تعیین خصوصیات فیزیکی و شیمیایی حبه ی پنج رقم انگور استان آذربایجان غربی۹۲- قسمت ۲۷

ریش بابا

 

۱۱۷۰/۸۶a

۱۱۳۶/۶۶ a

۱۰۴۹/۰۵ ab

۹۸۴/۲۸ a-d

قزل اوزوم

 

۴۰۹/۲۸ ef

۳۸۵ ef

۴۰۱/۱۹ ef

۳۳۳/۵۷ f

صاحبی

 

میانگینها با حروف مشترک تفاوت معنیداری از لحاظ آماری در سطح احتمال ۱% با آزمون چند دامنهای دانکن ندارند.
۴-۱-۶- قندهای احیاء
جدول تجزیه واریانس (جدول۴-۱-۱) نشان میدهد که اثرات ساده در سطح احتمال ۱ درصد و اثر متقابل رقم و زمان برداشت بر مقدار قندهای احیاء در سطح احتمال ۵ درصد معنیدار است. جدول ۴-۱-۱۰ نتایج مقایسه میانگین اثرات متقابل رقم و زمان برداشت بر میزان قندهای احیاء را نشان میدهد. همانطور که در این جدول نشان داده شده است با گذشت زمان مقدار قند کاهنده افزایش یافته است. بر اساس نتایج مقایسه میانگین اثرات مقابل بیشترین میزان قندهای احیاء مربوط به رقم بیدانه سفید در ۲۰ شهریور (برداشت چهارم) و کمترین مقدار مربوط به رقم صاحبی در برداشت دوم بود. در میوههای در حال رشد و نمو میزان قند افزایش مییابد. در برخی از میوهها نظیر سیب و گلابی تجمع قند تدریجی و طولانی است اما در برخی دیگر نظیر انگور، گیلاس، نارنگی و خربزه تجمع قندها سریعتر است (جلیلی مرندی، ۱۳۹۱). گرچه دوره رشد اولیه در کیفیت نهایی حبه موثر است، اما افزایش زیاد در ترکیبات بویژه گلوکز و فروکتوز به عنوان تغییر بیوشیمیایی کل در نحوه رسیدگی میوه در دوره دوم رشد اهمیت زیادی دارد (Carlos et al., 2007). در حبههای در حال رسیدن میزان قندها تدریجا افزایش مییابد. در حبههای در حال رسیدن میزان قند گلوکز بیشتر از فروکتوز بوده اما هنگام رسیدن میوه میزان هر دو قند ذکر شده تقریبا برابر میباشد. در میوه های بیش از حد رسیده میزان فروکتوز نسبت به گلوکز افزایش مییابد. گلوکز و فروکتوز ۹۹-۹۸ درصد از قندهای حبه را تشکیل میدهند که معادل ۱۷-۱۶ درصد وزن میوه میباشد. قندهای دیگر به مقدار کم در حبه ها موجود میباشد(جلیلی، ۱۳۹۱).

زمان چهارم زمان سوم زمان دوم زمان اول زمان برداشت
رقم
۲۰/۸۹ a ۱۴/۱۴ b-d ۱۴/۰۲ b-d