تعیین خصوصیات فیزیکی و شیمیایی حبه ی پنج رقم انگور استان آذربایجان غربی۹۲- قسمت ۳۷

۳۰۷/۱۱۶

۷۱۱/۱۰۸

۰۶۸/۲۱۵

۲۸۰/۱۷۰

ریش بابا

 

۸۸۸/۸۷

۹۶۴/۶۰

۰۳۹/۷۲

۶۷۳/۱۱۴

قزل اوزوم

 

۰۹۰/۱۱۰

۳۱۵/۹۸

۱۶۴/۱۲۹

۶۹۳/۱۷۴

صاحبی

 

صفت مورد نظر بدون تکرار بوده است و به همین خاطر مورد تجزه واریانس قرار نگرفته است.
۴-۱-۱۵- کوتیکول
جدول تجزیه واریانس (جدول۴-۱-۳) نشان میدهد که اثرات ساده و اثر متقابل رقم و زمان برداشت بر میزان کوتیکول در سطح احتمال ۱ درصد معنیدار بود. جدول ۴-۱-۱۷ نتایج مقایسه میانگین اثرات متقابل رقم و زمان برداشت بر میزان کوتیکول را نشان میدهد. بر اساس نتایج مقایسه میانگین بیشترین مقدار کوتیکول مربوط به رقم بیدانه سفید در برداشت دوم و کمترین مربوط به رقم قزل اوزوم در برداشت چهارم بود.  همانطور که در این جدول نشان داده شده است با گذشت زمان مقدار کوتیکول کاهش یافته است. کوتیکول قبل از گلدهی بصورت بسیار سازمان یافته شروع به تشکیل میکند. در طول دوره گسترش سریع، مواد کوتیکولی روی سطح انگور پخش میشود (Casado and Heredita., 2001). در همان زمان یک لایه موم بیرونی حدود ۵/۰ میکرومتر مشاهده شده و با ادامه رشد مواد کوتیکولی مسطح و در نهایت ناپدید میشود. در مرحله نهایی از رشد، کوتیکول صاف، پیوسته و همگن دارای ضخامت تقریبی ۳ میکرومتر میباشد (Casado and Heredita., 2001). مقدار گزارش شده با نتایج این پژوهش هماهنگ است.
جدول ۴-۱-۱۷- مقایسه میانگین اثرات متقابل رقم و زمان برداشت روی صفت کوتیکول (گرم)

زمان چهارم زمان سوم زمان دوم زمان اول زمان برداشت
رقم