دسترسی متن کامل – رابطه بین کیفیت حسابرسی با ضریب واکنش سود در شرکت های پذیرفته …

آزمون خود همبستگی

دوربین – واتسن (DW)

۳-۱۱ ) روش پژوهش
تحقیق حاضر از نظر هدف، از نوع تحقیقات کاربردی محسوب میشود. هدف تحقیقات کاربردی توسعه دانش کاربردی در زمینه خاصی است. همچنین، از نظر نحوه گردآوری دادهها، این تحقیق توصیفی و از آن جهت که به شناخت بیشتر شرایط موجود و یاری دادن به فرآیند تصمیمگیری میانجامد. به منظور ترکیب دادههای سری زمانی و داده های مقطعی، در این تحقیق از روش دادههای ترکیبی استفاده می کنیم. در روش داده های ترکیبی، متغیرها را هم در میان جامعه آماری شرکت و هم در طول زمان سال اندازهگیری میکنیم. به این ترتیب، با دو بعد سر و کار داریم بعد زمان و بعد مقاطع، که آن را دادههای گروهی – زمانی نیز میگویند. در ساده ترین حالت فرض می کنیم رابطه رگرسیونی زیر برقراراست :
(۳-۲۳) Y =α + X β +U
Xit ، متغیر وابسته Yit ، ثابت جملهα که در آن
ماتریس متغیرهای مستقل که در آن Uit جمله خطاست که میتوان آن را به صورت زیر نوشت:
که μ i تأثیرات فردی غیر قابل مشاهده و Vit باقیمانده است. در اینجا دو حالت پیش رو داریم:
نخستین حالت این است که آثار فردی غیر قابل که (μ i) در مدل وجود نداشته باشد و جمله (Vit ) خطا فقط از جمله خطای باقیمانده تشکیل شده باشد: حالت دوم این است که آثار فردی غیرقابل مشاهده در مدل وجود دارد؛ آزمون چاو استفاده میشود. فرضهای این آزمون به صورت زیر بیان می شود:
H0: Pooled Model
H1: panel Model
فرض H0 بر پایه عدم آثار فردی غیر قابل مشاهده است وفرض H1 بر پایه وجود آثار فردی غیر قابل مشاهده قرار دارد. اگر فرضH ۰ پذیرفته شود، به این معناست که مدل فاقد آثار فردی غیرقابل مشاهده است، بنابراین، میتوان آن را از طریقH مدل رگرسیون تلفیقی تخمین زد، اما اگر فرض H1 پذیرفته شود، به این معنی خواهد بود که در مدل آثارفردی غیر قابل مشاهده وجود دارد. اکنون باید آزمون شود که آیا این آثار فردی با متغیرهای توضیحی مدل همبستگی دارند یا خیر.
بدین منظور، از آزمون هاسمن استفاده میشود. آزمون هاسمن بر پایه وجود یا عدم ارتباط بین خطای رگرسیون تخمین زده شده و متغیرهای مستقل مدل قرار دارد. اگر چنین ارتباطی وجود داشته باشد، مدل اثر ثابت و اگر این ارتباط وجود نداشته باشد، مدل نشان اثر تصادفی کاربرد خواهد داشت. فرضیهHنشان دهنده عدم ارتباط متغیرهای مستقل و خطای تخمین وH1 نشان دهنده وجود ارتباط است.
H0: Random Effect
H1: Fixed Effect
آزمونهای مانایایی متغیرهای تحقیق قبل از تجزیه و تحلیل دادههای تحقیق، مانایایی متغیرهای پژوهش بررسی شد. مانایایی متغیرهای پژوهش، به این معنی است که میانگین و واریانس متغیرها در طول زمان و کوواریانس متغیرها بین سالهای مختلف ثابت بوده است. در نتیجه، استفاده از این متغیرها در مدل، باعث به وجود آمدن رگرسیون کاذب نمیشود. بدین منظور، از آزمون لوین، آزمون لین، پسران و شین و آزمون دیکی فولر استفاده شده شده است.
۳-۱۲) خلاصه فصل
در این فصل ابتدا به بیان روش پژوهش، معرفی متغیرهای مستقل و وابسته و شیوه محاسبه این متغیرها پرداخته شد. سپس توضیحاتی در خصوص نحوه جمع آوری دادهها، جامعه و نمونه آماری تحقیق و فرضیههای تحقیق پرداخته شد. در مرحله بعد معنادار بودن ضرایب توسط آماره tو آماره ازمون (F-statistic) و روش همبستگی پیرسون آزمون می شوند. همچنین وجود یا عدم وجود عارضه های خود همبستگی و ناهمسانی واریانس با استفاده از آزمون دوربین واتسون و آزمون هم خطی هم مشخص گردید.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده‏ها
۴-۱) مقدمه
تجزیه و تحلیل اطلاعات به عنوان بخشی از فرآیند روش پژوهش علمی، یکی از پایههای اصلی مطالعه و بررسی است. در این فصل پژوهشگر برای پاسخگویی به مسأله تدوین شده و یا تصمیمگیری در مورد تأیید یا رد فرضیه یا فرضیههایی که برای پژوهش در نظر گرفته است، از روشهای مختلف تجزیه و تحلیل استفاده میکند. پس از آنکه در فصل گذشته روش پژوهش مشخص شد، اکنون نوبت آن است که داده‏های مورد نیاز برای آزمون فرضیه ها جمع‏آوری شوند و با استفاده از روش‏های آماری متناسب با روش پژوهش و نوع متغیرها، دستهبندی و تجزیه و تحلیل گردند.
همانطور که در فصل قبل بیان شد، پژوهش حاضر دارای دو مدل جانبی(برای محاسبه متغیرهای مستقل و وابسته[۱۲۴]) و دو مدل نهایی (برای آزمون فرضیه های پژوهش) می باشد. لذا در این فصل ابتدا به منظور محاسبه متغیرهای مورد نیاز در مدل رگرسیون اصلی(مستقل و وابسته)، مدل های جانبی برآورد می شود، سپس در نهایت پس از محاسبه کلیه متغیرهای لازم، مدل های نهایی جهت آزمون فرضیه ها به طور مفصل مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند.
۴-۲) آزمون های آماری لازم جهت تحلیل رگرسیون چند متغیره
در این تحقیق از تحلیل رگرسیونی و روش داده های ترکیبی، برای آزمون فرضیات و مدل های جانبی استفاده شده است. تحلیل رگرسیونی روشی برای مطالعه سهم یک یا چند متغیرِ مستقل در پیش بینی متغیر وابسته است.
لازم به ذکر است که در این تحقیق با محدودیت در دسترس نبودن اطلاعات مربوط به متغیر حق الزحمه حسابرس از گزارشات هیئت مدیره در تمامی شرکت های مورد بررسی روبه رو شده؛ به طوریکه در بعضی از سال ها اطلاعات حق الزحمه در دسترس ولی در باقی سال ها در دسترس نبود. این موضوع سبب

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

شد تا شرکتها در نمونه مذکور پخش و بدون ساختار شوند، بر این اساس از روش رگرسیونی(مقطعی)[۱۲۵] Unstructured برای آزمون فرضیه فرعی پنجم استفاده شده است.
آزمون های آماری لازم و نوع آماره استفاده شده جهت تحلیل رگرسیون چند متغیره در سطح اطمینان۹۵% در جدول شماره(۴-۱) آورده شده است.

جدول شماره(۴-۱):آزمون های آماری جهت تعیین رگرسیون چندمتغیره
مدل ها