فایل دانشگاهی – رابطه بین هموارسازی سود و عدم تقارن اطلاعاتی در چرخه زندگی شرکت های بورس اوراق …

ب) متغیر مستقل، هموار سازی سود می باشد که کمینه آنها به ترتیب در مراحل رشد، بلوغ و افول در نمونه -۲۷۰۸۵۲۶/۰۰ ، -۱۱۰۱۱۳۰۶/۸۹، -۲۳۴۳۵۲۸۸/۹۹ و بیشینه آن به ترتیب در مراحل رشد، بلوغ وافول ۴۰۳۶۷۳۸/۰۰ ، ۵۲۱۲۸۷۷/۰۶، ۱۷۳۳۶۴۷/۰۷می باشد و دارای میانگین به ترتیب در مراحل رشد، بلوغ و افول -۲۴۸۶۵/۹۱۲۵ ، ۵۱۹۶/۶۲۰۲، -۳۹۳۷۵۷/۲۶۸۶ در نمونه آماری می باشد.
ج) متغیر کنترل اول، لگاریتم ارزش بازار سهام می باشد که دارای میانگین به ترتیب در مراحل رشد، بلوغ و افول ۱۲/۷۸۵، ۱۳/۳۱۹۵، ۱۳/۲۶۵۸در نمونه آماری می باشد.
د) متغیر کنترل دوم، لگاریتم ارزش دفتری به ارزش بازار می باشد که دارای میانگین به ترتیب در مراحل رشد، بلوغ و افول -۵/۳۱۴۱، -۵/۷۹۴۵۰۶۴، -۵/۸۸۵۵در نمونه آماری می باشد.
ح) متغیر کنترل سوم، نسبت بدهی بلند مدت به کل دارایی می باشد که دارای میانگین به ترتیب در مراحل رشد، بلوغ و افول ۰/۰۷۳۱، ۰/۰۶۴۱، ۰/۰۸۹۱در نمونه آماری می باشد.
مقدار میانگین، متوسط داده‌ها را نشان می‌دهد. میانه، نشان دهنده این است که %۵۰ داده‌ها کمتر از عدد وسط مجموعه و %۵۰ داده‌ها بیشتر از عدد وسط مجموعه هستند. نزدیک بودن مقدار میانگین و میانه، تقارن داده‌ها را نشان می‌دهد. انحراف معیار، پراکندگی را نشان می‌دهد و در نهایت، چولگی، شاخص تقارن داده‌هاست. با توجه به نگارهی فوق ویژگیهای متغیرهای تحقیق تا حدودی مشخص شده و می توان کلیه متغیرها را باتوجه به شاخص های مربوط ازنظرگاه آماری مورد تحلیل قرارداد. ستون دوم میانگین داده ها را نشان می دهد. و ستون ششم و هفتم به ترتیب انحراف معیار و چولگی را نشان می دهد و به همین ترتیب ستون بعدی کشیدگی، داده ها را نشان می دهد.
۴-۳ تحلیل یافته ها
۴-۳-۱ تحلیل پیش فرض ها
در این پژوهش بنابر تحقیقات و پژوهش های پیشین برای بررسی روابط بین متغیرها از رگرسیون خطی استفاده می نماییم، تحلیل رگرسیون خطی مبتنی بر چند فرض اساسی و ساده می باشد و اگر یک یا چند مورد از این مفروضات برقرار نباشد، تفسیر مربوط به تحلیل رگرسیون نادرست بوده و پیش بینی های انجام شده بر اساس آن ضعیف خواهد بود لذا یکی دیگر از کارهای انجام شده در این تحقیق بررسی فروض کلاسیک رگرسیون خطی می باشد. از جمله مهم ترین این فروض، فرض های مربوط به بررسی نرمال بودن متغیرها، عدم خودهمبستگی بین اجزاء اخلال مدل، همبسته نبودن متغیرهای مستقل با یکدیگر و عدم ناهمسانی واریانس ها می باشد. جهت بررسی نرمال بودن متغیرها از ازمون کلموگروف اسمیرنوف بهره برده شده است. به منظور تشخیص وجود خود همبستگی بین اجزای اخلال از روش آماره دوربین –واتسون ((DW استفاده گردیده که نتایج آماره دوربین –واتسون در جداول بررسی نتایج فرضیه ها و نیز به صورت مجزا ارائه گردیده است، جهت بررسی همبسته نبودن متغیرهای مستقل با یکدیگر از آماره عامل تورم واریانسVIF استفاده می کنیم. در انتها در این تحقیق برای بررسی و کشف ناهمسانی واریانس ها از آزمون وایت استفاده شد ودر صورت وجود ناهمسانی، به منظور رفع این مشکل، وزنی برابر هر مقطع برای داده ها در نظر گرفته می،. مدل رگرسیون خطی چند متغیره برای فرضیه اول و دوم و سوم به صورت زیر تعریف می گردد:

ABSit = α + β۱ DA Smoothinit + β۲ln (Size) it + β۳ln (BM) it + β۴ Leverageit +Єit

۱ بررسی نرمال بودن متغیرها
با استفاده از آزمون کولموگورف، اسمیرنف نرمال بودن داده ها آزمون شده است. آزمون کولموگورف[۴۲]، اسمیرنف که به افتخار دو آماردان روسی به نامهای ا.ان کولموگوروف و ان.وی.اسمیرنوف[۴۳] به این نام خوانده می‌شود، روش ناپارامتری ساده‌ای برای تعیین همگونی اطلاعات تجربی با توزیع های آماری منتخب است و آن را با نام اختصاری k-s نمایش می‌دهند.
مزایای آزمون کولموگورف، اسمیرنف:
۱- هر یک از مشاهدات را به صورت اصلی در نظر می‌گیرد.
۲- در مواردی که تعداد مشاهدات اندک است، این آزمون به دلیل دقیق بودن اعمال شدنی است.
۳- از سادگی و سهولت برخوردار است.
مفروضات آماری این آزمون عبارتست از:
توزیع داده های نرمال است
توزیع داده ها نرمال نیست
جدول ۴-۴ بررسی فرض نرمال بودن متغیروابسته

مراحل عمر متغیرها آماره ی K-S درجه آزادی سطح معنا داری
رشد عدم تقارن اطلاعاتی
دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.