تعیین خصوصیات فیزیکی و شیمیایی حبه ی پنج رقم انگور استان آذربایجان غربی۹۲- قسمت ۴۲

۳۲۶/۲

۰/۰۰۰۴

۰/۰۰۳

۲۰

خطای آزمایشی

۷۳/۶

۲۷/۲۰

۸۷/۱۳

۰۶/۵

۳۱/۱۷

۱/۷۴

۳۰/۱

ضریب تغییرات (%)

جدول ۴-۲-۱- نتایج تجزیه واریانس تاثیر رقمهای مختلف انگور روی صفات کیفی اندازهگیری شده یک ماه پس از انبارداری
ns، ** و *: به ترتیب نشان دهنده عدم وجود اختلاف معنی دار، معنی دار در سطح احتمال ۱ درصد و معنی دار در سطح احتمال ۵ درصد با آزمون چند دامنهای دانکن میباشد.
۴-۲-۱- pH
جدول تجزیه واریانس (جدول۴-۲-۱) نشان میدهد که اثر متقابل رقم در زمان انبارداری روی صفت pH در سطح احتمال ۱ درصد معنیدار بود. نمودار ۴-۲-۱ تاثیر دوره نگهداری در سردخانه روی صفت pH در پنج رقم مورد مطالعه را نشان میدهد. همانطور که نشان داده شده است مقدار pH در طی انبارداری کمی افزایش یافته و بیشترین مقدار اسیدیته مربوط به رقم صاحبی و کمترین مقدار مربوط به رقم قزل اوزوم بود. pH یا غلظت یون های H+، بر روی مزه تاثیر ندارد و اهمیت آن بیشتر به خاطر تاثیر بر واکنشهای آنزیمی و فعالیت میکرواورگانیسمها (مخمرها و باکتریها)، می باشد. بنابراین در مقایسه با اسیدیته قابل تیتراسیون، تغییرات pH از ارزش کمتری به عنوان یک فاکتور کیفی موثر بر مزه برخوردار است. در بیشتر میوهها در طول انبارداری pH میوهها افزایش مییابد و این بدلیل افزایش قندها و کاهش اسیدهای آلی است. کاهش اسیدها در طول انبارداری در برخی از میوه ها منجر به افزایش pH میشود ولی این افزایش در اکثر میوهها متفاوت میباشد، چون علاوه بر اسیدها سایر مواد موجود در میوه نظیر قند امکان تاثیر بر pH را دارند (Perkins- Veazie et al., 2006).
نمودار۴-۲-۱- مقایسه میانگین اثر متقابل رقم در زمان انبارداری روی صفت pH. حروف غیر مشابه نشان دهنده تفاوت معنیدار در سطح احتمال ۱ درصد با آزمون چند دامنهای دانکن میباشد. T0: زمان صفر، T1: یک ماه پس از سرد انباری.
۴-۲-۲- TSS
جدول تجزیه واریانس (جدول۴-۲-۱) نشان میدهد که اثر متقابل رقم در زمان انبارداری روی صفت TSS معنیدار نبود. ولی اثرات ساده رقم (در سطح احتمال ۱ درصد) و زمان انبارداری (در سطح احتمال ۵ درصد) معنیدار بودند. نمودار ۴-۲-۲ مقایسه میانگین اثر رقم های مختلف انگور روی صفت TSS را نشان میدهد. بالاترین میزان TSS
 

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.