پژوهش دانشگاهی – تعیین خصوصیات فیزیکی و شیمیایی حبه ی پنج رقم انگور استان آذربایجان غربی۹۲- …

۰/۰۲ f-h

۰/۰۶ d-f

۰/۰۸ de

۰/۰۹  cd

بیدانه قرمز

 

۰/۰۷ de

۰/۰۸ de

۰/۰۹ cd

۰/۱۴ ab

ریش بابا

 

۰/۰۷ de

۰/۱۶ ab

۰/۱۶ ab

۰/۱۳ bc

قزل اوزوم

 

۰/۰۵ e-g

۰/۰۷ de

۰/۰۸ de

۰/۱۰ cd

صاحبی

 

میانگینها با حروف مشترک تفاوت معنیداری از لحاظ آماری در سطح احتمال ۱% با آزمون چند دامنهای دانکن ندارند.
۴-۱-۹- حجم حبه
جدول تجزیه واریانس (جدول۴-۱-۲) نشان میدهد که و اثر متقابل رقم و زمان برداشت بر مقدار حجم حبه در سطح احتمال ۵ درصد معنیدار بود در صورتی که اثر زمان برداشت معنیدار نبود. جدول ۴-۱-۱۳ نتایج مقایسه میانگین اثرات متقابل رقم و زمان برداشت بر میزان حجم حبه را نشان میدهد. در اکثر میوهها مدت لازم از زمان گلدهی تا رسیدن میوه در حدود ۲۰-۱۰ هفته است. در طی فصل رشد در اثر رشد و نمو میوه، حجم آن افزایش مییابد و حجم میوه به چند برابر حجم اولیه خود میرسد. برای مثال در انگور رقم کورنت ۳۰۰ برابر حجم اولیه مشاهده میشود. در طی رشد و نمو میوهها به دلیل افزایش اندازه سلولها و افزایش فضای بین سلولی، اندازه میوه افزایش مییابد (جلیلی، ۱۳۹۱). بیشترین تغییرات در ترکیبات حبه انگور در مرحله رسیدگی اتفاق میافتد. حبهها از حالتی که کوچک، سخت و اسیدی، با قند کم هستند به حالتی که بزرگ، نرم، شیرین، اسید پایین و خوش طعم و رنگی هستند تغییر مییابند (Boss and Davies, 2001). این مرحله رسیدگی در مرداد ماه در نیم کره شمالی شروع میشود و نسبت به شرایط محیطی، حدود ۴۵ روز طول میکشد (Carlos et al., 2007). اندازه حبه یک فاکتور تعیین کننده کیفیت انگور است. با حجیم شدن حبهها، نسبت سطح به حجم حبه کاهش مییابد و پس از آن آنتوسیانین و ترکیبات فنولی در پوست تجمع مییابند (Coombe et al., 1987). به طور کلی اندازه حبهها در فاصله زمانی تغییر رنگ حبهها تا برداشت تقریبا دو برابر میشود. بسیاری از مواد جامد تجمع یافته حبه انگور در طی مرحله اول رشد در زمان برداشت باقی میمانند ولی به علت افزایش حجم حبه غلظت آنها به طور معنیداری کاهش مییابد. به هر حال برخی از ترکیبات تولید شده در مرحله اول رشد بر اساس هر حبه در طی مرحله دوم رشد کاهش مییابند. از جمله آنها مالیک اسید است که متابولیسم شده و به عنوان منبع انرژی در طی مرحله رسیدگی اتفاق میافتد که غلظت آن بعد از تغییر رنگ حبهها تقریبا ثابت باقی میماند. گرچه دوره رشد اولیه در کیفیت نهایی حبه موثر است، اما افزایش زیاد در ترکیبات بویژه گلوکز و فروکتوز به عنوان تغییر بیوشیمیایی کل در نحوه رسیدگی میوه در دوره دوم رشد اهمیت زیادی دارد (Carlos et al., 2007).
جدول۴-۱-۱۳- مقایسه میانگین اثرات متقابل رقم و زمان برداشت روی صفت حجم حبه

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

زمان چهارم زمان سوم