تعیین سطح هوش سازمانی کتابداران شاغل در کتابخانه های دانشگاهی شهر اهواز بر …

۲-۳- کتابخانه
۲-۳-۱-سازمان کتابخانه………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۲
۲-۳-۲-ویژگیهای سازمان و مقایسه آن با کتابخانه……………………………………………………………………………………….۳۲
۲-۳-۳-کتابخانه های دانشگاهی……………………………………………………………………………………………………………………۳۴
۲-۴- پژوهشهای خارج از کشور………………………………………………………………………………………………..۳۵
۲-۵- پژوهشهای داخل کشور……………………………………………………………………………………………………..۳۷
فصل سوم: روش تحقیق
۳-۱- روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………۴۵
۳-۲-جامعه آماری و محیط پژوهش……………………………………………………………………………………………۴۵
۳-۳- حجم نمونه……………………………………………………………………………………………………………………..۴۵
۳-۴- متغیرها ……………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۶
۳-۵- ابزار گردآوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………………۴۷
۳-۶-روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل…………………………………………………………………………………………………………..۴۸
۳-۷-محدودیتهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………..۴۸
۳-۸- ملاحظات اخلاقی ……………………………………………………………………………………………………………۴۸
و
فصل چهارم: نتایج
۴-۱-مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………۵۰
۴-۲-آمار توصیفی …………………………………………………………………………………………………………………….۵۰
۴-۳- آمار استنباطی……………………………………………………………………………………………………………………۶۸
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
۵-۱- بحث و نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………….۹۳
۵-۲- پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………….۹۸
فهرست منابع و مأخذ
منابع فارسی ……………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۰
منابع غیر فارسی……………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۶
پیوست ها
پرسشنامه هوش سازمانی…………………………………………………………………………………………………………..۱۱۰
پرسشنامه خلاقیت……………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۶
چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………۱۲۱
ز
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول ۴-۱- توزیع فراوانی کتابداران شاغل در کتابخانههای دانشگاهی به تفکیک نوع دانشگاه ………۵۱
جدول ۴-۲- توزیع فراوانی کتابداران شاغل در کتابخانههای دانشگاهی به تفکیک مدرک تحصیلی……۵۲
جدول ۴-۳- توزیع فراوانی کتابداران شاغل در کتابخانههای دانشگاهی به تفکیک جنسیت……………….۵۴
جدول ۴-۴- توزیع فراوانی کتابداران شاغل در کتابخانههای دانشگاهی به تفکیک گروه سنی……………۵۶
جدول ۴-۵- میانگین سابقه کار کتابداران شاغل در کتابخانههای دانشگاهی……………………………………۵۸