پژوهش – تعیین خصوصیات فیزیکی و شیمیایی حبه ی پنج رقم انگور استان آذربایجان غربی۹۲- …

۳-۶- موقعیت جغرافیایی و شرایط آب و هوایی ایستگاه کهریز
این ایستگاه در ۴۲ کیلومتری شهرستان ارومیه در ناحیه کوهستانی شمال غربی مسیر جاده ارومیه به سلماس در موقعیت ‘۱۰ . ۴۵ طول جغرافیایی و ‘۳۵ ۰۳۷ عرض جغرافیایی قرار گرفته است. ارتفاع ایستگاه از سطح دریا ۱۳۲۵ متر می‌باشد.
از نظر اقلیمی ایستگاه کهریز در منطقه نیمه خشک قرار دارد.
متوسط بارندگی ۳۶۵ میلی متر که در سالهای تر حداکثر۵۲۰ و در سالهای خشک حداقل تا ۱۰۰میلی متر ثبت شده است. بیشترین بارش در پاییز و زمستان میباشد. میانگین حداقل دمای ثبت شده ۱۴- درجه سانتی‌گراد و میانگین حداکثر آن ۳۹ درجه سانتی‌گراد بوده است.
میانگین رطوبت نسبی ۴۶ درصد در سال، متوسط تبخیر سالیانه ۱۴۰۰ میلی‌متر و تعداد روزهای یخبندان، ۹۰ تا ۱۱۰ روز است. باد غالب منطقه با سرعت ۲۰ متر بر ثانیه میوزد.
۳-۷- خصوصیات خاک باغ مادری انگور
با توجه به مطالعات خاکشناسی انجام شده توسط بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان نوع خاک باغ مادری انگور با بافت شن لوم رسی، بوده و با توجه به نتایج تجزیه خاک که پس از حفر پروفیل‌ها و نمونه‌برداری از خاک بدست آمده سایر ویژگی‌های خاک بشرح جدول ۳-۱ میباشد.
جدول۳-۱ : نتایج تجزیه خاک باغ تحقیقاتی انگور

مشخصات نمونه عمق (سانتی متر) درصد اشباع
S. P.
هدایت الکتریکی
Ec
اسیدیته گل اشباع
pH
درصد مواد خنثی شونده
%T. N. V
کربن آلی %O. C فسفر قابل (p)جذب
میلی گرم در لیتر
پتاسیم قابل جذب ( K) میلی گرم در لیتر شن Sand% لای
Silt%
رس
Clay%
بافت
باغ انگور ۲۰- ۰ ۳۳ ۶۱/۰ ۸ ۵/۲ ۲۵/۱ ۴/۱۷ ۶۵۰