مقاله – رابطه بین کیفیت حسابرسی با ضریب واکنش سود در شرکت های پذیرفته شده- قسمت ۳۶

تعیین نوع روش برآورد

هاسمن

آزمون همسانی واریانس خطا*

بارتلت

فرضیه فرعی پنجم
(روش داده های مقطعی)

آزمون همسانی واریانس خطا*

وایت

آزمون خودهمبستگی مرتبه دوم*

بریوش-گادفری

۴-۳) تجزیه و تحلیل مدل های جانبی
۴-۳-۱) آمار توصیفی
۴-۳-۱-۱) آمار توصیفی مدل جانبی اول(برای برآورد متغیر مستقلِ استقلال حسابرس)
جدول(۴-۲) آمار توصیفی مربوط به متغیرهای[۱۲۷] مدل جانبی اول را نشان می دهد که بیانگر پارامترهای توصیفی برای هر متغیر به صورت مجزا می باشد. این پارامترها عمدتاً شامل اطلاعات مربوط به شاخص های مرکزی، نظیر بیشینه، کمینه، میانگین و میانه و همچنین اطلاعات مربوط به شاخص های پراکندگی نظیر واریانس، چولگی و کشیدگی است. در این جدول تعداد مشاهدات برای هر متغیر برابر۵۵۰ مشاهده است.
مهمترین شاخص مرکزی میانگین است که نشان دهنده نقطه تعادل و مرکز ثقل توزیع است و شاخص مناسبی برای نشان دادن مرکزیت داده هاست. برای مثال میانگین متغیر جمع اقلام تعهدی(TA) برابر با ۰۲/۰ می باشد، که نشان می دهد بیشتر داده های مربوط به این متغیر حول این نقطه تمرکز یافته اند. میانه یکی از شاخص های مرکزی است که وضعیت جامعه را نشان می دهد. همانگونه که در جدول(۴-۲) مشاهده میشود میانه متغیر جمع خالص اموال، ماشین آلات و تجهیزات (PPE) برابر با ۲۵/۰ می باشد که نشان می دهد نیمی از داده ها کمتر از این مقدار و نیمی دیگر بیشتر از این مقدار هستند.
پارامترهای پراکندگی، به طور کلی معیاری برای تعیین میزان پراکندگی داده ها از یکدیگر یا میزان پراکندگی آنها نسبت به میانگین است. از جمله مهمترین پارامترهای پراکندگی انحراف معیار است. مقدار این پارامتر برای متغیر تفاضل تغییرات فروش و حسابهای دریافتنی (∆sales -∆REC) برابر۹۸۲/۳ و برای متغیر تغییرات حساب های دریافتنی(∆REC) برابر ۱۰/۰ است که نشان می دهد در بین متغیرهای پژوهش، تفاضل تغییرات فروش و حسابهای دریافتنی (∆sales -∆REC) و تغییرات حسابهای دریافتنی (∆REC)به ترتیب دارای بیشترین و کمترین میزان پراکندگی می باشند.
میزان عدم تقارن منحنی فراوانی را چولگی می نامند. اگر ضریب چولگی صفر باشد، جامعه کاملاً متقارن است و چنانچه ضریب مثبت باشد، چولگی به راست و اگر منفی باشد، چولگی به چپ وجود خواهد داشت. به عنوان مثال ضریب چولگی متغیر جمع اقلام تعهدی (TA) برابر با ۰۹/۲۳ میباشد، یعنی این متغیر چولگی به راست دارد و به این اندازه از مرکز تقارن انحراف دارد. متغیر تغییرات فروش و حسابهای دریافتنی (∆sales -∆REC) بیشترین و متغیر جمع خالص اموال، ماشین آلات و تجهیزات (PPE)کمترین عدم تقارن را نسبت به توزیع نرمال دارد.

جدول (۴-۲): آمار توصیفی مدل جانبی اول
منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است