تعیین خصوصیات فیزیکی و شیمیایی حبه ی پنج رقم انگور استان آذربایجان غربی۹۲- …

میانگینها با حروف مشترک تفاوت معنیداری از لحاظ آماری در سطح احتمال ۱% با آزمون چند دامنهای دانکن ندارند.
۴-۱-۵- فنل کل
جدول تجزیه واریانس (جدول۴-۱-۱) نشان میدهد که اثرات ساده و اثر متقابل رقم و زمان برداشت بر میزان فنل کل در سطح احتمال ۱ درصد معنیدار است. جدول ۴-۱-۹ نتایج مقایسه میانگین اثرات متقابل رقم و زمان برداشت بر میزان فنل کل را نشان میدهد. نتایج مقایسه میانگین اثرات متقابل مربوط به اندازه گیری میزان فنل کل در ارقام مختلف انگور مورد بررسی نشان داد که بالاترین میزان فنل کل مربوط به رقم قزل اوزوم در زمان چهارم و سوم، و کمترین آن مربوط به رقم صاحبی در زمان اول بود. ترکیبات فنلی متابولیت های ثانویهای هستند که از مسیرهای پنتوز فسفات، شیکیمات و فنیل پروپانوئید در گیاهان مشتق میشوند. این ترکیبات نقش مهمی را در ویژگیهای رنگ و حساسیت میوهها و سبزی دارند. ترکیبات فنلی عمده در گیاهان بخش قابل توجهی از رژیم غذایی انسان هستند و به خاطر جنبههای آنتی اکسیدانی توجه قابل ملاحظهای به آنها شده است (Balasundram et al., 2006). ظرفیت آنتی اکسیدانی میوهها و سبزیها شامل تر کیبات آنزیمی (مثل آنزیمهای کاتالاز، آسکوربات پراکسیداز و غیره) و همچنین ترکیبات غیر آنزیمی (شامل اسید آسکوربیک، ترکیبات فنلی، کارتنوئید و غیره) میباشد و سیستم آنتی اکسیدانی با خنثی کردن رادیکالهای آزاد باعث جلوگیری از اثرات سوء آن میشود (Spinardi, 2005). در بین میوهها و سبزیها، میوه انگور دارای بیشترین منابع ترکیبات فنلی است که ممکن است با توجه به گونه، واریته، مرحله رسیدگی، شرایط آب و هوایی و رقم متفاوت باشد (Frankel and Meyer, 1998). در طی مرحله رسیدگی میزان فنل در انگور روند افزایشی دارد که با نتایج سایر پژوهشگران همخوانی دارد (Topalovic and Mikulic-Petkovsek, 2010). افزایش در میزان فنل کل می تواند به دلیل از دست رفتن کلروفیل و شروع سنتز ترکیبات فنلی باشد که مصادف با دوره ی تغییر رنگ حبهها میباشد (Watson, 2003). فنلهای انگور در کیفیت میوه از جمله رنگ، عطر و طعم، سفتی و پیری دخالت دارند. این ترکیبات همچنین فعالیت آنتی اکسیدانی دارند زیرا رادیکالهای آزاد را به دام میاندازند (Alfred et al., 2004). آسیب اکسیداتیو فرایند اولیهای است که در نتیجه ترکیب شدن یک ماده با اکسیژن در نتیجه فعالیت آنزیمهایی مانند پلی فنل اکسیداز (PPO) ایجاد میشود. اکسیداسیون فنلها منجر به قهوهای شدن میشود (You et al., 2007). ترکیبات فنلی در حضور اکسیژن و آنزیم فنولاز تجزیه میشود و به ملانین[۴۷] قهوهای رنگ تبدیل میشود (جلیلی مرندی، ۱۳۸۶). ترکیبات فنلی محلول غالبا در واکوئل سلولها ی میوه تجمع مییابند (Cantos et al., 2002). قهوهای شدن بافت همراه با تخریب غشاء است که منجر به پیری می شود که آن هم مربوط به اکسیداسیون لیپیدهای غشا میباشد (Gil et al., 2000). فنل ها در طول دوره انبارداری بدلیل اینکه سوبسترای آنزیم پلی فنل اکسیداز هستند کاهش مییابند (Ibrahim et al., 2004). ترکیبات فنلی تنوع شیمیایی زیادی دارند از جمله، فنلهای ساده مثل اسید کلروژنیک (میزان آن در پوست میوه انگور بیشتر است)، فلاونوئیدهای (آنتوسانین ها از جمله آنها هستند) را شامل میشوند. تغییرات ترکیبات فنلی در محصولات باغبانی متفاوت است اکثر ترکیبات فنلی در آغاز رشد و نمو میوه و سبزیها افزایش یافته اما در خلال رسیدن میوه و سبزیها کاهش مییابد. زیرا این مواد در فعالیتهای متابولیکی شرکت میکنند (جلیلی مرندی، ۱۳۸۶). فنلها در دوره بعداز برداشت اثرات متعددی دارند و مهمترین نقش آنها در رنگ و طعم محصول است (راحمی،۱۳۸۴).
جدول۴-۱-۹ مقایسه میانگین اثرات متقابل رقم و زمان برداشت روی صفت فنل کل (میلی گرم در لیتر اسید گالیک)

زمان جهارم زمان سوم زمان دوم زمان اول زمان برداشت
رقم
۵۳۹/۲۸ ef ۴۹۵/۹۵ ef ۴۸۴/۹۹ ef ۵۲/۴۵۴ ef بیدانه سفید  
۸۹۶/۴۳ b-d ۸۲۲/۱۴ d ۵۶۶/۹۱ e ۴۱۵/۳۸ ef بیدانه قرمز  
۱۰۲۷/۳۸ a-c ۱۰۰۸/۸۱ a-d ۸۳۵/۹۵ cd ۳۸۱/۱۹ ef