فایل دانشگاهی – رابطه بین کیفیت حسابرسی با ضریب واکنش سود در شرکت های پذیرفته شده- قسمت ۲۷

: مجموع اقلام تعهدی شرکت i درپایان سال t
: سود عملیاتی شرکت شرکت i درپایان سال t
: جریان های نقدی عملیاتی شرکت شرکت i درپایان سال t
حال از مدل تعدیل شده جونز برای سنجش مدیریت سود که از روی اقلام تعهدی اختیاری قابل تشخیص است به شرح زیر برای هرسال _ صنعت یک مدل رگرسیون به صورت زیر به صورت جداگانه برآورد می شود:
= β۱ + β۲ + β۳) + ξj,t
(۳-۷)
که در آن:
:∆Revi,tتغییرات درآمد فروش شرکت i بین سال های t و t-1
∆ARi,t: تغییرات در حساب های دریافتنی شرکت i بین سال های t و t-1
PPEi,t:ارزش ناخالص املاک، ماشین آلات و تجهیزات شرکت در سال های t
مقادیر متغیر های بالا برحسب جمع دارایی های سال t-1 شرکت i استاندارد میشوند.
حال بااستفاده از ضرایب به دست آمده ازمعادله (۳-۶) مقدار اقلام تعهدی غیر اختیاری (عادی) محاسبه میشود:
= β۱ + β۲ + β۳)
(۳-۸)
و در پایان مقدار اقلام تعهدی اختیاری (غیرعادی) برآورد می گردد:
AAi,t = – NAi,t
(۳-۹)
قدرمطلق ارزش بدست آمده رابطه بالا، جایگزین مدیریت سود در این تحقیق خواهد شد یعنی│AAi,t│= DAi,tکه مقادیر بزرگتر آن نشان دهنده مدیریت سود بیشتر است (بادآوار نهندی و خانقاه،۱۳۹۲).
حق الزحمه حسابرس:
این متغیر مشابه با اغلب تحقیقات مرتبط با سنجش عوامل موثر بر حق الزحمه حسابرسی از لگاریتم طبیعی حق الزحمه پرداخت شده توسط شرکت بابت خدمات حسابرسی مستقل در طی سال برای پژوهش استفاده خواهد شد. اطلاعات مرتبط با حق الزحمه حسابرسی از یادداشتهای همراه صورتهای مالی و از بخش هزینه های عمومی و اداری شرکت ها اقتباس شده است.
دوره تصدی حسابرس :
اگر طول مدت رابطه حسابرس با مشتری حداقل۳ سال باشد عدد۱ استفاده خواهد شد در غیر این صورت عدد”۰”
از آنجایی که دوره تصدی ۳ سال در نظر گرفته شده است بنابراین باید برای سال ۸۸ اطلاعات مربوط به تصدی حسابرس در سال های ۸۶ و ۸۷ نیز در نظر گرفته شود.
درجه اهمیت صاحبکار حسابرسی:
برای تعیین درجه اهمیت (اعتبار) صاحبکاران برای حسابرسان به روش ذیل عمل می کنیم:
کل داراییهای یک صاحبکار تقسیم بر کل داراییهای صاحبکاران حسابرس در نمونه
تخصص حسابرس در صنعت:
در این پژوهش سهم بازار شاخصی است که برای اندازهگیری تخصص حسابرس در صنعت استفاده میشود. زیرا اولویت صنعت را نسبت به سایر حسابرسان نشان میدهد برای تعیین تخصص حسابرس در صنعت به روش زیر عمل میکنیم :
کل داراییهای تمام صاحبکاران یک موسسه خاص در صنعت خاص تقسیم بر مجموع داراییهای صاحبکاران در این صنعت
۳-۴-۳) متغیرهای کنترلی
جریان وجوه نقد حاصل از عملیات :((CFO
جریان وجوه نقد از حاصل عملیات با تقسیم بر جمع دارایی های پایان سال حاصل میشود.
فرصت رشد شرکت🙁 (GWTH
نرخ فرصتهای رشد به وسیله تقسیم ارزش بازارسهام بر ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام محاسبه میشود .
اندازه شرکت:( SIZE)
اندازه شرکت از طریق لگاریتم طبیعی کل داراییهای شرکت بدست خواهد آمد.
اهرم: (Lev)
جمع بدهی تقسیم بر حقوق صاحبان سهام

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است