سامانه پژوهشی – تعیین سطح هوش سازمانی کتابداران شاغل در کتابخانه های دانشگاهی شهر اهواز بر اساس مدل …

جدول ۴-۶- تعداد سوالات مؤلفههای هوش سازمانی و دامنه پاسخگویی………………………………………۵۸
جدول ۴-۷- آماره توصیفی مؤلفه هوش سازمانی……………………………………………………………………….۵۹
جدول ۴-۸- نمره هوش سازمانی………………………………………………………. ………………………………….۵۹
جدول ۴-۹- تعداد سوالات و دامنه پاسخگویی پرسشنامه خلاقیت………………………………………………۶۰
جدول ۴-۱۰- آماره توصیفی متغیر خلاقیت …………………………………………. …………………………………۶۰
جدول ۴-۱۱- نمره خلاقیت………………………………………………………. ………………………………………….۶۰
جدول ۴-۱۲- آماره توصیفی میانگین مؤلفههای هوش سازمانی به تفکیک جنسیت………………………….۶۱
جدول ۴-۱۳- آماره توصیفی میانگین مؤلفههای هوش سازمانی به تفکیک سن……………………………….۶۲
جدول ۴-۱۴- آماره توصیفی میانگین مؤلفههای هوش سازمانی به تفکیک مقطع تحصیلی………………..۶۳
جدول ۴-۱۵- آماره توصیفی میانگین مؤلفههای هوش سازمانی به تفکیک نوع دانشگاه…………………..۶۵
جدول ۴-۱۶- آماره توصیفی متغیر خلاقیت به تفکیک جنسیت…………………………………………………….۶۶
جدول ۴-۱۷- آماره توصیفی متغیر خلاقیت به تفکیک گروه سنی………………………………………………….۶۶
جدول ۴-۱۸- آماره توصیفی متغیر خلاقیت به تفکیک نوع دانشگاه……………………………………………….۶۷
جدول ۴-۱۹- آماره توصیفی متغیر خلاقیت به تفکیک مقطع تحصیلی………………………………………….۶۷
جدول ۴-۲۰- آماره آزمون t‌ برای مقایسه دو متغیر نمره هوش سازمانی و خلاقیت…………………………۶۸
در دو گروه زن و مرد
جدول ۴-۲۱- آماره آزمون تحلیل واریانس مقایسه هوش سازمانی و خلاقیت………………………………….۶۹
دربین گروههای سنی
ح
جدول ۴-۲۲- آماره آزمون تحلیل واریانس برای مقایسه مؤلفههای هوش سازمانی……………………………۷۰
در بین دانشگاهها
جدول ۴-۲۳- آماره آزمون تحلیل واریانس برای مقایسه مؤلفههای هوش سازمانی…………………………..۷۱
در بین مقاطع تحصیلی
جدول ۴-۲۴- آماره تحلیل واریانس مدل رگرسیون هوش سازمانی با خلاقیت…………… ………………..۷۲
در گروه زنان
جدول ۴-۲۵- آماره ضرایب مدل رگرسیون هوش سازمانی با خلاقیت …………………… ………………..۷۲
در گروه زنان
جدول ۴-۲۶- آماره تحلیل واریانس مدل رگرسیون هوش سازمانی با خلاقیت…………… ………………..۷۳
در گروه مردان
جدول ۴-۲۷- آماره ضرایب مدل رگرسیون هوش سازمانی با خلاقیت ……………………. ………………..۷۳
در گروه مردان
جدول ۴-۲۸- آماره تحلیل واریانس مدل رگرسیون هوش سازمانی با خلاقیت…………………….. ……….۷۳
در گروه سنی ۲۹-۲۰ سال
جدول ۴-۲۹- آماره ضرایب مدل رگرسیون هوش سازمانی با خلاقیت …………………………….. ……….۷۴
در گروه سنی ۲۹-۲۰ سال
جدول ۴-۳۰- آماره تحلیل واریانس مدل رگرسیون هوش سازمانی با خلاقیت…………………….. ……….۷۴
در گروه سنی ۳۹-۳۰ سال
جدول ۴-۳۱- آماره ضرایب مدل رگرسیون هوش سازمانی با خلاقیت ……………………………. ………..۷۴

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.