سامانه پژوهشی – تاثیر هوش هیجانی و اعتماد بر عملکرد کارکنان در صنعت بیمه- قسمت ۳۰

ارزیابی عملکرد فردی کارکنان

سنجش هزینه؛
سنجش کارآیی، اثربخشی و بهره وری؛
سنجش کمیت و کیفیت کار؛
سنجش انگیزه و روحیه همکاری؛
سنجش میزان وفاداری و رضایت کلی از فرد.

ارزیابی عملکرد بخشی از یک سازمان

سنجش هزینه؛
سنجش کارآیی، اثربخشی و بهره وری؛
سنجش کمیت و کیفیت کار؛
سنجش میزان رضایت از واحد.

ارزیابی عملکرد مدیران

مدل های رفتاری رهبری؛
نظریه های اقتضایی رهبری.

ارزیابی عملکرد سازمان

سنجش نتایج کلیدی کسب و کار سازمان؛
سنجش نتایج و دستاوردهای سازمان برای مشتریان؛
سنجش نتایج و دستاوردهای سازمان برای شرکاء؛
سنجش نتایج و دستاوردهای سازمان برای کارکنان؛
سنجش نتایج و دستاوردهای سازمان برای جامعه.

۲-۳-۱۶) منابع ارزیابی عملکرد
در اغلب سازمان ها ارزیابی عملکرد توسط مدیر مستقیم یا سرپرستان کارکنان انجام می گیرد زیرا مدیران مستقیم از تناسب نیازها، بایدها و نبایدها و قابلیت های مشاغل و جایگاه های سازمانی واحد و همچنین نقاط ضعف و قوت کارکنان خود آگاه هستند و هم چنین از آن جایی که به طور متداول و معمول مدیران مستقیم بر نحوه‌ی پاداش، ارتقاء و تنزل رتبه کارکنان خود اعمال نظر دارند، قطعاً کارکنان نیز اعتبار بیش‌تری برای ارزیابی ایشان قائل هستند. هر چند صحیح‌تر آن است که به جهت جلوگیری از پیش داوری و اعتباردهی به ارزیابی این فرآیند توسط شخص ثالث انجام گیرد (خوشوقتی، ۱۳۸۵). منابع ارزیابی عملکرد را می‌توان به گونه‌های زیر نام برد (سعادت، ۱۳۸۵):
الف) ارزشیابی توسط سرپرستان مستقیم
معمولاً ارزیابی فرد به وسیله‌ی سرپرست مستقیم او انجام می‌گیرد و در واقع، ارزیابی مرئوسان به وسیله‌ی رئیس مستقیم آن‌ها، متداول‌ترین شیوه‌ی ارزیابی است. دلیل محکم و موجهی برای این کار وجود دارد. اولاً سرپرست فرد در موقعیتی قرار دارد که به آسانی می‌تواند به طور مستقیم بر رفتار و عملکرد مرئوس خویش نظارت کند. ثانیاً می‌دانیم که سرپرست یک واحد در سازمان، مسئول اداره آن واحد به طور موثر است و اگر ارزیابی مرئوسان به وسیله‌ی او انجام نگیرد، این امر می‌تواند باعث تضعیف وی و سستی پایه‌های قدرتش گشته، کنترل کار را از دست او خارج سازد. ثالثاً گفته می‌شود که ارزیابی عملکرد و فرآیند آموزش در سازمان رابطه‌ای بسیار نزدیک و تنگاتنگ با هم دارند و در واقع، یکی از وظایف بسیار مهم سرپرست، تربیت منابع انسانی تحت سرپرستی اوست. از این رو، ارزیابی عملکرد مرئوس به وسیله‌ی سرپرست، نیازهای آموزشی مرئوس را برای سرپرست معلوم می‌کند و او را در موقعیت مناسبی قرار می‌دهد تا در جهت آن اقدامات لازم را به عمل آورد.
ب) ارزیابی رئیس به وسیله مرئوس

این را هم حتما بخوانید :   مدیریت و برنامه ریزی توسعه گردشگری در بوشهر با تاکید بر توریسم ساحلی- ...

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.