تاريخ حديث و انديشه‌های حديثی در بحرين- قسمت 43

 • نشریه نسخه های خطی، ج 5، ص 286. ↑
 • . در این تقسیمبندیها و خصوصیات هر یک از افادات استاد مهریزی استفاده شده است. ↑
 • . «نگاهی به جریانهای حدیثی معاصر اهل سنت»، مهدی مهریزی، علوم حدیث، ش 34، ص 5. ر.ک: مصادر الاستنباط بین الاصولین والاخباریین، محمد عبد الحسین غروی؛ الفکر السلفی عند الشیعة الاثناعشریة، علی الجابری؛ مکتب تفکیک، محمد رضا حکیمی. ↑
 • . ر.ک: «اصحاب حدیث»، احمد پاکتچی، دایرة المعارف بزرگ اسلامی؛ فجر الاسلام، ص 242 ـ 243؛ «اصحاب حدیث…»، هادی حجت، علوم حدیث، ش 34؛ اضواء علی السنة المحمدیة، ص 43. ↑
 • . ر.ک: «اجتهاد»، احمد پاکتچی، دایرة المعارف بزرگ اسلامی؛ مقدمهای بر فقه شیعه، ص 43 ـ 44؛ مکتب حدیثی قم، ص 444 ـ 450؛ معاد جسمانی در حکمت متعالیه، ص 322. ↑
 • . ر.ک: «فقه الحدیث از دیدگاه عرفا» سید علی عباس الموسوی، علوم حدیث، ش 39. ↑
 • . برای پیگیری نگرش باطنگرایانه یا صوفیانه میتوان این آثار را کاوید: الفتوحات المکیة، ابن عربی؛ تفسیر القرآن الکریم، ملا صدرا؛ اصطلاحات الصوفیة، عبدالرزاق کاشانی؛ شرح اصول الکافی، ملاصدرا؛ شرح فصوص، قیصری. ↑
 • اختیار مصباح السالکین، ص 148. ↑
 • . همان، ص 80. ↑
 • . همان، ص 114. ↑
 • مصباح السالکین، ج 2، ص 111. ↑
 • مصباح السالکین، ج 1، ص 179. ↑
 • . همان، ج 1، ص 180. ↑
 • . همان، ج 2، ص 64. ↑
 • . همان، ج 1، ص 166 و 186. ↑
 • روضات الجنات، ج 7، ص 216. ↑
 • مصباح السالکین، ج 1، ص 79. ↑
 • . همان، ج 2، ص 331. ↑
 • . همان، ج 1، ص 80 و 186 و 104 و 105 و ج 3، ص 328 و 341 و ج 5، ص 290. ↑
 • . ر.ک: «معرفی و روششناسی شرح نهجالبلاغة ابن میثم بحرانی»، مجید روحی دهکردی، علوم حدیث، ش 48؛ «ویژگیهای شرح ابن میثم بحرانی بر نهجالبلاغة»، منصور پهلوان، مقالات و بررسیها، ش 84. ↑
 • تاریخ فلسفۀ اسلامی، ترجمه: اسدالله مبشری، ص 209. ↑
 • الذریعة، ج 3، ص 59. ↑
 • بحارالأنوار، ج 1، ص 31. ↑
 • الحدائق الناظرة، ج 1، ص 99. نیز ر.ک: لؤلؤة البحرین، ص 167. ↑
 • فرائد الأصول، ج 2، ص 116. ↑
 • . ر.ک: فوائد الأصول، ج 3، ص 389؛ أصول الفقه، ج 2، ص 219. ↑
 • . ر.ک: خاتمة وسائل الشیعة، ص 159 ـ 160. ↑
 • . ر.ک: روضات الجنّات، ج 7، ص 33. ↑
 • . ر.ک: خاتمة مستدرک الوسائل، ج 1، ص 331 به بعد. ↑
 • . ر.ک: عوالی اللّثالی، ج 1، مقدمۀ آیة الله مرعشی. ↑
 • . محقّق کتاب، فهرستی از اینگونه روایات، در پایان جلد دوم، سوم و چهارم، به دست داده است. ↑
 • . «ولا یلزم من عدم ذکر اسم المنقول عنه فی هذا المسلک أن یکون من المرسل، لما تقرر فی الأصول أنّ الراوی إذا علم من حاله أنّه لا یروی إلاّ عن الثقات، کان إرساله إسناداً» ر.ک: عوالی اللّثالی، ج 1، ص 302، حاشیه. ↑
 • الفوائد المدینة، ص 40 و 135. ↑
 • الفوائد الطوسیه، ص 446. ↑
 • کشف القناع، ص 207 ـ 208؛ اسلام و مقتضیات زمان، ج 1، ص 143؛ ادوار اجتهاد، ص 335؛ قواعد استنباط الاحکام،
  دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir

  ج 1، ص 15. ↑

 

 • النقض، ص 256 و 300 ـ 301. ↑
 • . ر.ک: المعالم الجدیده للاصول، ص 80 ـ 81. ↑
 • رجال النجاشی، ص 48، رقم 100. ↑
 • الذریعة، ج 16، ص 344، ش 1597. ↑
 • روضات الجنات، ج 4، ص 250، ش 390. ↑
 • . «اخباریه»، دایرة المعارف تشیع. ↑
 • . رسول جعفریان در میراث اسلامی ایران، ج 4، ص 384 ـ 397 متن این فرقها را از کتاب منیة الممارسین آورده است. ↑
 • الذریعة، ج 6، ص 393؛ ش 2441؛ دائرة المعارف الاسلامیة الشیعیة، ج 2، ص 224. ↑
 • . «اخباریان» احسان قیصری، دایرة المعارف بزرگ اسلامی. ↑
 • فاروق الحق، ص 2. ↑
 • الدرر النجفیة، ج 3، ص 288؛ الحدائق الناضرة، ج 1، ص 167. ↑
 • الحدائق الناضرة، ج 1، ص 170؛ الدرر النجفیة، ج 3، ص 289. ↑
 • . ر.ک: «اخباریان»، دایرة المعارف بزرگ اسلامی؛ «اخباریه»، دایرة المعارف تشیع. ↑
 • روضات الجنات، ج 7، ص 30 و 33، شماره 594، الذریعة، ج 18، ص 299، ادوار اجتهاد، ص 338، «ابن ابی جمهور احسایی» دایرة المعارف بزرگ اسلامی. ↑
 • عوالل اللثالی، تحقیق مجتبی عراقی، ج 1، ص 10. ↑
 • ریاض العلماء، ج 6، ص 14. ↑
 • روضات الجنان، ج 7، ص 30؛ الذریعة، ج 20، ص 13. ↑
 • مجالس المؤمنین، ج 1، ص 581؛ لؤلؤة البحرین، ص 167؛ خاتمة المستدرک، ج 1، ص 338. ↑
 • عوالی اللثالی، مقدمۀ آیت الله مرعشی نجفی، ج 1، ص 11 ـ 12. ↑
 • ریاض العلماء، ج 5، ص 50؛ مقایس الانوار، ص 14؛ فوائد الرضویه، ص 383؛ الذریعه، ج 15، ص 343 و ج 17، ص 240؛ معجم مؤلفی شیعة، ص 15، موسوعة طبقات الفقهاء، ج 10، ص 246. ↑
 • خاتمة مستدرک الوسائل، ج 1، ص 336 ـ 337؛ الذریعة، ج 17، ص 241؛ شماره 74 و ج 18، ص 299 ـ 300. ↑
 • کاشفة الحال عن احوال الاستدلال، ص 23. ↑
 • . همان، ص 65 و 85 ـ 86. ↑
 • الفوائد المدنیه، ص 30 و 180. ↑
 • کاشفة الحال عن احوال الاستدلال، ص 70، 92، 116 ـ 118. البته این دیدگاه او با آنچه در عوالی اللآلی انجام داده است چندان سازگار نیست. ↑
 • الفوائد المدنیه، ص 56 و 184. ↑
 • کاشفة الحال، ص 117 ـ 118 و 120. ↑
 • الفوائد المدنیه، ص 30. ↑
 • کاشفة الحال، ص 117. ↑
 • الفوائد المدنیه، ص 47 ـ 48، 80، 90، 154. ↑
 • کاشفة الحال، ص 107. ↑
 • الفوائد المدنیه، ص 90، 112 و 134. ↑
 • کاشفة الحال، ص 109. ↑
 • الفوائد المدنیه، ص 154. ↑
 • کاشفة الحال، ص 105. ↑
 • الفوائد المدنیه، ص 47. ↑
 • کاشفة الحال، ص 106. ↑
 • الفوائد المدنیه، ص 47. ↑
 • کاشفة الحال، ص 131، 136 و 145. ↑
 • ک
  اشفة الحال
  ، ص 40 و 127. ↑
 • خاتمة مستدرک الوسائل، ج 1، ص 338. ↑

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *