رابطه بین هموارسازی سود و عدم تقارن اطلاعاتی در چرخه زندگی شرکت های …

۳

۳

۳

۳

پنجک سوم

۳

۴

۴

۲

پنجک چهارم

۳

۵

۵

۱

پنجک پنجم

نحوه محاسبه متغیرها:
رابطه شماره (۲-۱)
رابطه شماره (۲-۲)
رابطه شماره (۲-۳)
در این پژوهش به دلیل غیر فعال بودن معامله (خرید و فروش) یا غیر بورسی بودن شرکت‌های نوظهور در بورس اوراق بهادار تهران، چرخه‌ی عمر به صورت سه مرحله‌ی رشد، بلوغ و افول تعریف شده و از مرحله‌ی ظهور صرف نظر شده است (شاهعلی زاده، ۱۳۹۱، ۵۵).
۲-۱۳ پیشینه تحقیق
۲-۱۳-۱ پژوهش‌های داخلی
تأثیر هموارسازی سود بر بازده شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (توجکی، ۱۳۸۲).
سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان و تحلیل گران مالی علاقمندند اطلاعات بیشتری راجع به هموارسازی سود در شرکت‌های سرمایه پذیر داشته باشند. به خصوص اینکه اگر این عمل بر ریسک و بازده شرکت موثر باشد. نتایج حاصل از آزمون فرضیات این تحقیق نشان می‌دهد که هموارسازی اثری بر بازده های غیر عادی شرکت‌ها ندارد ولیکن عامل صنعت توأم با هموارسازی بر بازده های غیر عادی شرکت‌ها موثر است. هموارسازی و اندازه تواما بر بازده های غیر عادی بی اثر بوده ولی هموارسازی و افزایش سرمایه را تواما می‌توان عاملی موثر بر بازده های غیر عادی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دانست؛ و نهایتاً اینکه تأثیر هموار سازی سود بر بازده های غیر عادی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ضعیف است.
آن‌ها به این نتیجه می‌رسیدند که هموار سازی سود اثری بر بازده غیر عادی شرکت‌ها نداشته ولی وجود هموارسازی سود را در بورس اوراق بهادار تهران تایید می‌کند.
بررسی کارایی نسبت دوپونت تعدیل شده و اجزای آن برای پیش بینی سودآوری شرکت‌ها در هر یک از مراحل چرخه عمر (شاهعلی زاده، ۱۳۹۱).
برای بررسی این موضوع در مراحل چرخه عمر، نخست نمونه آماری با استفاده متغیرهای رشد فروش، نسبت سود تقسیمی و نسبت مخارج سرمایه‌ای و عمر شرکت به شرکت‌های در مرحله رشد، بلوغ و افول تفکیک شده و سپس متغیر مستقل نسبت دوپونت تعدیل شده و اجزای آن مورد استفاده قرارگرفته است. در این تحقیق متغیر وابسته تغییرات سودآوری یک سال بعد است که تحت عنوان تغییرات بازده خالص دارایی‌های عملیاتی سال بعد نام گذاری می‌شود، متغیر مستقل تحقیق شامل نسبت دوپونت تعدیل شده و اجزای آن می‌باشد که نسبت دوپونت تعدیل شده از مجموعه نسبت‌های سودآوری به حساب می‌آید؛ و از متغیرهای اندازه، رشد و بدهی به عنوان متغیرهای تعدیل گر استفاده می‌گردد. از این رو تعداد ۱۱۱ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در طی دوره زمانی ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۰٫ در این پژوهش جهت دست‌یابی به اهداف مورد نظر تحقیق، ۶ فرضیه اصلی به شرح زیر تدوین گردیده است:
نسبت دوپونت تعدیل شده، توانایی پیش بینی تغییرات سودآوری آینده را در مرحله رشد دارد.

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است