تاثیر هوش عاطفی بر رف‍ت‍ار ش‍ه‍رون‍دی‌ س‍ازم‍ان‍ی‌ در س‍ازم‍ان‌ تامین اجتماعی کاشان- قسمت …

خود آگاهی

۱٫ ۲٫ ۳٫ ۴٫ ۵٫ ۶

خود مدیریتی

۷٫ ۸٫ ۹٫ ۱۰٫ ۱۱٫ ۱۲٫ ۱۳٫ ۱۴٫ ۱۵

آگاهی اجتماعی

۱۶٫ ۱۷٫ ۱۸٫ ۱۹٫ ۲۰

مدیریت رابطه

۲۱٫ ۲۲٫ ۲۳٫ ۲۴٫ ۲۵٫ ۲۶٫ ۲۷٫ ۲۸

رفتار شهروند سازمانی

. ۱۲٫ ۳٫ ۴٫ ۵٫ ۶٫ ۷٫ ۸۹٫ ۱۰٫ ۱۱٫ ۱۲٫ ۱۳٫ ۱۵

۳-۶ روایی و پایایی پرسشنامه
۳-۶-۱ تعیین اعتبار (روایی) پرسشنامه
مفهوم اعتبار به این پرسش پاسخ می‌دهد که ابزار اندازه‌گیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را می‌سنجد (خاکی، ۱۳۸۷). بدون آگاهی از اعتبار ابزار اندازه‌گیری نمی‌توان به دقت داده‌های حاصل از آن اطمینان داشت. برای تعیین اعتبار پرسشنامه روشهای متعددی وجود دارد که یکی از این روشها اعتبار محتوا می‌باشد. اعتبار محتوا نوعی اعتبار است که برای بررسی اجزای تشکیل دهنده یک ابزار اندازه‌گیری به کار برده می‌شود. اعتبار محتوای یک ابزار اندازه‌گیری به سوالهای تشکیل دهنده آن بستگی دارد. اگر سوال‌های پرسشنامه به طور واقعی معرف ویژگی‌ها و مهارت‌های خاصی باشد که محقق قصد اندازه‌گیری آنها را داشته است، آزمون دارای اعتبار محتوا است. برای اطمینان از اعتبار محتوا، باید در موقع ساختن ابزار چنان عمل کرد که سوالهای تشکیل دهنده ابزار اندازه‌گیری معرف قسمتهای محتوای انتخاب شده باشد. بنابراین اعتبار محتوا، ویژگی ساختاری ابزار اندازه‌گیری است که همزمان با تدوین آزمون در آن تنیده می‌شود. اعتبار محتوای یک آزمون معمولاً توسط افرادی متخصص در موضوع مورد مطالعه تعیین می‌شود. اعتبار محتوای این پرسشنامه توسط اساتید راهنما، مشاور و تعدادی از مدیران بیمه توسعه مورد تأیید قرار گرفته است و از اعتبار لازم برخوردار می‌باشد.
۳-۶-۲ تعیین پایایی(قابلیت اعتماد) پرسشنامه
قابلیت اعتماد یا پایایی یکی از ویژگیهای فنی ابزار اندازه‌گیری است. مفهوم یاد شده به این معنا که ابزار اندازه‌گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می‌دهد.
دامنه ضریب قابلیت اعتماد از صفر (عدم ارتباط) تا ۱+ (ارتباط کامل) است. ضریب قابلیت اعتماد نشانگر آن است که تا چه اندازه ابزار اندازه‌گیری ویژگی‌های با ثبات آزمودنی و یا ویژگیهای متغیر و موقتی وی را می‌سنجد. برای محاسبه ضریب قابلیت اعتماد ابزار اندازه‌گیری، شیوه‌های مختلفی به کار برده می‌شود. از آن جمله می‌توان به روش‌های زیر اشاره نمود:
اجرای دوباره آزمودنی (روش بازآزمایی)
روش موازی (همتا)
روش تصنیف (دو نیمه کردن)
روش کودر[۱۴۳] – ریچارد سون[۱۴۴]
روش آلفای کرونباخ.
در این تحقیق به منظور تعیین پایایی آزمون از روش آلفای کرونباخ استفاده گردیده است. این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه‌گیری که خصیصه‌های مختلف را انداز هگیری می‌کند به کار می‌رود. برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمر ه‌های هر زیرمجموعه سوال‌های پرسشنامه و واریانس کل را محاسبه کرد.
سپس با استفاده از فرمول زیر مقدار ضریب آلفا را محاسبه کرد.
 
که در آن:
=J تعداد زیر مجموع ههای سئوال‌های پرسشنامه یا آزمون
= SJ2واریانس زیر آزمون Jام
۲S = واریانس کل پرسشنامه یا آزمون
بنابراین به منظور انداز ه‌گیری قابلیت اعتماد که از روش آلفای کرونباخ استفاده شد و نر م افزار Spss 15 مورد بهره برداری قرار گرفت. بدین منظور یک نمونه اولیه شامل ۳۰ پرسشنامه پیش آزمون گردید و سپس با استفاده از داده‌های به دست آمده از این پرسشنامه‌ها و به کمک نر م افزار Spss میزان ضریب اعتماد با روش آلفای کرونباخ محاسبه شد که برای سئوالات رفتار شهروند سازمانی ۰٫۸۰۶ درصد و برای سئولات هوش عاطفی ۰٫۸۸۱ درصد بدست آمد. این اعداد نشان دهنده آن است که پرسشنامه مورد استفاده، از قابلیت اعتماد و یا به عبارت دیگر از پایایی بسیار خوبی برخوردار می‌باشد. جدول زیر نتیجه آزمون پایایی را نشان می‌دهد.

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.