سامانه پژوهشی – تاثیر هوش هیجانی و اعتماد بر عملکرد کارکنان در صنعت بیمه- قسمت ۳۰

ارزیابی عملکرد فردی کارکنان

سنجش هزینه؛
سنجش کارآیی، اثربخشی و بهره وری؛
سنجش کمیت و کیفیت کار؛
سنجش انگیزه و روحیه همکاری؛
سنجش میزان وفاداری و رضایت کلی از فرد.

ارزیابی عملکرد بخشی از یک سازمان

سنجش هزینه؛
سنجش کارآیی، اثربخشی و بهره وری؛
سنجش کمیت و کیفیت کار؛
سنجش میزان رضایت از واحد.

ارزیابی عملکرد مدیران

مدل های رفتاری رهبری؛
نظریه های اقتضایی رهبری.

ارزیابی عملکرد سازمان

سنجش نتایج کلیدی کسب و کار سازمان؛
سنجش نتایج و دستاوردهای سازمان برای مشتریان؛
سنجش نتایج و دستاوردهای سازمان برای شرکاء؛
سنجش نتایج و دستاوردهای سازمان برای کارکنان؛
سنجش نتایج و دستاوردهای سازمان برای جامعه.

۲-۳-۱۶) منابع ارزیابی عملکرد
در اغلب سازمان ها ارزیابی عملکرد توسط مدیر مستقیم یا سرپرستان کارکنان انجام می گیرد زیرا مدیران مستقیم از تناسب نیازها، بایدها و نبایدها و قابلیت های مشاغل و جایگاه های سازمانی واحد و همچنین نقاط ضعف و قوت کارکنان خود آگاه هستند و هم چنین از آن جایی که به طور متداول و معمول مدیران مستقیم بر نحوه‌ی پاداش، ارتقاء و تنزل رتبه کارکنان خود اعمال نظر دارند، قطعاً کارکنان نیز اعتبار بیش‌تری برای ارزیابی ایشان قائل هستند. هر چند صحیح‌تر آن است که به جهت جلوگیری از پیش داوری و اعتباردهی به ارزیابی این فرآیند توسط شخص ثالث انجام گیرد (خوشوقتی، ۱۳۸۵). منابع ارزیابی عملکرد را می‌توان به گونه‌های زیر نام برد (سعادت، ۱۳۸۵):
الف) ارزشیابی توسط سرپرستان مستقیم
معمولاً ارزیابی فرد به وسیله‌ی سرپرست مستقیم او انجام می‌گیرد و در واقع، ارزیابی مرئوسان به وسیله‌ی رئیس مستقیم آن‌ها، متداول‌ترین شیوه‌ی ارزیابی است. دلیل محکم و موجهی برای این کار وجود دارد. اولاً سرپرست فرد در موقعیتی قرار دارد که به آسانی می‌تواند به طور مستقیم بر رفتار و عملکرد مرئوس خویش نظارت کند. ثانیاً می‌دانیم که سرپرست یک واحد در سازمان، مسئول اداره آن واحد به طور موثر است و اگر ارزیابی مرئوسان به وسیله‌ی او انجام نگیرد، این امر می‌تواند باعث تضعیف وی و سستی پایه‌های قدرتش گشته، کنترل کار را از دست او خارج سازد. ثالثاً گفته می‌شود که ارزیابی عملکرد و فرآیند آموزش در سازمان رابطه‌ای بسیار نزدیک و تنگاتنگ با هم دارند و در واقع، یکی از وظایف بسیار مهم سرپرست، تربیت منابع انسانی تحت سرپرستی اوست. از این رو، ارزیابی عملکرد مرئوس به وسیله‌ی سرپرست، نیازهای آموزشی مرئوس را برای سرپرست معلوم می‌کند و او را در موقعیت مناسبی قرار می‌دهد تا در جهت آن اقدامات لازم را به عمل آورد.
ب) ارزیابی رئیس به وسیله مرئوس

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.