پژوهش – تعیین خصوصیات فیزیکی و شیمیایی حبه ی پنج رقم انگور استان آذربایجان غربی۹۲- …

۱۶ cd

۱۲/۵۰ f-h

۹/۸۳ j

۹/۹۰ j

صاحبی

 

میانگینها با حروف مشترک تفاوت معنیداری از لحاظ آماری در سطح احتمال ۱% با آزمون چند دامنهای دانکن ندارند.
۴-۱-۳- ویتامین ث (اسید آسکوربیک)
جدول تجزیه واریانس (جدول۴-۱-۱) نشان میدهد که اثرات ساده و اثر متقابل رقم و زمان برداشت بر میزان ویتامینث آب میوه در سطح احتمال ۱ درصد معنیدار است. جدول۴-۱-۷ نتایج مقایسه میانگین اثرات متقابل رقم و زمان برداشت بر میزان ویتامینث را نشان میدهد.  همانطور که در این جدول نشان داده شده است با گذشت زمان مقدار ویتامینث یا اسید آسکوربیک کاهش یافته است. بیشترین میزان ویتامینث مربوط به رقم ریش بابا در برداشت دوم، و کمترین مقدار مربوط به رقم بیدانه سفید در برداشت چهارم بود. در بین فاکتورهای مختلف بلوغ، اسید آسکوربیک عامل مهمی است که در کیفیت میوهها و سبزیها موثر میباشد بطوریکه میوه بالغ محتوای اسید آسکوربیک بالاتری دارد و با رسیدن و نگهداری میزان آن کاهش مییابد در حقیقت طی رسیدن میوه چندین تغییر بیوشیمیایی، فیزیولوژیکی و ساختاری اتفاق میافتد که این تغییرات تعیین کننده کیفیت نهایی میوه میباشند (Lee and kader, 2000; Ayala-Zavala et al., 2004). کاهش در محتوای اسید آسکوربیک در گیاهان میتواند باعث افزایش تولید رادیکالهای آزاد شود که با پلی ساکاریدهای دیواره سلولی واکنش داده و باعث نرم شدن یا از هم پاشیدگی سلول میشوند (Fry, 1998).
جدول۴-۱-۷- مقایسه میانگین اثرات متقابل رقم و زمان برداشت روی صفت ویتامینث (میلی گرم در ۱۰۰ میلی لیتر)

زمان چهارم زمان سوم زمان دوم زمان اول زمان برداشت
رقم
۵/۶۷ gh ۸/۰۷ f-h ۸/۹۴ e-h ۱۰/۲۵ d-f بیدانه سفید  
۱۱/۵۶  c-f ۹/۶۰ d-g ۱۵/۷۱ c ۱۳/۲۰ c-e بیدانه قرمز