تعیین سطح هوش سازمانی کتابداران شاغل در کتابخانه های دانشگاهی شهر اهواز …

آنان که از خواسته هایشان گذشتند، تا من به جایگاهی که اکنون در آن ایستاده ام برسم.
د
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………………………….۱
فصل اول : کلیات تحقیق
 
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………۳
۱-۲- بیان مساله………………………………………………………………………………………………………………………….۵
۱-۳-ضرورت انجام تحقیق………………………………………………………………………………………………………۷
۱-۴-اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………….۷
۱-۵-سوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….۹
۱-۶-تعریف متغیرها و اصطلاحات………………………………………………………………………………………………۱۰
۱-۷-تعاریف عملیاتی…………………………………………………………………………………………………………………۱۱
فصل دوم : مباحث نظری و مروری بر تحقیقات انجام شده
۲-۱- هوش سازمانی
۲-۱-۱- مفهوم هوش سازمانی……………………………………………………………………………………………………………………۱۳
۲-۱-۲-تاریخچه هوش سازمانی……………………………………………………………………………………………….۱۵
۲-۱-۳-فرآیند هوش سازمانی در سازمانها…………………………………………………………………………………..۱۷
۲-۱-۴-عناوینی که با هوش سازمانی دارای روابط متقابل می باشد………………………………………………..۱۸
۲ -۱-۴-۱-مدیریت اطلاعات……………………………………………………………………………………………….۱۸
۲-۱-۴-۲-یادگیری سازمانی…………………………………………………………………………………………………۱۹
۲-۱-۴-۳-مدیریت دانش……………………………………………………………………………………………………..۱۹
۲-۱-۴-۴-توسعه و بهبود سازمانی……………………………………………………………………………………….۲۰
۲-۱-۵-ضرورت بکارگیری و ارتقاء هوش سازمانی……………………………………………………………………………………۲۱
۲-۱-۶- ابعاد هفت گانه هوش سازمانی………………………………………………………………………………………………………۲۲
ه
۲-۱-۶-۱-چشم انداز راهبردی……………………………………………………………………………………………..۲۲
۲-۱-۶-۲-سرنوشت مشترک…………………………………………………………………………………………………۲۲
۲-۱-۶-۳-میل به تغییر ……………………………………………………………………………………………………….۲۳
۲-۱-۶-۴-اتحاد و توافق………………………………………………………………………………………………………۲۳
۲-۱-۶-۵-کاربرد دانش………………………………………………………………………………………………………..۲۳
۲-۱-۶-۶-فشار عملکرد ……………………………………………………………………………………………………..۲۴
۲-۱-۶-۷-روحیه………………………………………………………………………………………………………………..۲۴
۲-۲- خلاقیت
۲-۲-۱- تعاریف ………………………………………………………………………………………………………………………۲۴
۲-۲-۲- عوامل موثر بر وجود خلاقیت در سازمان…………………………………………………………………………۲۶
۲-۲-۳- ویژگی سازمانهای خلاق……………………………………………………………………………………………..۳۰