رابطه بین هموارسازی سود و عدم تقارن اطلاعاتی در چرخه زندگی شرکت های …

لگاریتم ارزش دفتری به ارزش بازار

۰/۰۶۰

۱۶/۵۳۵

نسبت بدهی بلند مدت به کل دارایی

۰/۹۸۵

۱/۰۱۶

افول

هموار سازی

۰/۸۸۷

۱/۱۲۸

لگاریتم ارزش بازار سهام

۰/۴۷۷

۲/۰۹۸

لگاریتم ارزش دفتری به ارزش بازار

۰/۴۵۸

۲/۱۸۴

نسبت بدهی بلند مدت به کل دارایی

۰/۹۵۷

۱/۰۴۵

همانطور که در جدول (۴-۸) و طبق خروجی های نرم افزار SPSSمشاهده می گردد با توجه به آماره عامل تورم واریانسVIF بین دو متغیر لگاریتم ارزش بازار سهام و لگاریتم ارزش دفتری به ارزش بازار در مراحل بلوغ و رشد، مقادیر بیشتر از ۵ بوده که حاکی از وجود همخطی شدید بین متغیرهای مستقل است .برای رفع این مشکل در این پژوهش برای برآورد مدل های ۲ و ۳ (فرضیات اصلی دوم و سوم) از روش استپ وایز[۴۸] استفاده شده است. در این مدل متغیرهای پیشگویی کننده تک تک به معادله اضافه می شود و به دنبال آن اگر نقش معنی داری در رگرسیون نداشته باشد از آن حذف می شود. چند روش دیگر هم وجود دارد مثلا در روش انتخاب رو به جلو[۴۹] متغیرهای پیشگویی کننده در صورتی که معیار ورود را داشته باشند تک به تک وارد معادله می شوند و بعد از ورود حذف نمی شوند. در روش انتخاب رو به عقب[۵۰] تمامی متغیرهای پیشگویی کننده ابتدا به معادله وارد می شوند و سپس در صورتی که معیار لازم برای باقی ماندن در مدل را نداشته باشند، تک به تک از مدل حذف می شوند. روش قدم به قدم[۵۱] ترکیبی از دو روش قبلی است و به عنوان بهترین روش توصیه می شود.
پیش فرضهای استفاده از مدل تابلویی
پیش از آنکه به بررسی روابط بین متغیرهای تحقیق پرداخته شود، ابتدا به نحوه تخمین مدل ها اشاره می شود. آنگاه بر اساس این تخمین های به دست آمده و به کمک آزمون های آماری t، احتمال محاسبه شده (p-value) به قضاوت و ارزیابی در مورد هر یک از فرضیه های آماری تحقیق پرداخته می شود. سؤالی که اغلب در مطالعات کاربردی مطرح می‌شود این است که آیا شواهدی دال بر قابلیت ادغام شدن داده‌ها وجود دارد یا این که مدل برای تمام واحدهای مقطعی متفاوت است.برای این منظور ابتدا بررسی شد که آیا ناهمگنی یا تفاوت های فردی بین مقاطع وجود دارد یا خیر؟ در صورت وجود ناهمگنی از روش داده های تابلویی[۵۲] و در غیر این صورت از روش داده های تلفیقی[۵۳] با رویکرد حداقل مربعات معمولی[۵۴] جهت تخمین مدل استفاده میشود. در ادامه به بررسی وجود این تفاوت های فردی از طریق آزمون F لیمر و با استفاده از نرم افزار Eviews پرداخته می شود.
آزمون F لیمر (بررسی همسانی عرض از مبدأهای مقاطع)
برای انتخاب بین روش های داده های تابلویی و داده های تلفیقی، از آزمون F لیمر[۵۵] استفاده شد. در آزمون F لیمر، فرضیه H0 یکسان بودن عرض از مبدأ ها (داده های تلفیقی) در مقابل فرضیه مخالف H1، ناهمسانی عرض از مبدأها (روش داده های تابلویی) قرار می گیرد. نتیجه این آزمون نشان می دهد که مقاطع مورد بررسی ناهمگن و دارای تفاوت های فردی است و روش های پانل مناسب تر می باشند. خلاصه نتایج آزمون F لیمر، به شرح ذیل در جدول (۹-۴) ارائه شده است. فرض صفر و فرض مقابل برای آزمون F لیمر به شرح زیر می باشد:

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.