پژوهش – تعیین خصوصیات فیزیکی و شیمیایی حبه ی پنج رقم انگور استان آذربایجان غربی۹۲- قسمت ۳۳

۵/۴۰ ab

۴/۵۹ b-d

۳/۷۳ c-f

۴/۰۷ c-e

صاحبی

 

میانگینها با حروف مشترک تفاوت معنیداری از لحاظ آماری در سطح احتمال ۵% با آزمون چند دامنهای دانکن ندارند.
۴-۱-۱۰- مساحت سطح حبه
جدول تجزیه واریانس (جدول۴-۱-۲) نشان میدهد که اثرات ساده و اثر متقابل رقم و زمان برداشت بر مساحت سطح حبه در سطح احتمال ۱ درصد معنیدار بود. جدول ۴-۱-۱۴ نتایج مقایسه میانگین اثرات متقابل رقم و زمان برداشت بر مساحت سطح حبه را نشان میدهد.  همانطور که در این جدول نشان داده شده است با گذشت زمان مقدار سطح حبه افزایش یافته است. بر اساس نتایج مقایسه میانگین اثرات مقابل بیشترین میزان مساحت سطح حبه مربوط به رقم صاحبی در ۲۰ شهریور (برداشت چهارم) و کمترین مقدار مربوط به رقم بیدانه سفید در برداشت اول بود. افزایش مساحت سطح حبه ناشی از افزایش حجم حبه است که با رشد و نمو حجم حبه افزایش یافته ودر نتیجه مساحت سطح نیز افزایش مییابد.
جدول۴-۱-۱۴- مقایسه میانگین اثرات متقابل رقم و زمان برداشت روی صفت سطح حبه (cm2)

زمان چهارم زمان سوم زمان دوم زمان اول زمان برداشت
رقم
۰/۰۶۴ g ۰/۰۷ g ۰/۰۶۶ g ۰/۰۶ g بیدانه سفید  
۰/۰۷ g ۰/۰۹ fg ۰/۰۸ g ۰/۰۸  g بیدانه قرمز