎﻫﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ راﺑﻄﻪ را ﻣﻲﺳﻨﺠﺪ و ﻳﻚ ﻧﻤﺮه ﻛﻠﻲ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲدﻫﺪ. ﻧﻤﺮه ﺑﺎﻻﺗﺮ از ۸۰ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﺎﻻ و ﻧﻤﺮه ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از۶۰ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ اﺳﺖ.
آزمونها
۱-خود آگاهی
خودآگاهی عاطفی: توانایی آگاه بودن وفهم احساس خود. خودابرازی: توانایی ابراز احساسات، باورها و افکار صریح و دفاع از مهارت‌های سازنده و برحق خود. عزت نفس: توانایی آگاه بودن از ادراک خود، پذیرش خود و احترام به خود. استقلال: توانایی هدایت افکار و اعمال خود و آزاد بودن از تمایلات هیجانی خود شکوفایی: توانایی درک ظرفیت‌های بالقوه و انجام چیزی که می‌توان انجام داد، تلاش برای انجام دادن و لذت بردن. (سئواات ۱تا۶)
۲- خود مدیریتی
کنترل تکانه‌ها و تحمل فشار روانی: توانایی مقاومت کردن در برابر رویدادها، موقعیت‌های آزمایشی و یا کاهش آن‌ها، همچنین توانایی کنترل هیجانات خود. انعطاف پذیری: توانایی سازگار بودن افکار و رفتار با تغییرات محیط وموقعیت‌ها. شادمانی: توانایی احساس خوشبختی کردن با زندگی خود، لذت بردن از خود و دیگران، داشتن احساسات مثبت، صریح، مفرح و شوخ، خوش بینی: توانایی زیرکانه نگاه کردن به زندگی و تقویت نگرش‌های مثبت، حتی درصورت بروز بدبختی و احساسات منفی. (سئوالات ۷ تا ۱۵)
۳- آگاهی اجتماعی
توان حل مسئله: توانایی تشخیص و تعریف مشکلات، به همان خوبی خلق کردن و تحقق بخشیدن راه حل‌های مؤثر و بالقوه. آگاهی به واقعیت و واقع گرایی: توانایی سنجش هماهنگی، بین چیزی که به طور هیجانی تجربه شده و چیزی که به طور واقعی وجود دارد. (سئوالات ۱۶-۲۰)
۴- مدیریت رابطه
روابط بین فردی: توانایی ایجاد و حفظ روابط رضایت بخش که به وسیله نزدیکی عاطفی، صمیمیت، محبت کردن و محبت گرفتن توصیه می‌شود. همدلی: توانایی آگاه بودن و درک احساسات دیگران و ارزش دادن به آن. مسئولیت پذیری اجتماعی: توانایی بُروز خود به عنوان یکی از اعضای گروه که دارای حس همکاری مؤثر و سازندگی می‌باشد. (سئوالات ۲۱تا ۲۸).
پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی: این پرسشنامه دارای ۱۵ سوال بوده که توسط پودساکف و همکاران (۲۰۰۰) طراحی شده است در این پرسشنامه دارای طیف لیکرت ۵ گزینهی، هرگز، بندرت، گاهی، معمولا و همیشه تنظیم شده است.
جدول ۳- ۲ ترکیب سوالات پرسشنامه

متغیر ها ابعاد متغیر ها شماره سوالات
هوش عاطفی
دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است