جستجوی مقالات فارسی – تعیین خصوصیات فیزیکی و شیمیایی حبه ی پنج رقم انگور استان آذربایجان …

میانگینها با حروف مشترک تفاوت معنیداری از لحاظ آماری در سطح احتمال ۱%با آزمون چند دامنهای دانکن ندارند.
۴-۱-۱۲- آزمون سفتی بافت (نفوذ)
جدول تجزیه واریانس (جدول۴-۱-۳) نشان میدهد که اثر متقابل رقم و زمان برداشت بر میزان سفتی بافت (نفوذ) معنیدار نبود. ولی اثر رقم در سطح احتمال ۱ درصد معنیدار بود. بافت یکی از مشخصههای بسیار مهم میوهها و سبزیها میباشد و سفتی پوست بیشتر تحت تاثیر پوست حبه بوده تا گوشت، بنابراین ویژگیهای بافت میوه از آماس سلولی و ساختار و ترکیبات پلی ساکاریدهای دیواره سلولی متاثر میشود (Koh and Melton, 2004; Hernandz-Munoz et al., 2008). برای مصارف تازه خوری، بافت بعنوان یک فاکتور مهم درکیفیت انگورها محسوب میگردد. سفتی حبه، تازگی بافت آنرا نشان میدهد (Vargas et al., 2001). در میان ویژگیهای مکانیکی، توجه ویژهای به پالپ میوه شده است. تردی مطلوبترین شاخص بافتی برای مصارف تازه خوری بوده، و واریتههای با گوشته ترد، گونه مناسبی جهت تکثیر میباشد. آزمون نفوذ توسط یک پروب صاف جهت اندازهگیری تردی پالپ مورد استفاده قرار میگیرد (Sato and Yamada, 2003). نرمی بافت میوه در نتیجه تغییرات دیواره سلولی شامل همی سلولز، گالاکتوز و حل شدن و دپلیمریزه شدن پکتین صورت میگیرد که در نتیجه فعالیت آنزیم های هیدرولیز کننده دیواره سلولی میباشد (Fisher and Bennett, 1991). همانطور که در نمودار ۴-۱-۱ نشان داده شده است رقم قزل اوزوم بیشترین مقدار سفتی و رقم بیدانه سفید کمترین میزان سفتی را دارد.
نمودار ۴-۱-۱- مقابسه میانگین تاثیر رقم های مختلف انگور روی سفتی بافت (نفوذ). حروف غیر مشابه نشان دهنده تفاوت معنی دار در سطح احتمال ۱ درصد با آزمون چند دامنه ای دانکن می باشد
۴-۱-۱۳- آزمون آنالیز پروفیل بافتی[۵۱] (TPA)
جدول تجزیه واریانس (جدول۴-۱-۳) نشان میدهد که اثر متقابل رقم و زمان برداشت بر میزان آنالیز پروفیل بافتی (TPA) معنیدار نبود. ولی اثرات ساده در سطح احتمال ۱ درصد معنیدار بودند. نمودار ۴-۱-۲ تاثیر رقم بر مقدار TPA را نشان میدهد. همانطور که در این نمودار نشان داده شده است رقم قزل اوزم بیشترین مقدار و رقم صاحبی کمترین مقدار TPAرا نشان میدهد. آزمونTPA باعث می شود که واریتههای مختلف با توجه به ویژگیهای بافتی از همدیگر تفکیک شوند. براساس ویژگیهای بافتی مختلف، واریتهها به چندین گروه مختلف تقسیم میشوند. در این آزمون فشردگی مضاعف، تاثیر ویژگیهای گوشت و پوست انگور روی خاصیت مکانیکی آن اعمال شده است (Rolle et al., 2011). سختترین حبه ها مربوط به واریته قزل اوزوم و نرمترین واریته صاحبی میباشد.
نمودار۴ -۱-۲- مقایه میانگین تاثیر رقم های مختلف انگور روی مقدار آنالیز پروفیل بافتی (TPA). حروف غیر مشابه نشان دهنده تفاوت معنی دار در سطح احتمال ۱ درصد با آزمون چند دامنه ای دانکن می باشد.
۴-۱-۱۴- کشش پوست
پوست انگور که پنج تا ده درصد وزن آن را شامل میشود دارای اپیدرم خارجی و شش تا ده لایه ی درونی با دیوارههای ضخیم میباشد (Winkler, 1974; Lecas and Brillouet, 1994). تعداد این لایهها و حجم سلولهای تشکیل دهندهی آن به واریته انگور بستگی دارد. اپیدرم خارجی پوسته با لایههایی از سلولهای مرده به نام کوتیکول، لنتیسل، موم و سلولهای کلانشیم پوستی پوشانده شده است (Kok and Celik, 2004). جدول ۴-۱-۱۶ نتایج آزمون کشش پوست را نشان میدهد. همانطور که در این جدول نشان داده شده است با گذشت زمان مقدار مقاومت پوست کاهش پیدا میکند. با توجه به نتایج جدول بیشترین مقدار کشش پوست مربوط به رقم ریش بابا در برداشت دوم و کمترین مقدار مربوط به رقم قزل اوزوم در برداشت سوم بود. به نظر میرسد کاهش پارامتر یاد شده از تغییرات ضخامت پوست ناشی میشود (حسن پور و همکاران، ۱۳۹۰).
جدول ۴-۱-۱۶- نتایج آزمون کشش پوست (گرم نیرو)

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

زمان چهارم زمان سوم زمان دوم زمان اول زمان برداشت
رقم
۶۹۱/۷۴ ۶۱۸/۸۵ ۵۷۵/۸۵ ۵۸۷/۸۱ بیدانه سفید  
۱۳۲/۷۴ ۱۳۹/۶۸ ۷۴۰/۶۸ ۶۶۹/۹۳ بیدانه قرمز