تعیین خصوصیات فیزیکی و شیمیایی حبه ی پنج رقم انگور استان آذربایجان غربی۹۲- …

میانگینها با حروف مشترک تفاوت معنی داری از لحاظ آماری در سطح احتمال ۱% با آزمون چند دامنهای دانکن ندارند.
۴-۱-۱۶- شاخص تغییرات رنگ، L
جدول تجزیه واریانس (جدول۴-۱-۴) نشان میدهد که اثر رقم در سطح احتمال ۱ درصد معنیدار بود و اثر متقابل رقم و زمان برداشت بر مقدار شاخص مورد مطالعه معنیدار نبود. همانطور که نشان داده شده است اثر زمان برداشت روی شاخص مورد مطالعه یعنی L که شاخص روشنایی است معنیدار نبود. طبق نمودار ۴-۱-۳ کمترین مقدار مربوط به رقم قزل اوزوم و بیشترین مقدار مربوط به بیدانه سفید است. بیشترین تغییرات در ترکیبات حبه انگور در طی مرحه دوم رشد یا مرحله رسیدگی اتفاق میافتد. حبهها از یک حالتی که کوچک، سخت و اسیدی، با قند کم هستند به یک حالتی که بزرگ، نرم، شیرین، اسید پایین و خوش طعم و رنگی هستند تغییر مییابند (Boss and Davies, 2001). در نتیجه پس از اتمام مرحله دوم رشد تغییرات شاخص L (روشنایی) معنی دار نبودند چون با تجزیه کلروفیل و ساخت ترکیبات رنگی، حبهها تغییر رنگ داده و رنگی میشوند .
نمودار ۴-۱-۳- مقایسه میانگین تاثیر رقمهای مختلف انگور روی شاخص تغییرات رنگ، L. حروف غیر مشابه نشان دهنده تفاوت معنیدار در سطح احتمال ۱ درصد با آزمون چند دامنهای دانکن میباشد.
۴-۱-۱۷- شاخص تغییرات رنگ، Hue angle
جدول تجزیه واریانس (جدول۴-۱-۴) نشان میدهد که اثر رقم در سطح احتمال ۱ درصد معنیدار بود و تیمار زمان برداشت و اثر متقابل رقم و زمان برداشت بر مقدار شاخص مورد مطالعه یعنی Hue angleکه نوع رنگ را نشان میدهد معنیدار نبود. نمودار۴ -۱-۴- اثر رقم روی شاخص تغییرات رنگ، Hue angle را نشان میدهد. این شاخص تفاوت میان واریتههای مورد مطالعه، که شامل انگورهای زرد رنگ و رنگی هستند را پررنگ تر نشان میدهد. این تفاوت رنگ با گزارشهای رول و همکاران (۲۰۱۱) مشابه است.
نمودار۴ -۱-۴- مقایسه میانگین اثر رقمهای مختلف انگور روی شاخص تغییرات رنگ، Hue angle. حروف غیر مشابه نشان دهنده تفاوت معنیدار در سطح احتمال ۱ درصد با آزمون چند دامنهای دانکن میباشد.
۴-۱-۱۸- شاخص تغییرات رنگ، (Chroma)
جدول تجزیه واریانس (جدول۴-۱-۴) نشان میدهد که اثر رقم در سطح احتمال ۱ درصد و اثر متقابل رقم و زمان برداشت بر شاخص مورد مطالعه در سطح احتمال ۵ درصد معنیدار بود. جدول ۴-۱-۱۸ نتایج مقایسه میانگین اثرات متقابل رقم و زمان برداشت بر مقدار شاخص Chroma یا اشبائت رنگ را نشان میدهد.  همانطور که در این جدول نشان داده شده است در رقم بیدانه سفید مقدار این شاخص با رسیدن کاهش پیدا کرده است که میتواند ناشی از تغییر رنگ حبهها از سبز به زرد باشد. اما در سایر ارقام (بیدانه قرمز، ریش بابا، قزل اوزوم و صاحبی) که رنگی هستند مقدار Chroma در طی رسیدن و رنگ گیری افزایش پیدا کرده است. تفاوتهای قابل ملاحظهای درمیان رقمهای مورد مطالعه در شاخص رنگ انگور وجود دارد (Rolle et al., 2011).
جدول ۴-۱-۱۸- مقایسه میانگین اثرات متقابل رقم و زمان برداشت روی شاخص Chroma

زمان چهارم زمان سوم زمان دوم زمان اول زمان برداشت
رقم
۹/۴۸ cd ۱۱/۱۳ bc ۱۵/۹۳ a ۱۲/۴۰ b بیدانه سفید  
۷/۶۸ d-f ۶/۰۵ ef ۵/۸۴ ef ۶/۷۰ c-e بیدانه قرمز