تاثیر چرخه عمر شرکت ها بر روی محافظه کاری شرکت ها- قسمت ۲۲- قسمت 2

فرضیه

 

 

 

تفاوت معنا داری بین مقادیر محافظه کاری در مرحله رشد وبالغ وجود ندارد.

 

 

رد فرضیه

 

 

۱- شرکت های روبه رشد در مقایسه با شرکت های بالغ از سطح محافظه کاری بالا تری برخوردارند.

 

 

 

محافظه کاری در شرکت های رو به افول بیشتر از شرکت های بالغ می باشد.

 

 

رد فرضیه

 

 

۲- شرکت های روبه افول در مقایسه با شرکت های بالغ از سطح محافظه کاری پایین تری برخوردارند.

 

 

منبع:یافته های پژوهش
۵-۳ تحلیل تطبیقی یافته ها
ما در این تحقیق مقاله عبد اله و صالح۲۰۱۴ را به عنوان مقاله پایه قرار داده و مفروضات آن را بر روی شرکت ها پذیرفته شده در بورس مورد بررسی قرار داد. ابتدا در مقاله عبد اله و صالح که در مالزی اجرا شده بود به دنبال بررسی اثر چرخه عمر شرکت بر روی محافضه کاری پرداختند. مفروضات آن ها شامل موارد زیر بود:
۱- شرکت های روبه رشد در مقایسه با شرکت های بالغ از سطح محافظه کاری بالا تری برخوردارند.
۲- شرکت های روبه افول در مقایسه با شرکت های بالغ از سطح محافظه کاری پایین تری برخوردارند.
که در نتیجه تحقیقات صورت گرفته در مالزی فرض اول رد شد و فرض دوم پذیرفته شد.
اما تحقیقات دیگری که در این زمینه صورت گرفته عبارتند از تحقیق چوریتو ۲۰۱۱ و تحقیق لی ۲۰۰۶ که نتایج آن به شرح زیر است.
چوریتو۲۰۱۱ و همکاران به این نتیجه رسیدند که شرکت های رو به رشد در گزارش اخبار خوب بسیار محافظه کار می باشند آن ها سعی می کنند تا حد امکان زمان شناسایی در آمد را به تاخیر انداخته تا توقعات از شرکت و عملکرد آن بالا نرود تا از این طریق حسن شهرت خود را به خطر نیندازند.
اما لی و همکارا ۲۰۰۶ معتقد بودند که شرکت های رو به رشد محافظه کاری کمتری نسبت به شرکت های بالغ دارند.
اما نتایج ماکاملا متفاوت از تحقیقات قبلی می باشد محافظه کاری در ایران بین دو مرحله عمر بلوغ و رشد تفاوت معناداری ندارد و در مرحله افول نیز محافظه کاری بیشتر از مرحله بالغ است.از انجایی که محافظه کاری متغییری است که ناشی از تصمیم گیری بشر می باشد می توان به این نتیجه رسید که این تفاوت در سطوح محافظه کاری به دلیل اختلاف در افکار و عقاید می باشد و در ایران وقتی که شرکت ها به مرحله افول می رسند تلاش برای تامین مالی و عبور از بحران متوقف می شود و بیشتر مدیران نگران هزینه های حقوقی می باشند.
۵-۴ محدودیت های تحقیق
در فرایند تحقیق علمی ،مجموغه شرایط و مواردی وجود دارد که خارج از کنترل محقق می باشد. وای به طور بالقوه می تواند نتایج تحقیق را تحت تاثیر قرار دهد. برخی از این محدودیت ها ذاتی و برخی ناشی از شرایط محیطی و محدودیت های زمانی تحقیق می باشد. ضرورت دارد نتایج تحقیق عملی،با مد نظر قرار دادن محدودیت های موجود مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد.
۱-نبود یک پایگاه اطلاعاتی منظم و سازمان یافته و با اطلاعات قابل اتکا جهت دستیابی محقق با اطلاعات مورد نیاز شرکت ها در یک حیطه زمانی مناسب
۲-متغییر های محاسبه شده صرف نظر از آثار تورمی محاسبه گردیده اند و از آنجا که کشور ایران جزء کشور های با تورم بالا به شمار می رود و این می تواند بر نتایج تحقیق اثر بگذارد و تعمیم نتایج را با محدودیت هایی همراه کند.

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

 

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *