تعیین خصوصیات فیزیکی و شیمیایی حبه ی پنج رقم انگور استان آذربایجان غربی۹۲

۳-۱۲- تجزیه آماری داده ها و نرم افزارهای مورد استفاده ۴۲
فصل چهارمنتایج و بحث ۴۳
۴-۱- نتایج مربوط به آزمایش اول، تاثیر زمان برداشت و رقم روی خصوصیات کمی، کیفی و فیزیکوشیمیایی ۴۳
۴-۱-۱- pH 64
۴-۱-۲- TSS 47
۴- ۱-۳- ویتامین ث ۴۸
۴-۱-۴- اسیدهای قابل تیتراسیون ۴۹
۴-۱-۵- فنل کل ۵۱
۴-۱-۶= قندهای کاهنده ۵۳
۴-۱-۷- وزن حبه ۵۴
۴-۱-۸- وزن پوست ۵۵
۴-۱-۹- حجم حبه ۵۶
۴-۱-۱۰- مساحت سطح حبه ۵۸
۴-۱-۱۱- چگالی حبه ۵۹
فهرست مطالب
عنوان صفحه
۴-۱-۱۲- آزمون سفتی بافت (نفوذ) ۶۰
۴-۱-۱۳- آزمون آنالیز پروفیل بافتی (TPA) 61
۴-۱-۱۴- کشش پوست ۶۲
۴-۱-۱۵- کوتیکول ۶۳
۴-۱-۱۶- شاخص تغییرات رنگ، L 64
۴-۱-۱۷- شاخص تغییرات رنگ، Hue angle 65
۱۱- ۴- شاخص تغییرات رنگ، Chroma 66
۴-۲- آزمایش دوم: مطالعه خصوصیات کیفی ارقام مختلف انگور یک ماه پس از انباری ۶۷
۴-۲-۱- pH 67
۴-۲-۲- TSS 68
۴-۲-۳- ویتامین ث ۷۰
۴-۲-۴- اسیدهای قابل تیتراسیون (TA) 73
۴-۲-۵– فنل کل ۷۴
۴-۲-۶- قندهای احیاء ۷۵
۴-۲-۷- بازارپسندی ۷۶
۴-۲-۸- نتیجه گیری کلی ۷۸
۴-۲-۹- پیشنهادها ۷۹
فهرست منابع ۷۴
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول ۱-۱- میزان موادغذایی در هر ۱۰۰ گرم انگور تازه وکشمش ۱۳
جدول۱-۲- سطح زیرکشت، تولید و عملکرد انگور در کشورهای عمده تولید کننده بر اساس آمار فائو ۱۴
جدول۳- ۱- نتایج تجزیه خاک باغ تحقیقاتی انگور ۳۱
جدول ۴-۱-۱- نتایج تجزیه واریانس اثر رقم، زمان برداشت و اثرات متقابل آنها روی صفات اندازه گیری شده ارقام انگور ۴۴
جدول۴-۱-۲- نتایج تجزیه واریانس اثر رقم، زمان برداشت و اثرات متقابل آنها روی صفات اندازه گیری شده ارقام انگور ۴۴
جدول۴-۱-۳- نتایج تجزیه واریانس اثر رقم، زمان برداشت و اثرات متقابل آنها روی صفات اندازه گیری شده ارقام انگور ۴۵