علمی : تعیین خصوصیات فیزیکی و شیمیایی حبه ی پنج رقم انگور استان آذربایجان …

۰/۱۳ c-e

۰/۱۴ c-e

۰/۱۳ c-e

۰/۱۱ d-f

ریش بابا

 

۰/۱۶ bc

۰/۱۹ a

۰/۱۶ bc

۰/۱۴ b-e

قزل اوزوم

 

۰/۱۷ ab

۰/۱۵ b-d

۰/۱۳ c-e

۰/۱۲ c-e

صاحبی

 

میانگینها با حروف مشترک تفاوت معنیداری از لحاظ آماری در سطح احتمال ۱% با آزمون چند دامنهای دانکن ندارند.
۴-۱-۱۱- چگالی حبه
جدول تجزیه واریانس (جدول۴-۱-۲) نشان میدهد که اثرات ساده و اثر متقابل رقم و زمان برداشت بر میزان چگالی حبه در سطح احتمال ۱ درصد معنیدار بود. جدول ۴-۱-۱۵ نتایج مقایسه میانگین اثرات متقابل رقم و زمان برداشت بر میزان چگالی حبه را نشان میدهد.  همانطور که در این جدول نشان داده شده است با گذشت زمان مقدار چگالی حبه افزایش یافته است. با توجه به نتایج مقایسه میانگین اثرات مقابل بیشترین میزان چگالی حبه مربوط به رقم بیدانه قرمز در ۲۰ شهریور (برداشت چهارم) و کمترین مقدار مربوط به رقم های بیدانه قرمز و قزل اوزوم در برداشت اول بود. چگالی همزمان با رشد و رسیدن حبهها افزایش مییابد. دلیل این امر میتواند تداوم ماده سازی در درون میوه و افزایش درصد مواد جامد محلول باشد. در برخی از میوهها تجمع آب، قندها و سلولز در طی رشد و نمو میوهها موجب میگردد که وزن مخصوص میوهها افزایش یابد (جلیلی مرندی، ۱۳۹۱).
جدول ۴-۱-۱۵- مقایسه میانگین اثرات متقابل رقم و زمان برداشت روی صفت چگالی حبه (g/cm3)

زمان چهارم زمان سوم زمان دوم زمان اول زمان برداشت
رقم