فایل دانشگاهی – تعیین سطح هوش سازمانی کتابداران شاغل در کتابخانه های دانشگاهی شهر اهواز …

۵۲
نمودار ۴-۲- توزیع فراوانی تحصیلات را بر حسب نوع دانشگاه نشان میدهد. همانگونه که در نمودار زیر مشاهده میشود در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران دارای ۱۶ نفر کتابدار بالاترین فراوانی را به خود اختصاص داده است ، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور دارای ۹ نفرکتابدار در رتبه دوم و سایر دانشگاهها نیز با ۲ نفر کتابدار پایینترین فراوانی را دارا میباشد. در مقطع کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور دارای بالاترین فراوانی با ۲۵ نفرکتابدار و بعد از آن دانشگاه شهید چمران با ۱۹ نفر کتابدار و سایر دانشگاهها نیز با ۷ نفر کتابدار در رتبه دوم و سوم قرار دارند. در مقطع فوقدیپلم به ترتیب دانشگاه شهید چمران با ۵ نفر، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور با ۴ نفر و سایر دانشگاهها با ۳ نفر کتابدار مشاهده میگردد. در مقطع دیپلم دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور با ۹ نفر و دانشگاه شهید چمران با ۶ نفر کتابداردیپلم مشاهده میگردد، سایر دانشگاهها نیز در این مقطع کتابدار نداشتهاند.
۵۳
فراوانی جنسیت
جدول ۴-۳ توزیع فراوانی کتابداران شاغل در کتابخانههای دانشگاهی شهر اهواز را به تفکیک جنسیت نشان میدهد که بیشترین فراوانی متعلق به گروه زنان با ۴/۷۲ درصد است. این درصد نشان دهنده میزان علاقه زنان به رشته کتابداری و مشاغل فرهنگی نسبت به مردان میباشد.
جدول ۴-۳ توزیع فراوانی کتابداران شاغل در کتابخانههای دانشگاهی شهر اهوازبه تفکیک جنسیت

درصد فراوانی فراوانی جنسیت
۴/۷۲ ۷۶ زن
۶/۲۷ ۲۹ مرد
۱۰۰ ۱۰۵ کل

در نمودار ۴-۳ توزیع فراوانی کتابداران شاغل در کتابخانههای دانشگاهی شهر اهواز به تفکیک جنسیت به خوبی این تفاوت را نشان میدهد. بالاترین درصد در گروه زنان با ۴/۷۲ درصد و کمترین توزیع فراوانی در گروه مردان با ۶/۲۷ درصد میباشد.
۵۴
نمودار ۴-۳- توزیع فراوانی جنسیت را بر حسب نوع دانشگاه نشان میدهد در این نمودار منظور از سایر دانشگاهها ( دانشگاههای آزاد اسلامی – پیام نور و علمی کاربردی میباشد ). دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور دارای بالاترین فراوانی با ۳۶ نفرکتابدار زن و بعد از آن دانشگاه شهید چمران با ۳۲ نفر کتابدار زن و سایر دانشگاهها نیز در مرحله سوم جمعا” با ۸ نفر کتابدار زن مشاهده می گردد. توزیع فراوانی گروه مردان نیز در نمودار ذیل نشان میدهد که بعداز دانشگاه چمران با ۱۴ نفر کتابدار مرد ، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور با ۱۱ نفر دارای رتبه دوم و سایر دانشگاهها با ۴ نفر مرد در رتبه سوم قرار دارند.
فراوانی گروه سنی
جدول ۴-۴ توزیع فراوانی کتابداران شاغل در کتابخانههای دانشگاهی شهر اهواز به تفکیک گروه سنی میباشد. در این جدول گروه سنی ۳۹-۳۰ سال با ۷/۴۶ بیشترین درصد و گروه سنی ۴۹-۴۰ سال با ۸/۲۴ کمترین درصد فراوانی را بخود اختصاص دادهاند. همانطوری که در جدول منعکس است تعداد ۷۹ نفر از کتابداران کتابخانههای دانشگاهی شهر اهواز بین ۳۹-۲۰ سال است و تنها سن ۸/۲۴ درصد از این کتابداران بالای ۴۰ سال می باشد
۵۵
جدول ۴-۴ توزیع فراوانی کتابداران شاغل در کتابخانههای دانشگاهی شهر اهواز به تفکیک گروه سنی