پژوهش دانشگاهی – تعیین خصوصیات فیزیکی و شیمیایی حبه ی پنج رقم انگور استان آذربایجان غربی۹۲- …

۵/۶۸ ab

۶/۱۰ ab

قزل اوزوم

 

۵/۷۹ ab

۴/۸۷ b-d

۳/۹۴ c-f

۴/۳۰ c-e

صاحبی

 

میانگینها با حروف مشترک تفاوت معنیداری از لحاظ آماری در سطح احتمال ۵% با آزمون چند دامنهای دانکن ندارند.
۴-۱-۸- وزن پوست
جدول تجزیه واریانس (جدول۴-۱-۲) نشان میدهد که اثرات ساده و اثر متقابل رقم و زمان برداشت بر میزان وزن پوست در سطح احتمال ۱ درصد معنیدار بود. جدول ۴-۱-۱۲ نتایج مقایسه میانگین اثرات متقابل رقم و زمان برداشت بر میزان وزن پوست را نشان میدهد.  همانطور که در این جدول نشان داده شده است با گذشت زمان مقدار وزن پوست کاهش یافته است. مقدار این کمیت در اوایل رشد و تشکیل حبه با شیب نسبتا تندی روند افزایشی دارد وسپس روند کاهشی آن شروع میشود، که در ابتدا ملایم و در اواخر دروه رشد تندتر میشود. تغییر وزن پوست ناشی از تغییر ضخامت پوست و حجم حبه است. اندازه حبه یک فاکتور تعیین کننده کیفیت انگور است. با حجیم شدن حبهها، نسبت سطح به حجم حبه کاهش مییابد و پس از آن آنتوسیانین و ترکیبات فنلی در پوست تجمع مییابند (Coombe et al., 1987). لتایف و همکاران (۲۰۰۸) ضخامت پوست هفت رقم انگور را در سال های ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ با استفاده از دستگاه آنالیز بافت و پروب ۲ میلی متری استوانهای اندازه گیری کردند که کمترین مقدار آن را برای رقم دال ستو[۴۹] در سال ۲۰۰۴ و بیشترین مقدار آن را برای رقم کابرنت[۵۰] گزارش کردند. نتایج بررسی منابع در مورد ضخامت پوست نشان میدهد مقدار این ویژگی در یک دامنهی قابل توجهی تغییر میکندو عمدتا تابع رقم میوه میباشد. ضمن اینکه در دوره رسیدن ضخامت پوست ثابت نبوده و در نتیجه به دلیل نقش بسیار برجستهی پوست در خواص مکانیکی حبه، تغییرات ضخامت آن همهی این خواص را تحت تاثیر قرار می دهد.
جدول ۴-۱-۱۲- مقایسه میانگین اثرات متقابل رقم و زمان برداشت روی صفت وزن پوست (گرم)

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

زمان چهارم زمان سوم زمان دوم زمان اول زمان برداشت
رقم
۰/۰۲ gh ۰/۰۵ h ۰/۰۶  d-f ۰۶۴/۰ d-g بیدانه سفید