تحلیل محتوای کتاب ریاضی هفتم متوسطه اول سال تحصیلی ۹۴-۱۳۹۳- قسمت ۴

۴ اهداف پژوهش
هدف های کلی:
۱- تحلیل محتوای کتاب جدیدالتألیف ریاضی هفتم دوره اول متوسطه سال ۱۳۹۳ بر اساس روش ویلیام رومی.
۲- تعیین نظرات دبیران کتاب مذکور نسبت به محتوای آن.
هدف های جزیی (ویژه):
۱– تحلیل محتوای متن کتاب جدیدالتألیف ریاضی هفتم دوره اول متوسطه سال ۱۳۹۳ با روش ویلیام رومی.
۲- تحلیل محتوای فعالیت ها ، کاردرکلاس ها وتمرین های کتاب جدیدالتألیف ریاضی هفتم دوره متوسطه اول سال ۱۳۹۳ با روش ویلیام رومی.
۳- تحلیل محتوای تصاویر کتاب جدیدالتألیف ریاضی هفتم دوره متوسطه اول سال ۱۳۹۳ با روش ویلیام رومی.
۴- تعیین میزان توجه محتوای کتاب جدیدالتألیف ریاضی هفتم دوره متوسطه اول سال ۱۳۹۳ در زمینه دعوت به پژوهش.
۵- تعیین میزان توجه محتوای کتاب جدیدالتألیف ریاضی هفتم دوره متوسطه اول سال ۱۳۹۳ در زمینه ارائه مواد تصویری و میزان تناسب آن ها.
۶- تعیین میزان توجه محتوای کتاب جدیدالتألیف ریاضی هفتم دوره متوسطه اول سال ۱۳۹۳ در زمینه تمهیداتی برای خود ارزیابی.
۷- تعیین میزان توجه محتوای کتاب جدیدالتألیف ریاضی هفتم دوره متوسطه اول سال ۱۳۹۳ در زمینه میزان توجه به نیازهای روزمره دانش آموزان.
۸- تعیین میزان توجه محتوای کتاب جدیدالتألیف ریاضی هفتم دوره متوسطه اول سال ۱۳۹۳ در زمینه تناسب با توان ذهنی و فکری دانش آموزان.
۹- تعیین میزان توجه محتوای کتاب جدیدالتألیف ریاضی هفتم دوره متوسطه اول سال ۱۳۹۳ در زمینه اطلاعات قبلی ریاضی دانش آموزان.
۱۰- تعیین تفاوت نظرات دبیران مربوطه در مورد مولفه های فوق با توجه به عوامل جمعیت شناختی.
۱-۵ سوال‌های پژوهش
سوال های کلی:

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

 

 

    1. آیا محتوای کتاب جدیدالتألیف ریاضی هفتم دوره اول متوسطه سال ۱۳۹۳بر اساس روش ویلیام رومی تدوین شده است؟

 

  1. نظرات دبیران کتاب مذکور نسبت به محتوای آن چیست؟

 

سوال های جزیی(ویژه):
۱- آیا متن کتاب جدیدالتألیف ریاضی هفتم دوره متوسطه اول سال ۱۳۹۳ با توجه به الگوی ویلیام رومی تدوین و تنظیم شده است؟
۲- آیا پرسش ها و تکالیف کتاب جدیدالتألیف ریاضی هفتم دوره متوسطه اول سال ۱۳۹۳ با توجه به الگوی ویلیام رومی تدوین و تنظیم شده است؟
۳- آیا تصاویر کتاب جدیدالتألیف ریاضی هفتم دوره متوسطه اول سال ۱۳۹۳ با توجه به الگوی ویلیام رومی تدوین و تنظیم شده است؟
۴- به چه میزان محتوای کتاب جدیدالتألیف ریاضی هفتم دوره متوسطه اول سال ۱۳۹۳ به دعوت به پژوهش دانش آموزان توجه نموده است؟
۵- به چه میزان محتوای کتاب جدیدالتألیف ریاضی هفتم دوره متوسطه اول سال ۱۳۹۳ به ارائه مواد تصویری و میزان تناسب آن ها با یکدیگر توجه نموده است؟
۶- به چه میزان محتوای کتاب جدیدالتألیف ریاضی هفتم دوره متوسطه اول سال ۱۳۹۳ به تمهیدات کتاب برای خود ارزیابی توجه نموده است؟
۷- به چه میزان محتوای کتاب جدیدالتألیف ریاضی هفتم دوره متوسطه اول سال ۱۳۹۳ به نیازهای روزمره دانش آموزان توجه نموده است؟
۸- به چه میزان محتوای کتاب جدیدالتألیف ریاضی هفتم دوره متوسطه اول سال ۱۳۹۳ به تناسب محتوای کتاب با توان ذهنی و فکری دانش آموزان توجه نموده است؟
۹- به چه میزان محتوای کتاب جدیدالتألیف ریاضی هفتم دوره متوسطه اول سال ۱۳۹۳ به اطلاعات قبلی ریاضی دانش آموزان توجه نموده است؟
۱۰- آیا بین نظرات پاسخگویان در خصوص سوال های فوق الذکر با توجه به عوامل جمعیت شناختی تفاوتی وجود دارد؟
۱-۶ تعریف واژه ها و اصطلاحات:
۱-۶-۱ تعاریف نظری:
برنامه ریزی درسی[۶]برنامه ریزی درسی فرایندی است که به برنامه درسی می انجامد. برنامه ریزی درسی به طراحی فرصت ها، فعالیت ها و تجارب یادگیری اطلاق می شود (ملکی، ۱۳۸۸، ص ۹۳).
کتاب درسی[۷]مهمترین ابزار یادگیری است که حاوی محتوای مکتوب برنامه درسی است و بر اساس اهداف رسمی نظام آموزشی تدوین یافته است (فتحی واجارگاه، ۱۳۸۸، ص ۸۵).
محتوا[۸]: حقایق، اصول، مفاهیم و روش کارهایی هستند که به شاگردان ارائه می شود تا ورود آنان را به فعالیت آموزشی در رسیدن به اهداف اجرایی امکان پذیر سازد (شعبانی، ۱۳۸۸، ص ۹۴).
تحلیل محتوا[۹]: یک روش پژوهش منظم برای توصیف عینی و کمی محتوای کتاب ها و متون برنامه درسی و یا مقایسه پیام ها و ساختار محتوا با اهداف برنامه درسی (یارمحمدیان، ۱۳۹۰، ص ۱۳۷).
الگوی تحلیل محتوا[۱۰]یک روش مخصوص در تحلیل جنبه ای مشخص از محتوا که توسط فرد یا افرادی پیشنهاد گردیده است. مثلا روش تحلیل محتوا با بهره گرفتن از اعمال ذهنی و شاخص های خلاقیت گیلفورد یا روش تحلیل محتوا با بهره گرفتن از طبقه بندی بلوم (یارمحمدیان، ۱۳۹۰، ص ۱۴۱).
الگوی ویلیام رومی[۱۱]در این روش میزان دعوت به پژوهش یا میزان به تفکر واداشتن کتاب مورد ارزیابی قرار می گیرد. از این ملاک به عنوان شاخص یادگیری نیز یاد شده است (یارمحمدیان، ۱۳۹۰، ص ۱۴۴).
۱-۶-۲ تعاریف عملیاتی:
دعوت به پژوهش:
در این پژوهش میزان دعوت به پژوهش علاوه بر الگوی ویلیام رومی به کمک گویه های ۱ تا ۵ پرسش نامه نیز مورد سنجش قرار می‌گیرد. همچون داشتن جنبه خود آموزی کتاب.
ارائه مواد تصویری و میزان تناسب آن ها:
در این پژوهش به ارائه مواد تصویری و میزان تناسب آن ها به کمک گویه های ۶ تا ۱۱ پرسش نامه مورد سنجش قرار می‌گیرد. همچون ارجاع خوب مواد تصویری به متن.
تمهیدات کتاب برای خود ارزیابی:
در این پژوهش میزان تمهیدات کتاب برای خود ارزیابی به کمک گویه های ۱۲ تا ۱۷ پرسش نامه مورد سنجش قرار می‌گیرد. همچون مناسب بودن تعداد و نحوه طراحی سوالات گفت و گو کنید.
نیازهای روزمره دانش آموزان:
در این پژوهش میزان نیازهای روزمره دانش آموزان به کمک گویه های ۱۸ تا ۲۲ پرسش نامه مورد سنجش قرار می‌گیرد. همچون ارتباط محتوا و مطالب کتاب با نیازها و تجربیات روزمره دانش آموزان.
تناسب محتوای کتاب با توان ذهنی و فکری دانش آموزان:
در این پژوهش میزان تناسب محتوای کتاب با توان ذهنی و فکری دانش آموزان به کمک گویه های ۲۳ تا ۲۷ پرسش نامه مورد سنجش قرار می‌گیرد. همچون تناسب محتوا و مطالب کتاب با توان ذهنی و فکری دانش آموزان.
اطلاعات قبلی ریاضی دانش آموزان:
در این پژوهش میزان اطلاعات قبلی ریاضی دانش آموزان به کمک گویه های ۲۸ تا ۳۲ پرسش نامه مورد سنجش قرار می‌گیرد. همچون کمک اطلاعات قبلی ریاضی دانش آموزان به درک مطالب کتاب.
کتاب جدید التألیف ریاضی هفتم دوره متوسطه اول:
در این پژوهش، کتاب جدید التألیف ریاضی هفتم دوره متوسطه اول چاپ ۱۳۹۳ مورد نظر می باشد.
فصل دوم
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
۲-۱ مبانی نظری
این قسمت شامل چند بخش است، که در ادامه توضیح داده می شود.
۲-۱-۱ ویژگی ها و تعاریفی از تعلیم و تربیت[۱۲]
تعلیم و تربیت یا آموزش و پرورش فرایندی منظم و مستمر است که هدف آن هدایت و رشد همه جانبه ی شخصیت یادگیرندگان در جهت شکوفائی استعدادهای آنان می باشد. از طریق تعلیم و تربیت، ارزش های اجتماعی درونی و رفتارهای بهنجار تقویت شده و هم چنین روحیه انتقادگری و تفکر یادگیرنده پرورش پیدا می کند. انسان صرفا سازگار نه تنها رشد نمی کند، آسیب هم می بیند و انسانی که صرفا منتقد باشد درست پرورش نمی یابد. بنابراین تعلیم و تربیت باید افراد “سازگار منتقد” پرورش دهد. تربیت به انسان اختصاص و جنبه تعاملی و پویا دارد. به این معنی که رشد بر اثر تاثیر متقابل و روابط پویا حاصل می شود. تربیت جوشش از درون و هدفدار است. اگر هدف تعیین نشود و با اصول علمی رعایت نگردد، تعلیم و تربیت از مدار اصلی خود خارج می شود و به جای رشد ممکن است انحطاط و یا انحراف به وجود آید. تعلیم و تربیت را نمی توان پیش بینی کرد و داوری درباره ی این که پایان یادگیری چه اتفاقی رخ خواهد داد معنی ندارد. زیرا در افراد گوناگون، حالت هایی مختلف و تغییراتی متنوع شکل می گیرد، چرا که تجارب قبلی و آمادگی های افراد با هم تفاوت دارد. تعلیم و تربیت مقوله ای چند وجهی و چند عاملی است. عوامل درونی، بیرونی، فردی، اجتماعی، رسمی و غیر رسمی در تربیت فرد دخالت دارند، هماهنگ ساختن این عوامل در جهت اصلاحات تربیتی یکی از ضرورت های بسیار مهم است. هیچ بعدی از ابعاد تربیت بدون حمایت و ارتباط با سایر ابعاد محقق نمی شود. تعلیم و تربیت یا یکپارچه است یا اصولا نیست. مقوله ی تعلیم و تربیت، مقوله ای اجتماعی است. هیچ فردی بدون روابط انسانی و اجتماعی با دیگران، تربیت نمی شود. که البته هر قدر شبکه ارتباطی و اجتماعی به گونه ای وسیع و منطقی تر باشد، تاثیرات تربیتی بیشتری خواهد داشت. تعلیم و تربیت به تدریج و در توالی زمانی منظقی شکل می گیرد و محصول خیزش همه ی قابلیت ها و امکانات وجودی فرد است. برای تربیت یادگیرنده از استعدادها، توانائی ها و احساسات او مدد گرفته می شود و بر اثر فرایندی نا محسوس خود را نشان می دهد. تعلیم و تربیت محور همه ی فعالیت های زندگی است و در همه ی ابعاد زندگی اثر می گذارد (ملکی، ۱۳۸۸). در ادامه به چند تعریف از تعلیم و تربیت یا همان آموزش و پروش پرداخته می شود.
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
آموزش و پرورش در طول تاریخ و در میان ملل و اقوام با شرایط عقیدتی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، تعاریف مختلفی داشته است. برخی از تعاریف آن به قرار زیر است:
عکس مرتبط با اقتصاد
آموزش و پرورش فعالیتی است مداوم، جامع و برای همه، برای رشد و تعالی انسان، غنای فرهنگ و تکامل جامعه (فیوضات، ۱۳۸۹، ص ۲۰).
آموزش و پرورش فراگردی است که طی آن مجموعه ای از دانش های مرتبط و منظم همراه با عادات و مهارت های حاصل از آن انتقال می یابد (رخشان، ۱۳۷۶، ص ۲۰۵).
طبق تعریف یونسکو ، تعلیم و تربیت عامل اساسی در سرشتن آینده است و باید انسان ها را برای همگام شدن با تحولات اجتماعی آماده سازد (یونسکو، ترجمه امیری، ۱۳۷۹، ص ۹).
از نظر جان دیوئی تعلیم و تربیت، رشد قوه قضاوت صحیح است (شریعتمداری، ۱۳۸۸، ص ۶۹).
ابوعلی سینا فیلسوف ایرانی ماهیت تعلیم و تربیت را عبارت می داند از “ برنامه ریزی و فعالیت محاسبه شده در جهت رشد کودک، سلامت خانواده و تدبیر شئون اجتماعی برای وصول انسان به کمال دنیوی و سعادت جاویدان الهی (دفتر حوزه و دانشگاه، ۱۳۷۲، ص ۱۸۹).
۲-۱-۲ اهمیت و ضرورت تعلیم و تربیت
انسان علاوه بر بعد جسمانی، بعد معنوی و روحانی نیز دارد و باید در مسیر حیات به کمال برسد. یکی از ضرورت های زندگی و مهم ترین هدف تربیتی انسان، رسیدن به کمال است. تربیت شرط اساسی انسانیت است. کانت معتقد است که بشر فقط با ” تربیت ” آدم می شود.در اعلامیه جهانی حقوق بشر، آمده است: “همه حق تعلیم و تربیت دارند و تعلیمات فنی به طور کلی و تعلیمات عالی بر حسب استعداد باید در دسترس عموم قرار گیرد. در تعلیم و تربیت باید به توسعه ی  شخصیت انسان و تقویت احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی توجه شود. هم چنین والدین در انتخاب نوع تعلیم و تربیت فرزندان خود تقدم دارند”. از جمله علت های ضرورت تعلیم و تربیت، همین بس که برای ایجاد سازگاری مثبت و نقادی اثر بخش در انسان، تربیت نقش موثری دارد. هم چنین از آن جائی که انسان موجودی اجتماعی است و بروز و ظهور توانائی های او به تنهائی و به دور از روابط اجتماعی امکان پذیر نیست، کسب صلاحیت های زندگی اجتماعی به تعلیم و تربیت محتاج است. فرهنگ و تمدن جامعه بشری که انسان را از سایر حیوانات متمایز می سازد، محصول تعلیم و تربیت است. تعلیم و تربیت انسان های متفکر و توانا حاصل کرده که توانسته اند با پیشرفت های علمی و صنعتی چهره عالم را دگرگون سازند. مهم تر آن که مقام” خلافت الهی” آدمی از طریق تعلیم و تربیت او محقق می شود. لذا نظام تعلیم و تربیت کشور در مواجهه با کودکان و نوجوانان باید مراقب اعمال خود باشد حکیمانه اقدام کند، زیرا هر گونه اهمال و بی برنامگی در عرصه تعلیم و تربیت آثار مخربی در زندگی افراد به جا می گذارد (ملکی، ۱۳۸۸).
۲-۱-۳ ویژگی ها، روش ها، اهمیت و ضرورت و اهداف آموزش و پرورش دوره راهنمایی

 

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *