جستجوی مقالات فارسی – رابطه بین کیفیت حسابرسی با ضریب واکنش سود در شرکت های پذیرفته …

سود غیر منتظره:((UE
محاسبه سود غیرمنتظره از طریق سود واقعی هرسهم در پایان سال منهای سود هرسهم سال قبل تقسیم بر سود هرسهم سال قبل انجام میگیرد.
(۳-۱۰) = UEi,t
:UEi,t سود غیرمنتظره سهم شرکت در سالt
:EPSt سود هر سهم در سال جاری
EPSt-1: سود هرسهم درسال گذشته
۳-۵) روش های جمع آوری اطلاعات
یکی از ضروریات هرمطالعه و پژوهش مربوط وقابل اتکا، سرعت وسهولت دسترسی به آن میباشد. مباحث تئوریک پژوهش از مسیر مطالعه منابع، نشریات، منابع داخلی و خارجی موجود درکتابها و استفاده از اینترنت جمع آوری شده است. جمع آوری اطلاعات با استفاده از اطلاعات اولیه شرکتها بوده است؛ یعنی اطلاعات و دادههای مورد نیاز تحقیق کلا از روش کتابخانه ای، با استفاده از نرم افزار ره آورد نوین و مطالعه صورتهای مالی اساسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های ۱۳۸۸-۱۳۹۲ بدست آمده اند. دراین باره علاوه بر مطالعه صورتهای مالی اساسی، اطلاعات مربوط به صورتهای مالی از سایت اطلاعاتی بورس مورد استفاده قرار گرفته است. و جهت تجزیه تحلیل دادهها و استخراج آمار توصیفی و آمار استنباطی از نرم افزارEviews استفاده گردید که دادههای مذکور از طریق مراجعه به گزارشهای مالی شرکتهای موجود در نمونه و از طریق بانکهای اطلاعاتی مربوط به اطلاعات بازار سرمایه و نیز سایتهای تخصصی بورس اوراق بهادار و نرم افزارهای تدبیر پرداز و رهاورد نوین استخراج می گردد.
۳-۶ ) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها
در این تحقیق روشهای مورد نظر برای تجزیه وتحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها به شرح زیر در نظر گرفته شده اند:
۱٫برای برآورد پارامترهای B1،B2،B3….. به منظور تعیین اقلام تعهدی اختیاری طبق مدل تعدیل شده جونز از نرم افزارهای اکسل Excel و Eviews استفاده گردیده است.
۲٫به منظور آزمون فرضیههای تحقیق از روش رگرسیون خطی چند متغیره براساس دادههای ترکیبی و برای معنادار بودن همبستگی بین متغیرهای تحقیق از آزمون P-Value (sig.) استفاده شده است.
برای آزمون فرضیههای این پژوهش از مدل رگرسیون به شرح زیر استفاده گردد :
ERCi,t = β۰ + β۱AFSi,t + β۲ AIi,t + β۳ACIi,t۴ SPECi,t+ β۵AT i,t+ β۶ CFOi,t۷ Gwthit+ β۸ Lev i,t + β۹ Size i,t + β۱۰UEi,t ۱۱ [UEit*UEit] + ξj,t
(۳-۱۱)
اما از آنجائیکه اطلاعات مربوط به حق الزحمه حسابرس برای تمامیِ سال-شرکت ها در دسترس نبود به ناچار برای آزمون این فرضیه فرعی مدل مجزایی طرح ریزی شد و فرضیه مذکور با استفاده از رگرسیون مقطعی(بدون ساختار) بررسی شد.
ERCi,t = β۰ + β۱AF+ β۲ Size i۳ CFOi+ β۴ Gwth+ β۵ Levi+ β۶ UE۷ [UEi*UEi] + ξj,t
(۳-۱۲)
جدول ۳-۲ :متغیرهای تحقیق

نوع متغیر نام اختصاری نام کامل
مستقل AFSi,t اندازه موسسه حسابرسی
مستقل ATi,t دوره تصدی حسابرس
مستقل
منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است